Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 2109, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 29.12.2009

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Melding av langvarig bivirkning etter vaksinering mot svineinfluensa

Dato for henvendelse: 29.12.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 2109, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Jeg ble vaksinert mot svineinfluensa for omlag to måneder siden, og har hatt plagsomt verk i armen siden da. Hvis dette er en bivirkning av vaksinen, noe jeg tror det er; hvor viktig er det å melde dette? Henvendelse fra en farmasøyt.

SVAR: I følge preparatomtalen (SPC) er indurasjon (en hard flekk), hevelse, smerte og rødhet på injeksjonsstedet, artralgi (leddsmerte) og myalgi (muskelsmerte) svært vanlige (>1:10) bivirkninger ved bruk av Pandemrix. Det er ikke oppgitt i preparatomtalen hvor lenge denne type bivirkninger vedvarer (1). I følge informasjon på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet kommer imidlertid de fleste bivirkninger rett etter vaksinasjon, og går gradvis tilbake i løpet av 1-2 dager. Et fåtall vaksinerte har hatt ubehag eller plagsomme bivirkninger som har vart i noen flere dager (2).

På baksiden av skjemaet som skal brukes ved melding av bivirkninger av svineinfluensavaksine angis hvilke type bivirkninger som bør meldes (3). Verk i armen ønskes normalt ikke meldt da dette er en vanlig bivirkning, men slike plager forventes normalt å gå over i løpet av få dager. I dette tilfellet har symptomene vart lenge, og vi anser derfor at det er hensiktsmessig at dette tilfellet meldes til Folkehelseinstituttet.

Referanser
  1. 1. Folkehelseinstituttet. Oppdatert preparatomtale og pakningsvedlegg for Pandemrix. www.fhi.no(Sist endret: 24.11.2009).
  2. 2. Folkehelseinstituttet. Fakta om pandemivaksinen. www.fhi.no (Sist oppdatert: 06.12.2009)
  3. 3. Statens legemiddelverk. Pandemrix (pandemivaksinen) - rapportering av mistenkte bivirkninger. www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____80935.aspx?filterBy= (Sist oppdatert: 02.10.2009)