Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1445, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 07.06.2007

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Botulinumtoksin og tensjonshodepine

Dato for henvendelse: 07.06.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1445, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En 41 år gammel kvinne mye plaget med tensjonshodepine har i to år tatt botulinumtoksininjeksjoner (Botox®) i panneregionen hver 4. måned av kosmetiske årsaker. Hun har disse to årene hatt vesentlig mindre hodepineplager. Hun har nå sluttet med botulinumtoksin av økonomiske årsaker og fått tilbakefall. Finnes dokumentasjon på effekt av botulinumtoksin på tensjonshodepine? Henvendelse fra en lege.

SVAR: Botulinumtoksin har i en del år blitt brukt i behandling av hodepine, blant annet forebyggende mot tensjonshodepine og migrene. Ved tensjonshodepine er det stramninger i hode og nakkemuskulatur (trolig sekundært). Tanken er at injeksjoner av botulinumtoksin intramuskulært i en eller som regel flere av m. frontalis, m. temporalis anterior, m. sternocleidomastoideus, m. trapezius og m. splenius capitis gir avslapning og dermed symptombedring.

Etter noen lovende åpne kliniske studier, har det blitt utført flere randomiserte kliniske placebokontrollerte studier på hodepine og botulinumtoksin. For tensjonshodepine har de fleste studie vist at botulinumtoksin ikke er bedre enn placebo (1). Det derfor ikke grunnlag for å anbefale botulinumtoksin som forebyggende mot idiopatisk hodepine. Likevel kan det ikke utelukkes at enkelte undergrupper av pasienter kan dra nytte av botulinumtoksininjeksjoner (1), og det kan likeledes ikke fullstendig utelukkes at den aktuelle pasienten kan ha hatt nytte av dette, forutsatt at injeksjonene ble satt intramuskulært i m. frontalis. Ved behandling av hodepine gis vanligvis injeksjoner i flere muskler.
Konklusjon
Effekten av botulinumtoksin på tensjonshodepine er ikke dokumentert å være bedre enn placebo i randomiserte kliniske studier.

Referanser
  1. 1. Evers S. Status on the use of botulinum toxin for headache disorders. Curr Opin Neurol 2006; 19: 310-5.