Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1268, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 23.10.2006

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Takayasu artritt og hypertensjonsbehandling

Dato for henvendelse: 23.10.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1268, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Vil med dette spørre om råd vedrørende hypertensjonsbehandling hos en 10 år gammel gutt (ca. 30 kg) med Takayasu artritt. Diagnosen ble stillt i 1999, og han har etter dette vært behandlet med Capoten® 12,5 mg x 3, Adalat® 10 mg x 2, Inderal® 20 mg x 3 og Diural® 2,5 mg x 2.

Ønsker å legge om blodtrykksregimet hans for å få jevnere effekt av medikamentene og forenkle doseringen.

Aprovel® (irbesartan): Hvilken erfaring har man med bruk av medikamentet hos barn?

Centyl® (bendroflumetiazid) : Hvilken erfaring har man med bruk av medikamentet hos barn?

Selo-Zok®: Hvilken erfaring har man med bruk av medikamentet hos barn?

SVAR: Centyl® (bendroflumetiazid)
Preparatomtalen gir ikke spesifikk informasjon om dosering av bendroflumetiazid til barn (1), men en amerikansk database angir en initial dosering på 12 mg/m2 eller opptil 0,4 mg/kg/døgn, dosert 1-2 ganger daglig (2). Vedlikeholdsdosen er 12,5-75% av den initiale dosen.

Selo-Zok® (metoprolol i depotformulering)
Det er begrenset erfaring med bruk av metoprolol til barn (3), men en amerikansk database angir en initial dosering på 1-2 mg/kg/døgn, og en maksimal dose på 6 mg/kg/døgn (4). Depotformuleringen skal doseres en gang i døgnet.

Aprovel® (irbesartan)
Tre artikler beskriver bruk av irbesartan hos barn med hypertensjon og nyresykdom (5-7). I den ene var den gjennomsnittlige dosen 3,3, mg/kg/døgn (5), i den andre var den gjennomsnittlige dosen 4,1 mg/kg/døgn (6), og i den siste ble det gitt 75 mg/døgn til dem med kroppsvekt opptil 40 kg og 150 mg/døgn til dem med kroppsvekt over 40 kg. I denne studien tillot protokollen å doble dosen dersom pasienten ikke fikk tilfredsstillende effekt. Ni av 13 pasienter måtte doble dosen, og det gav en gjennomsnittlig dose på 4,8 mg/kg/døgn.

I den ene studien fant forfatterne ingen forskjell i effekt mot hypertensjon mellom pasienter med nyresvikt og pasienter med normal nyrefunksjon (6).

Disse tre artiklene er publisert av samme forskergruppe, og det ser ut til at enkelte av pasientene er omtalt i minst to av artiklene.

En annen studie fant at den farmakokinetiske profilen til irbesartan hos barn i aldersgruppene 6 - 12 år og 13 - 16 år var like, og at profilen i disse aldersgruppene var lik den som tidligere var funnet hos voksne (8).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Centyl. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (24.10.06).
  2. 2. Klasco RK (Ed): Bendroflumethiazide (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (24.10.06).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Selo-Zok. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (24.10.06).
  4. 4. Klasco RK (Ed): Metoprolol (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (24.10.06).
  5. 5. von Vigier RO et al. Preliminary experience with the angiotensin II receptor antagonist irbesartan in chronic kidney disease. Eur J Pediatr 2000;159(8):590-3.
  6. 6. Francini LM et al. Effectiveness and safety of the angiotensin II antagonist irbesartan in children with chronic kidney diseases. Am J Hypertens 2002;15(12):1057-63.
  7. 7. Gartenman AC et al. Better renoprotective effect of angiotensin II antagonist compared to dihydropyridine calcium channel blocker in childhood. Kidney Int 2003;64(4):1450-4.
  8. 8. Sakarcan A et al. The pharmacokinetics of irbesartan in hypertensive children and adolescents. J Clin Pharmacol 2001;41(7):742-9.