Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1427, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 29.05.2007

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Medikamenter og ascites

Dato for henvendelse: 29.05.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1427, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En kvinne på om lag 40 år har hatt ascites i 3-4 måneder uten at det er funnet noen årsak (ikke suspekt malignitet). Legen spør derfor om noen av pasientens legemidler kan gi ascites: Litium (Lithionit®), lamotrigin (Lamictal®), escitalopram (Cipralex®), mirtazapin (Remeron®).

SVAR: Vi har ved søk i Medline, preparatomtaler (SPC) og flere andre oppslagsverk ikke funnet at noen av de nevnte legemidler gir isolert ascites, bortsett fra en enkeltstående case-rapport på ascites etter bruk av litium (1). Ascites er et symptom som forekommer ved malignitet, hypoproteinemi, høyresidig hjertesvikt og portal hypertensjon. Etanolutløst cirrhose er vanligste årsak til ascites. Det er rapportert leversykdom ved bruk av flere av legemidlene, men utslag i leverprøver og andre kliniske utfall vil i så fall være å forvente. Mest relevant er mirtazapin, hvor det er anslått at så mye som en av tusen utvikler cirrhose (2). Leversvikt er også sett ved bruk av lamotrigin (3), og forhøyede leverparametre ved bruk av citalopram (4).

Data fra bivirkningsdatabaser
Den norske bivirkningsdatabasen inneholder ingen rapporter om ascites som bivirkning av disse legemidlene (5). Ved oppslag i WHOs database over bivirkninger finnes følgende rapporter (6):


Lamotrigin: Tre tilfeller av ascites etter bruk av lamotrigin, hvorav ett tilfelle med samtidig encefalopati og leversvikt, ett tilfelle med samtidig lungeødem, hematom, akutt nyresvikt og selvmordsforsøk og ett tilfelle med ascites som eneste bivirkningsdiagnose (men denne pasienten brukte også karbamazepin).

Litium: Fire rapporter på ascites, ett av tilfellene med samtidig karsinom, ett tilfelle med samtidig pleural effusjon og to tilfeller med samtidig hypotyroidisme.

Escitalopram: Ett tilfelle av ascites. Denne bivirkningsmeldingen inneholdt flere andre mistenkte legemidler og pasienten hadde også blant annet hepatitt, hjerteinfarkt og malign sykdom. For citalopram (racemisk) er det tre rapporter, i det ene tilfellet etter intravenøs bruk/misbruk sammen med intravenøs bruk av etanol og flere andre medikamenter, i det andre tilfellet var cipramil et av flere mistenkte legemidler hos en pasient kreft, og det tredje tilfellet dreide deg seg om en patient som også fikk hepatitt og som samtidig brukte quetiapin.

Mirtazapin: Fire rapporter på ascites, hvorav ett tilfelle med samtidig kardiomyopati og dyspné, ett tilfelle med samtidig pleural effusjon (pasienten brukte andre legemidler og telmisartan var også rapportert som mistenkt legemiddel), ett tilfelle med blant annet samtidig akutt pankreatitt, hyperkolesterolemi, hypertriglyseridemi og redusert pH i blodet, samt ett tilfelle med samtidig hyperkolesterolemi, leveraffeksjon og ødemer.

WHO-databasen inneholder spontanrapporter, og sier ikke noe om frekvensen av bivirkningene i forhold til bruken av legemidlene. Mistanke om kausal sammenheng er tilstrekkelig til å sende bivirkningsmelding, og bortsett fra ett tilfelle med sannsynlig årsakssammenheng hadde de respektive landenes legemiddelmyndigheter ikke vurdert årsakssammenhengen eller vurdert årsakssammenhengen som mulig.

Konklusjon
Ut fra tilgjengelig litteratur virker det usannsynlig at noen av pasientens legemidler vil utløse ascites uten andre symptomer eller tegn. RELIS kan likevel ikke utelukke muligheten fullstendig dersom alle andre årsaker til ascites er ekskludert, også etanol. Prøveseponering av pasientens legemidler (et av gangen) kan i så fall forsøkes, og det anbefales at tilfellet rapporteres som bivirkning til RELIS.

Referanser
  1. 1. Hazelwood RE. Ascites: A side effect of lithium? Am J Psychiatry 1981; 138: 257.
  2. 2. Klasco RK (Ed): Mirtazapine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (29.05.07).
  3. 3. Klasco RK (Ed): Lamotrigine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (29.05.07).
  4. 4. Klasco RK (Ed): Citalopram (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (29.05.07).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 25.05.07.
  6. 6. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 31.05.07.