Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 2376, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 26.01.2011

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Paroksetin og graviditet

Dato for henvendelse: 26.01.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 2376, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient som bruker paroksetin (Seroxat) 10 mg daglig, er gravid og er nå i slutten av første trimester. Hun er henvist til tidlig ultralyd på grunn av legemiddelbruken, og legen spør om det er økt risiko for misdannelser ved bruk av paroksetin under graviditet.

SVAR: Det er etter hvert publisert mange studier hvor man har undersøkt på risiko for medfødte misdannelser ved bruk av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) under graviditet, og det finnes nå data på totalt flere titusentalls SSRI-eksponerte graviditeter (1). Dyrestudier og tidlige humanstudier viste ingen økning i risiko for medfødte misdannelser ved bruk av SSRI, men i 2005 kom det advarsel fra legemiddelmyndighetene i flere land om bruk av paroksetin i første trimester. Bakgrunnen for advarselen var resultatene fra to retrospektive epidemiologiske studier som viste omtrent fordoblet risiko for hjertemisdannelser ved bruk av paroksetin, men ikke ved bruk av andre SSRI. Forekomsten av hjertemisdannelser var om lag 2 % i paroksetin-gruppen mot 1 % i den generelle befolkningen, og det dreide seg hovedsakelig om ventrikkelseptumdefekter (2). I ettertid er det publisert en rekke enkeltstudier samt flere meta-analyser som har gitt motstridende resultater med hensyn til risiko for hjertemisdannelser generelt eller ventrikkel- eller atrieseptumdefekter spesielt ved bruk av paroksetin (1-8). Noen studier har også vist økt forekomst av hjertemisdannelser ved bruk av sertralin, citalopram og fluoksetin, men ikke for paroksetin (1,2,5), og i enkelte studier økte risikoen ved samtidig bruk av flere SSRIer eller ved kombinasjon av SSRI og benzodiazepiner (2). I en studie var det økt risiko for misdannelser bare ved bruk av paroksetindoser >25 mg/dag (9).

Enkelte studier på bruk av SSRI under graviditet har også vist økt risiko for medfødte misdannelser generelt, og noen studier har vist økt risiko for andre spesifikke misdannelser som for eksempel omfalocele, kraniosynostose, anencefalus eller obstruksjon av utløpet til høyre ventrikkel, enten for SSRI som gruppe eller for spesifikke SSRIer (1,2). En nylig publisert svensk studie fant også økt risiko for hypospadi ved bruk av paroksetin (8). Andre studier har imidlertid ikke kunnet bekreftet disse funnene, og det er derfor mulig at disse funnene var tilfeldige (2).

Det er med bakgrunn i de motstridende dataene uenighet mellom en del fagmiljøer om tilgjengelig dokumentasjon gir grunnlag for å konkludere om paroksetin gir en reell økning i risiko for hjertemisdannelser eller ikke (4). De fleste forfatterne fraråder bruk av paroksetin i første trimester, og den siste anbefalingen fra Legemiddelverket, som er fra 2006, angir at leger bør unngå å gi paroksetin til gravide i første trimester dersom det ikke er nødvendig av medisinske grunner (2). I 2010 advarte Legemiddelverket også om bruk av fluoksetin i første trimester med bakgrunn i en meta-analyse som viste omtrent fordoblet risiko (2 % mot 1 % i den generelle befolkningen) for hjertemisdannelser ved bruk av fluoksetin i første trimester (3). RELIS har gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon, og vår vurdering er at dersom det foreligger en reell økning i risiko for hjertemisdannelser ved bruk av paroksetin og fluoksetin er den absolutte risikoen fortsatt liten. Selv om det per i dag ikke er påvist kan det ikke utelukkes at en eventuell risikoøkning er en klasseeffekt for SSRIene.

Den henvises for øvrig til en mer utdypende artikkel om bruk av SSRI under graviditet som RELIS publiserte i januar 2010. Her omtales også problemstillinger knyttet til risiko ved ubehandlet alvorlig maternal psykisk sykdom under graviditet, samt bruk av SSRI i 2. og 3. trimester (2).

Konklusjon
Det foreligger etter hvert mange studier med data på til sammen flere titusentalls SSRI-eksponerte gravide kvinner, men fordi tilgjenglige data er noe motstridende er det likevel vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner om risiko for misdannelser ved bruk av SSRI. Flere studier har vist en økning i risiko for hjertemisdannelser ved bruk av paroksetin og tildels også fluoksetin, og flere kilder fraråder derfor bruk av paroksetin og eventuelt også fluoksetin i første trimester. Det foreligger imidlertid også mange studier som ikke bekrefter en slik risikoøkning, og dersom det foreligger en reell økt risiko for misdannelser ved bruk av SSRI i første trimester er den absolutte risikoen fortsatt liten. For hjertemisdannelser tyder dataene på en absolutt risikoøkning fra 1 % i den generelle befolkningen til 2 % i paroksetin- (/fluoksetin-) eksponerte svangerskap.

Referanser
 1. 1. Ellfolk M, Malm H. Risks associated with in utero and lactation exposure to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Reprod Toxicol 2010; 30(2): 249-60.
 2. 2. Nordmo E, Giverhaug T et al. SSRI og graviditet. http://www.relis.no/Aktuelt/Arkiv/2010/SSRI_og_graviditet (Publisert 15.januar 2010).
 3. 3. RELIS database 2011; spm.nr. 3729, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
 4. 4. Einarson A. Paroxetine use in pregnancy and increased risk of heart defects: Evaluating the evidence. Can Fam Physician 2010; 56(8): 767-8.
 5. 5. Kornum JB, Nielsen RB et al. Use of selective serotonin-reuptake inhibitors during early pregnancy and risk of congenital malformations: updated analysis. Clin Epidemiol 2010; 2: 29-36.
 6. 6. Bakker MK, Kerstjens-Frederikse WS et al. First-trimester use of paroxetine and congenital heart defects: a population-based case-control study. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2010; 88(2): 94-100.
 7. 7. Wurst KE, Poole C et al. First trimester paroxetine use and the prevalence of congenital, specifically cardiac, defects: a meta-analysis of epidemiological studies. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2010 Mar;88(3):159-70.
 8. 8. Reis M, Källén B. Delivery outcome after maternal use of antidepressant drugs in pregnancy: an update using Swedish data. Psychol Med 2010; 40(10): 1723-33.
 9. 9. Bérard A, Ramos E et al. First trimester exposure to paroxetine and risk of cardiac malformations in infants: the importance of dosage. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol 2007; 80(1): 18-27.