Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 1632, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 19.02.2008

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lavdose naltrekson mot MS

Dato for henvendelse: 19.02.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 1632, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Jeg har fått spørsmål fra en pasient med multippel sklerose (MS) om såkalt LDN behandling - Low Dose Naltrexone, som så vidt jeg har funnet ut består av behandling med 3 mg naltrekson daglig. Behandlingen skal angivelig være utprøvd ved en rekke tilstander, blant annet MS. Jeg har så vidt vært inne på noen hjemmesider hvor det henvises til en dr. Bihari, men umiddelbart virker dokumentasjonen for effekten svak. Foreligger det dokumentasjon for behandlingen?

SVAR: Det er rikelig med anekdoter om pasienter som har hatt nytte av lavdose behandling med naltrekson mot et vidt spekter av sykdommer (inflammatoriske tarmsykdommer, MS, autisme), men det er så langt ikke publisert data fra metodologisk godt gjennomførte studier (1).

En åpen studie inkluderte 17 pasienter med Mb. Crohn til behandling med naltrekson 4,5 mg/døgn over 12 uker (2). Pasientene fikk ikke bruke infliksimab under studien, men kunne fortsette som vanlig med annen behandling. Forfatterne målte sykdomsaktivitet (Crohn's Disease Activity Index) og livskvalitet (SF-36) med validerte verbalinstrumenter, og fant redusert sykdomsaktivitet hos 89 % av pasientene. Om lag 2/3 av pasientene gikk i remisjon. Fire uker etter avsluttet behandling opplevde om lag 70 % av pasientene fremdeles redusert sykdomsaktivitet. Forfatterne kommenterer selve at dette er en sykdom med svingende forløp, og at disse funnene kan være tilfeldige. I tillegg er observasjonstiden kort, og effekten på sykdomsaktivitet er ikke verifisert med gastroskopi eller histologiske undersøkelser. De samme forfatterne har nylig startet inklusjon til en prospektiv, dobbelt blind og placebokontrollert studie. Resultatene fra denne studien er ventet i løpet av 2008 (1).

Det pågår flere studier på bruk av naltrekson hos pasienter med MS (1), og de første resultatene fra disse er ventet i løpet av 2008.

Konklusjon
Effekt av naltrekson mot multippel sklerose er ikke undersøkt i humane studier. Det pågår flere studier som undersøker denne problemstillingen, og de første resultatene fra disse studiene er ventet i løpet av 2008.

Referanser
  1. 1. http://www.nationalmssociety.org/site/PageServer?pagename=HOM_LIVE_clinup_naltrexone (19.02.08)
  2. 2. Smith JP, Stock H et al. Low-dose naltrexone therapy improves active Crohn's disease. Am J Gastroenterol 2007;102(4):820-8.