Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1254, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 27.09.2006

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av paracetamol ved nedsatt hørsel relatert til NSAIDs

Dato for henvendelse: 27.09.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1254, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det gjelder en kvinne midt i førtiårene med fibromyalgi. Hun har de siste årene brukt Celebra®, Confortid®, Felden®, Brufen retard®, Napren E® og Tramadol®. Etter konsultasjon hos ØNH-lege ble det konstatert nedsatt hørsel, som han satte i sammenheng med NSAIDs bruken. Er dette en kjent bivirkning? Hun skal nå prøve Mobic®, som angivelig skal være litt bedre med hensyn til effekt på hørselen. Kunden spør om hun kan kombinere Mobic® med Paracet®, hvis effekten av Mobic® blir for dårlig? Vil det evtentuelt være negativt for hørselen? (Kunden har ved en tidligere anledning følt seg svært dårlig etter å ha kombinert Ibux® med et annet NSAID - hun husker ikke hvilket.) Henvendelse fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: Det har lenge vært kjent at acetylsalisylsyre (ASA) kan gi tinnitus og reversibelt hørselstap. Hørselen kommer som regel tilbake innen 24-36 timer etter avsluttet behandling (1). Flere øvrige NSAIDs, eksempelvis naproksen, ibuprofen, piroksikam og indometasin er også rapportert å ha gitt nedsatt hørsel, i noen tilfeller permanent (1-5). Koadministrasjon av andre ototoksiske legemidler, nedsatt nyrefunksjon og samtidig autoimmun sykdom kan være risikofaktorer (4,5). Mekanismen bak NSAIDs ototoksiske effekt ser ikke ut til å være endelig kartlagt. En kilde angir at mekanismen trolig er den samme som ved ASA-indusert ototoksisitet, mens en annen kilde mener at andre mekanismer er involvert (1,4).

I oversikter over legemidler som kan forårsake hørselstap er paracetamol ikke nevnt (2,3). Vi har funnet noen kasuistikker på hørselstap etter misbruk av kombinasjonspreparat med paracetamol/opioid, men hørselstapet har vært tilskrevet opioatene (6-8). Vi kontaktet ØNH-avdelingen på UNN, og fikk bekreftet at en pasient med NSAID indusert hørselstap kan bruke paracetamol (Pers.medd. 04.10.2006).

Konklusjon
Basert på tilgjengelig informasjon er det ikke være noen grunn til å fraråde bruk av paracetamol hos denne pasienten.

Referanser
  1. 1. Yorgason JG, Fayad JN et al. Understanding drug ototoxicity: molecular insights for prevention and clinical management. Expert Opin Drug Saf 2006; 5(3): 383-99.
  2. 2. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's side effects of drugs 2000; 14th ed.: 1819-20.
  3. 3. Lee CA, Mistry D et al. Otologic side effects of drugs. J Laryngol Otol 2005; 119(4): 267-71.
  4. 4. McKinnon BJ, Lassen LF. Naproxen-associated sudden sensorineural hearing loss. Mil Med 1998; 163(11): 792-3.
  5. 5. Clin pahrma
  6. 6. Friedman RA, House JW et al. Profound hearing loss associated with hydrocodone/acetaminophen abuse. Am J Otol 2000; 21: 188-91.
  7. 7. Oh AK, Ishiyama A et al. Deafness associated with abuse of hydrocodone/acetaminophen Neurology 2000; 54(12):2345.
  8. 8. Ramsay BC. Complete nerve deafness after abuse of co-proxamol. Lancet 1991; 338: 446-7.