Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1446, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 08.05.2007

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Cimetidin ved akutt intermitterende porfyri

Dato for henvendelse: 08.05.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1446, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: I amerikansk litteratur er cimetidin nevnt som mulig alternativ ved behandling av akutt intermitterende porfyri (AIP) i stedet for Normosang® (humant hemin). UpToDate henviser til to kilder (1,2). Har dere noen opplysninger om dette? Ikke minst kostnadsmessig ville det jo være fordelaktig om man kunne bruke cimetidin.

SVAR: I motsetning til pasienter med andre porfyrier, akkumulerer pasienter med AIP porfyrin forløpere og ikke porfyriner. AIP er et resultat av nedsatt aktivitet av enzymet porfobilinogen (PBG) deaminase (også kjent som hydroksymetylbilan (HMB) syntetase). Dette enzymet konverterer PBG til HMB, en tidlig metabolsk forløper til hem. Ved AIP, akkumulerer PBG og dens forløper 5-aminolevulinsyre (ALA) i respons til økt aktivitet av enzymet ALA syntetase (ALA-S). Prosessen fortsetter med mindre den blir bremset av tilstedeværelsen av hem (1-3).

Cimetidin er en kjent inhibitor av cytokrom P450 enzymsystemet. Studier på rotter antyder at cimetidin kan ha en rolle i behandlingen av AIP ved å inhibere hepatisk cytokrom P450 syntese. Dermed inhibereres hemoksidaseaktivitet, og hemforbruket minker, og ALA-S vil bli inhibert via en negativ feedback mekanisme. Forfatterne foreslo ut fra dette at cimetidin kunne brukes i behandlingen av porfyri hos mennesker (1-2, 4-5), og i etterkant er det publisert en rekke kasiustikker hvor cimetidin er gitt til pasienter med AIP (1, 6-9).

I de tre eldste publiserte kasiustikkene er også oppsummert i et review (2). En pasient med tidligere episoder med AIP som fikk cimetidin 800 mg/dag mot magesymptomer (ingen andre symptomer). PBG og porfyrin urinkonsentrasjon forandret seg ikke merkbart, mens ALA i urinen minket og pasientens magesymptomer forsvant under behandlingen (6).
Bacconi et al beskrev en pasient med AIP som hadde asteni, vekttap, kløe, depresjon, bilateral tinnitus og delvis døvhet. ALA og PBG begynte å synke etter 24 timers behandling med cimetidin 800 mg/dag. Pasientens symptomer korrelerte med laboratoriefunnene, med symptombedring tre dager etter behandlingsstart. Da cimetidin ble seponert etter 14 dager steg ALA og PBG til omtrent initiale verdier, og symptomene kom tilbake. Forfatteren postulerer at dette kunne vært unngått ved å trinnvis senke dosen (7).
En pasient med en akutt episode av AIP fikk cimetidin 800 mg/dag etter å ha vært trøtt, hatt magesmerter, forstoppelse og kastet opp i fire dager. ALA i urin sank merkbart, det var en liten nedgang i PBG neste dag. Begge parametrene fortsatte å synke under behandlingen, og kliniske symptomer bedret seg gradvis (8).

Cherem et al rapporterte behandling med intravenøs cimetidin (900-1200 mg/døgn) hos fire kvinner med abdominale smerter og AIP. En hadde i tillegg generalisert tonisk-klonisk konvulsiv krise, to hadde i tillegg nedsatt kraft i ekstremitetene, og den siste hadde i tillegg en familiehistorie med AIP. Tre av kvinnene hadde akutt hyponatremi. Hos alle kvinnene ble det observert klinisk bedring i løpet av 48-72 timer. To av kvinnene hadde lavere PBG verdier ved utskrivelse. Kvinnene ble deretter gitt 400-800 mg cimetidin profylaktisk, noe forfatterne mente ga perioder med forlenget remissjon (1). Profylaktisk behandling med cimetid er også rapportert av Siepmann noen år tidligere. To kvinner med hyppige anfall ble gitt 800 mg per dag i 4 måneder, uten at det stabiliserte porfyrinbiosyntesen (9).

Noen av forfatterne mener at cimetidin kan være effektivt ved anfall av AIP, og kan være et alternativ når hematin ikke er tilgjengelig eller annen behandling er feilslått.

Konklusjon
Vi har kun funnet kasiustikker som beskriver pasienter med AIP som har blitt behandlet med cimetidin. Dosene varierte mellom 800 og 1200 mg/døgn. Kasiustikkene er varierende med tanke på informasjon om kliniske data, symptomer og hendelsesforløp. Større studier er nødvendig for å bekrefte resultatene før cimetidin kan brukes rutinemessig mot AIP. Inntil resultatene av slike studier foreligger må bruk av cimetidin mot AIP regnes som eksperimentelt.

Referanser
 1. 1. Cherem JH, Malagon J, et al. Cimetidine and acute intermittent porphyria [Letter]. Ann Intern Med 2005; 143 (9): 694-5.
 2. 2. Rogers PD. Cimetidine in the treatment of acute intermittent porphyria. Ann Pharmacother 1997; 31 (3): 365-7.
 3. 3. www.UpToDate.com
 4. 4. Marcus DL, Halbrecht JL, et al. Effect of cimetidine on ä-aminolevulinic acid synthase and microsomal heme oxygenase in rat liver. Biochem Pharmacol 1984; 33 (13): 2005-8.
 5. 5. Marcus DL, Nadel H, et al. Cimetidine suppresses chemically inducced experimental hepatic porphyria. Am J Med Sci 1990; 300 (4): 214-7.
 6. 6. Horie Y, Udagawa M, et al. Clinical usefulness of cimetidine for the treatment of acute intermittent porphyria - a preliminary report. Clin Chim Acta 1987; 167 (3): 267-71.
 7. 7. Baccion E, Lan Cheong Wah LSH, et al. Cimetidine in the treatment of acute intermittent porphyria [Letter]. JAMA 1989; 262 (21): 3000.
 8. 8. Horie Y, Norimoto M, et al. Clinical usefulness of cimetidine treatment for acute relapse in intermittent porphyria. Clin Chim Acta 1995; 234 (1-2): 171-5.
 9. 9. Siepmann M, Stölzen U, et al. Cimetidine in der behandlung der akuten intermitterenden porphyrie [Abtract]. Z Gastroenterol 1993; 31: 246-249.