Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 2275, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 12.10.2010

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Når kan vedlikeholdsdosering restartes etter overdose med omeprazol?

Dato for henvendelse: 12.10.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 2275, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient innlagt på psykiatrisk avdeling tok for omlag 2 døgn siden 400 mg omeprazol i suicidal hensikt. Legen spør hvor lang tid det må gå før plasmakonsentrasjonen er nede på normalt nivå igjen, og vanlig vedlikeholdsdosering kan gjenopptas.

SVAR: Omeprazol og akutt forgiftning
Det er begrenset dokumentasjon på akutt forgiftning med omeprazol, men tilgjengelige data tyder på at den akutte toksisiteten er lav. Det er rapportert om lett forgiftning hos voksne etter enkeltdoser i området 320 mg til 800 mg, men i ett tilfelle fikk en voksen person moderat forgiftning etter inntak av 560 mg (1).

Ferner og medarbeidere viser til to kasuistikker som beskriver omeprazoloverdose, inkludert farmakokinetikkdata. I det ene tilfellet tok en 26 år gammel gravid kvinne 320 mg omeprazol, og ble døsig, svett og utviklet hodepine og takykardi. Ett døgn etter inntak var eneste gjenstående symptom magesmerter (som hun i utgangspunktet tok omeprazol for). I det andre tilfellet tok en 40 år gammel mann 400 mg omeprazol, og ble døsig, fikk slørete syn, munntørrhet og hodepine. Etter 32 timer var alle symptomene borte. Omeprazolkonsentrasjon i plasma var ikke målbar hos noen av pasientene 20 timer etter inntak. Hos pasienten som inntok 320 mg ble halveringstiden beregnet til 52 minutter. Pasienten som inntok 400 mg ble innlagt 20 timer etter inntak og kun den inaktive metabolitten omeprazol sulfon var da detekterbar i plasma. Etter 35 timer var heller ikke denne detekterbar (2).

Farmakokinetiske og farmakodynamiske betraktninger
Omeprazol er en svak base som konsentreres og omdannes til aktiv form i det sure miljøet i de intracellulære kanalene i parietalcellene. Den aktive formen bindes kovalent til og hemmer H+/K+-ATPasen (syrepumpen). Virkningen er doseavhengig, og omeprazol gir effektiv hemming av både basalsekresjon og stimulert syreproduksjon, uavhengig av type stimulus (1). Protonpumpehemmere hemmer kun aktive syrepumper. Syntese av nye syrepumper tar opptil 96 timer hos mennesker, men siden det er kontinuerlig produksjon og om lag 25 % av syrepumpene nydannes hver dag, oppstår ikke aklorhydri. Binding av aktiv form til H+/K+-ATPasen er bakgrunnen for at den farmakologiske virkningen av omeprazol varer i om lag 24 timer selv om halveringstiden for modersubstansen omeprazol er mindre enn én time (3). Ved daglig dosering av omeprazol vil saltsyresekresjonen være hemmet i 5-6 dager etter avsluttet behandling (1,4). Vi har ikke funnet direkte data på hvordan en overdose vil påvirke omeprazols protonpumpehemmende egenskaper, men det er rasjonelt å anta at effekten avtar etter hvert som nye syrepumper dannes, tilsvarende som ved terapeutisk bruk.

Oppsummering
Omeprazol har kort halveringstid (<1 time) og vil selv etter overdosering være eliminert i løpet av noen timer. Den farmakologiske effekten vedvarer imidlertid mye lengre enn halveringstiden skulle tilsi, om lag 5-6 dager etter avsluttet behandling. Vi har ikke funnet data som tyder på at effekten vedvarer særlig lenger etter en akutt overdose, og anser derfor at vedlikeholdsbehandling kan gjenopptas etter en tilsvarende periode.

Referanser
  1. 1. FASS Läkemedel i Sverige. Losec AstraZeneca. http://www.fass.se/ (Sist endret: 26.09.2008).
  2. 2. Ferner RE, Allison TR. Omeprazole overdose. Hum Exp Toxicol 1993; 12: 541-2.
  3. 3. Der G. An overview of proton pump inhibitors. Gastroenterology nursing 2003; 26(5): 182-90.
  4. 4. Rang HP, Dale MM et al, editors. Pharmacology 2007; 6th ed.: 389-90.