Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 2325, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 26.11.2010

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-pille til en ungdom med diabetes mellitus type 1 og laktoseintoleranse

Dato for henvendelse: 26.11.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 2325, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Hvilken type p-pille burde anbefales til en ungdom med diabetes mellitus type 1 og laktoseintoleranse?

SVAR: P-piller og diabetes mellitus type 1
I følge de nasjonale retningslinjene for diabetesbehandling er det nødvendig med sikker prevensjon hos kvinner med kjent diabetes, da svangerskap som ikke er planlagt kan gi økt risiko for abort og misdannelser. I utgangspunktet kan alle prevensjonsformer brukes, men sikkerheten ved valg av preparat bør i stor grad vektlegges hos denne pasientgruppen. For yngre kvinner som ikke har født, anbefales primært lavdose kombinasjonsp-pille (1). RELIS har ikke funnet noen klare anbefalinger for hvilke kombinasjonsp-piller som bør foretrekkes hos diabetikere.

P-piller og laktoseintoleranse
Det er vanlig å skille mellom tre ulike typer nedsatt laktaseaktivitet: primær, sekundær og kongenital. Primær laktasemangel, den vanligste formen for laktoseintoleranse, er en arvelig betinget egenskap som utvikles etter småbarnsårene, vanligvis i alderen 2-20 år. Laktaseaktiviteten avtar gradvis, men den er sjelden totalt fraværende. Sekundær laktasemangel er en forbigående tilstand som normalt oppstår etter sykdom eller behandling som har gitt skade i slimhinnen i tynntarmen, for eksempel gastroenteritter eller cøliaki. Kongenital laktasemangel er en sjelden tilstand der laktase mangler fullstendig fra fødselen. I motsetning til primær og sekundær laktasemangel krever kongenital laktasemangel at pasienten helt unngår å innta laktose (2).

Laktose er et vanlig hjelpestoff i tabletter og kapsler. Innholdet av laktose er derimot så lavt, sjeldent > 200 mg per kapsel eller tablett, at det i de aller fleste tilfeller ikke vil gi symptomer hos pasienter med primær laktasemangel (tolererer normalt 6-12 gram laktose uten antydning til gastrointestinale symptomer) (3). Det finnes imidlertid et lite antall personer med primær laktoseintoleranse som har så lav laktaseaktivitet at de får symptomer selv etter inntak av små mengder laktose (2).

Alle p-piller oppført i felleskatalogen inneholder per dags dato laktose (4), men mengde laktose varierer, og er ikke angitt for alle. Pasienten kan eventuelt forsøke å ta p-pillen med mat, da det er sett at toleransen ovenfor laktose i legemidler generelt synes å være økt ved samtidig matinntak (3).

Konklusjon
I følge nasjonale retningslinjer anbefales primært lavdose kombinasjonsp-pille til unge kvinner med diabetes.

Innholdet av laktose i p-piller (tabletter/kapsler generelt) er så lavt at dette normalt ikke vil ha betydning med hensyn på valg av p-piller hos pasient med laktoseintoleranse. Det er imidlertid ikke oppgitt hvilken type laktoseintoleranse denne pasienten har.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet: Nasjonale faglige retningslinjer – Diabetes 2009. http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00113/Diabetes___Forebygg_113609a.PDF(Lest: 23.11.2010).
  2. 2. RELIS database 2009; spm.nr. 1953, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no).
  3. 3. Småbrekke L, Braathen P. Legemidler med laktose til pasienter med laktoseintoleranse? Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2303-4.
  4. 4. Felleskatalog. G03A Antikonseptiva, hormoner, systemiske. http://www.felleskatalogen.no/ (Lest: 18.11.2010).