Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 1832, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 20.11.2008

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Imurel og amming

Dato for henvendelse: 20.11.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 1832, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Jeg er helsesøster følger opp et barn på helsestasjonen hvor mor bruker 100 mg Imurel (azatioprin) daglig på grunn av Mb Crohn. Barnet fullammes og er nå 6 uker. Oppdaget ved en tilfeldighet at mor bruker denne medisinen, samt Pentasa (mesalazin).

Ved søk i RELIS-databasen fant jeg spørsmål om amming og azatioprin (RELIS database 2008; spm.nr. 2987, RELIS Øst): "Dersom barnet fullammes, anbefales det derfor å følge blodstatus".

Hvilke blodprøver er det snakk om når en tar blodstatus og hvor ofte bør denne tas?

SVAR: Kinetikk av azatioprin
Azatioprin absorberes godt fra tarmen med maksimal plasmakonsentrasjon i løpet av 1-2 timer. Halveringstiden av azatioprin i plasma er om lag 10 minutter, og den viktigste metabolitten er 6-merkaptopurin (6-MP). Halveringstiden av 6-MP er om lag en time, mens andre metabolitter kan ha halveringstider opp mot fem timer. Metabolismen av 6-MP skjer via tre mulige ruter; til 6-metyl-MP (katalysert av TPMT), til tiourinsyre (katalysert av XO) eller til 6-tioguaninnukleotider (6-TGN) (katalysert av HGPRT). Den immunsuppressive effekten er trolig mediert via 6-TGN, og 6-TGN foreligger intracellulært. Om lag 80 % av befolkningen har normal aktivitet av TPMT, mens 10 % har intermediær aktivitet og 1 av 300 har sterkt nedsatt aktivitet. Nedsatt aktivitet av TPMT gir høyere nivå av 6-TGN (1).

Totalt har 45 diende barn blitt observert etter maternal azatioprin bruk, og det er ikke målt målbare nivåer av 6-MP eller metabolittene 6-TGN eller 6-MMPN i blod hos de 16 barna der man har studert dette. Risikoen for diebarnet anses som lav hos pasienter med normal TPMT-aktivitet (2).

Monitorering
Hos voksne anbefaler man ved oppstart av behandling at det tas fullstendig blodtelling, inkludert trombocytt-telling foretas minst en gang i uken de første 8 ukene og etter dette med lengre intervaller (3).

Enkelte kilder anbefaler at man følger diebarnets blodstatus (ikke nærmere beskrevet) hvis det fullammes. Disse anbefalingene baserer seg trolig på legemidlets immunsuppressive effekter, og et tilfelle hvor et diende barn fikk lavt blodcelletall. Det er også rapportert et tilfelle hvor et barn var i grensen for å ha lave nøytrofile (2,4). I følge et annet oppslagsverk er årsakssammenhengen ikke sannsynlig tatt i betraktning den lave relative dosen, og denne kilden anbefaler derfor ikke regelmessige blodcelletelling hos diebarn (5).

Individer med medfødt mangel på enzymet TPMT er uvanlig følsom for azatioprins myelosuppressive effekt, på grunn av økt nivå av 6-MP. Det mangler studier som undersøker mødrene og/eller barna med intermediær eller sterkt nedsatt aktivitet av TPMT. Aktiviteten av TPMT kan måles hvis ønskelig (6).

Konklusjon
Det finnes ikke retningslinjer for hvor ofte eller hvilke blodprøver som skal tas av diebarn hvor mødrene bruker azatioprin. Noen kilder anbefaler at diebarns blodstatus følges, mens andre kilder mener at dette ikke er nødvendig. Om blodstatus skal følges bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vår vurdering er at hvis man velger å ta blodprøver av barnet er det fullstendig blodtelling, inkludert trombocytt-telling og neutrofile man undersøker. Aktivitet av TPMT kan måles hvis ønskelig.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2007; spm.nr. 1455, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Källen B, Källen K. Läkemedel och amning. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (09.12.2008).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Imurel. http://www.legemiddelverket.no/custom/Preparatsok/prepSearch____80333.aspx (Sist endret: dd. måned åååå).
  4. 4. Drugs and Lactation Database. Azathioprine. http://toxnet.nih.gov (sist revidert 1. juli 2008)
  5. 5. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: 738-40.
  6. 6. Overlege. Barneavdelingen, UNN, pers.medd. 21.11.2008.