Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1359, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 19.02.2007

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Olanzapin og TIA

Dato for henvendelse: 19.02.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1359, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med alvorlig bipolar lidelse bruker olanzapin (Zyprexa®) 5 mg daglig, en behandling legen anser som essensiell for pasienten. For en måned siden ble han innlagt i sykehus med et sikkert TIA-anfall uten cerebrale forandringer. I følge felleskatalogen: "Venøs tromboembolisme (VTE) er rapportert svært sjeldent. Årsakssammenheng er ikke vist. Schizofrenipasienter har ofte ervervede risikofaktorer for VTE." Legen spør om risikoen er så stor at medikamentet bør seponeres?

SVAR: Olanzapin og risiko for cerebrovaskulær sykdom
På grunnlag av sikkerhetsinformasjon fra Det europeiske kontor for legemiddelvurdering (EMEA) og dets vitenskapelige komité (CPMP) (1), gikk Statens legemiddelverk i 2004 ut med advarsel (2) om bruk av Olanzapin og risperidon hos demente. Bakgrunnen var at det i flere kliniske studier var sett en tredobling av risikoen for cerebrovaskulære sykdommer hos eldre pasienter med demens.

Legemiddelverket presiserer at noen pasienter med demens kan ha underliggende vaskulær sykdom, men at den observerte risiko er ikke begrenset til denne pasientgruppen. Selv om hendelsene hovedsakelig er sett hos pasienter med demens, er ikke risikoen nødvendigvis begrenset til denne indikasjonen. Risikoen bør derfor vurderes som relevant for alle pasienter med tidligere cerebrovaskulær hendelse eller relevante risikofaktorer (2).

Det er mulig at det kan være en klasseeffekt for atypiske antipsykotika. Tilgjengelige data er utilstrekkelige til å utelukke eventuell økt risiko for cerebrovaskulære hendelser også for andre antipsykotika (inkludert andre atypiske som kvetiapin). Ytterlige studier av risiko for cerebrovaskulære hendelser med antipsykotika er derfor nødvendig (2).

RELIS har ved søk i Medline og Embase ikke klart å identifisere noen kliniske studier som omhandler cerebrovaskulær risiko ved bruk av olanzapin hos ikke demente pasienter <65 år, heller ikke produsenten kjenner til slike studier (3).

Fordi det ikke kan utelukkes at den økte risikoen for cerebrovaskulære hendelser også gjelder yngre pasienter uten demens, bør bruk av olanzapin i utgangspunktet unngås hos pasienter med tidligere slag eller TIA. Andre faktorer som blodtrykk, røyking og eventuell bruk av acetylsalisylsyre bør tas med i risikovurderingen dersom indikasjonen oppfattes som så klar og vital at det likevel kan være forsvarlig å bruke olanzapin.

Olanzapin og venøs tromboembolisk sykdom (VTE)
I en studie hvor brukere av antipsykotika hos eldre ble sammenliget med ikke-brukere, hadde brukerne av olanzapin et hazard ratio på 1.87 (95% KI, 1.06-3.27) for å bli innlagt for venøs tromboembolisk sykdom i løpet av en et halvt år. I beregningen er det tatt høyde for flere konfundere som VTE i sykehistorien, BMI, kjønn, alder og en rekke andre predisponerende tilstander (4).

Det er verd å merke seg at den absolutte risikoen er meget lav: Når en ikke justerer for konfundere, vil olanzapin i følge data i denne studien gi en økt insidens for VTE på 0,3 tilfeller per 100 personår sammenlignet med personer som ikke bruker antipsykotika, og pasienter som bruker klassiske antipsykotika. Nytten av å bruke olanzapin vil hos de fleste pasienter med aktuell indikasjon langt overstige risikoen for VTE.

Konklusjon
En tre ganger økt risiko for cerebrovaskulære hendelser er sett hos eldre pasienter med demens ved bruk av olanzapin, og det kan ikke utelukkes at også yngre, ikkedemente pasienter har økt risiko for slag ved bruk av medikamentet. Bruk av olanzapin hos en pasient med tidligere gjennom gått TIA bør derfor unngås.

Olanzapin gir en liten signifikant, men klinisk ikke relevant, økt risiko for VTE hos eldre brukere av olanzapin. Dette vil som regel ikke alene være grunnlag for å unngå bruk av olanzapin.

Referanser
  1. 1. http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pus/085604en.pdf
  2. 2. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____17353.aspx
  3. 3. Psykiater v. medisinsk avd., Eli Lilly Norge, pers. medd.
  4. 4. Liperoti R, Pedone C et al. Venous Thromboembolism Among Elderly Patients Treated With Atypical and Conventional Antipsychotic Agents. Arch Intern Med 2005; 165: 2677-82.