Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 1849, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 07.01.2009

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bivirkninger ved langtidsbruk av oral amfotericin B

Dato for henvendelse: 07.01.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 1849, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En lege spør om dokumentasjon på sikkerheten ved langtidsbehandling med Fungizone sugetabletter mot oral candidiasis hos immunsupprimerte generelt og hos nyretransplanterte spesielt.

SVAR: Amfotericin B gitt parenteralt er assosiert med flere til dels alvorlige bivirkninger, blant annet nefrotoksisitet. Både glomerulær og tubulær skade kan oppstå, uten at de underliggende mekanismene er fullstendig klarlagt. Bruk av lipidformulering i stedet for deoxycholsaltet av amfotericin B reduserer forekomst og alvorlighetsgrad av generell toksisitet, inkludert nefrotoksisitet (1).

Eventuell forekomst av systemiske bivirkninger for sugetabletter vil være avhengig av absorpsjonsgraden. Preparatomtalen (SPC) for Fungizone sugetabletter angir at absorbsjonen av amfotericin B er neglisjerbar (2), mens Felleskatalogteksten angir at amfotericin B "absorberes bare i liten grad fra mave-tarmkanalen" (3). I en studie på kreftpasienter fant man imidlertid en absorpsjon på ca 9 % når amfotericin B sugetabletter 10 mg ble gitt 3-4 ganger daglig. Dette er betydelig over det som er beskrevet for høyere perorale doser av amfotericin B (4). Vanlig dosering av Fungizone sugetabletter er 1 tablett 4 ganger daglig, det vil si en dagsdose på 40 mg. Parenteralt gis inntil 1 mg/kg/døgn. Systemiske effekter ved bruk av sugetabletter kan således ikke utelukkes.

Bortsett fra hypersensitivitetsreaksjoner angir preparatomtalen for Fungizone sugetabletter bare lokale bivirkninger fra gastrointestinaltraktus. Bivirkningsdatabasen til Verdens Helseorganisasjon (WHO) inneholder i overkant av 400 rapporter på bivirkninger ved bruk av oral amfotericin B (5). I de aller fleste tilfellene har pasientene også brukt andre legemidler, og det er dermed usikkert om reaksjonene kan tilskrives amfotericin B. Vi har gjort litteratursøk i MedLine og EmBase uten å finne rapporter eller studier om bivirkninger ved langtidsbehandling med peroral amfotericin B, verken generelt eller hos nyretransplanterte pasienter

Det immunsuppressive midlet ciklosporin brukes ofte hos nyretransplanterte. En studie på rotter indikerer en mulig interaksjon mellom amfotericin B og ciklosporin, med redusert biotilgjengelighet av peroralt administrert ciklosporin A ved samtidig gitt i.v amfotericin B. Denne effekten kan forklares med at amfotericin B ga en økning i P-glykoprotein i duodenum (og dermed økt efflux av ciklosporin) og i CYP3A2-aktiviteten i lever (økt metabolisme av ciklosporin) (6). Det er videre vist økt risiko for nefrotoksisitet ved samtidig bruk av ciklosporin og i.v amfotericin B (7). Risikoen for slike interaksjoner er betydelig mindre ved oral enn ved systemisk administrasjon av amfotericin B.

Konklusjon
En systemisk absorbsjon på inntil 10 % er vist når amfotericin B gis som sugetabletter, og man kan således ikke utelukke at systemiske bivirkninger kan forekomme. Vi har imidlertid funnet lite dokumentasjon på systemiske bivirkninger ved peroral bruk av amfotericin B, og vi har ikke funnet artikler som omtaler bivirkninger ved langtidsbehandling med peroral amfotericin B, verken generelt eller hos nyretransplanterte.

Referanser
  1. 1. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.1: 200-4
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Fungizone sugetabletter. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 21.03.2000).
  3. 3. Felleskatalog. http://www.felleskatalogen.no/ (Sist endret: 18.10.2006).
  4. 4. Ching MS, Raymond K et al: Absorption of orally administered amphotericin B lozenges. Br J Clin Pharmacol 1983; 16:106-8.
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 15.01.2009.
  6. 6. Ishizaki J, Ito S et al. Mechanism of decrease of oral bioavailability of cyclosporin A during immunotherapy upon coadministration of amphotericin B (abstract). Biopharm Drug Dispos 2008; 29(4):195-203.
  7. 7. Baxter K, editor. Stockley's Drug Interactions. London: Pharmaceutical Press. Electronic version. (15.01.2009).