Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 2380, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 27.01.2011

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tinnitus som mulig bivirkning av amitriptylin eller buprenorfin

Dato for henvendelse: 27.01.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 2380, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient som tidligere har brukt Sarotex (amitriptylin) har fått konstatert tinnitus for noen måneder siden, og legen spør om tinnitus kan oppstå som en bivirkning av amitriptylin cirka fire måneder etter seponering. Pasienten startet for øvrig behandling med Norspan (Buprenorfin) depotplaster noen dager før tinnitus inntraff. Kan eventuelt denne være årsaken (ser at Norspan har ”øresmerter” som bivirkning)? I så tilfelle, er legemiddelindusert tinnitus kjent for å være persistent?

SVAR: Kronisk øresus er oftest forårsaket av støyskader eller andre forhold som har ført til hørselstap. Andre ganger kan det dreie seg om kroniske forandringer i indre øre eller alvorlige forandringer i store blodkar, men det kan også være forbundet med underliggende sykdom eller bivirkning av legemidler. Reduksjon eller opphør av symptomer ved seponering eller dosereduksjon av mistenkt legemiddel og gjentatte symptomer ved ny eksponering eller doseøkning vil styrke mistanken om en årsakssammenheng (1).

Bivirkninger som tinnitus og hørselstap er rapportert ved både korttids- og langtidsbruk av en rekke legemidler. Disse bivirkningene kan opptre separat eller sammen, og kan være reversible eller irreversible. Mekanismen bak legemiddelindusert tinnitus er uklar, men kan involvere biokjemiske og elektrofysiologiske endringer i indre øre og i overføringen av nerveimpulser (2).

I godkjent preparatomtale er tinnitus oppgitt som en kjent, men mindre vanlig (>1/1000, <1/100) bivirkning både ved bruk av amitriptylin og ved bruk av buprenorfin (3,4). Nedenfor følger en kort beskrivelse av den dokumentasjonen vi har funnet på tinnitus ved bruk av de aktuelle legemidlene.

Amitriptylin
Søk i de medisinske databasene Pubmed og Embase gav få relevante treff. Vi fant imidlertid noen kasuistikker hvor pasienter som er behandlet med amitriptylin (og andre trisykliske antidepressiva (TCA)) har utviklet tinnitus.

En 50 år gammel kvinne ble behandlet med amitriptylin 150 mg én gang daglig på grunn av depresjon. Hun utviklet tinnitus 30 minutter etter inntatt dose, og plagene varte i 2-3 timer. Kvinnen ble kvitt plagene ved endring av dosen til 50 mg tre ganger daglig (5).

En 23 år gammel mann med depresjon utviklet tinnitus etter at daglig amitriptylindose ble oppjustert til 150 mg. Etter én uke ble amitriptylin seponert og tinnitusplagene forsvant i løpet av den påfølgende uken. Tre uker senere ble behandling med amitriptylin restartet. Pasienten utviklet tinnitus på nytt, som igjen forsvant ved seponering (5).

En 40 år gammel dame ble behandlet med lavdose amitriptylin (10 mg daglig) på grunn av nevralgiske smerter. Pasienten utviklet tinnitus etter kort tid, og denne bivirkningen vedvarte til tross for at behandling med amitriptylin ble avsluttet etter tre dager. Fire måneder etter at pasienten utviklet tinnitus var pasienten fremdeles plaget, men kunne likevel fortelle om en gradvis forbedring. Pasienten var etter syv måneder fremdeles ikke helt kvitt tinnitus (6).

Buprenorfin
Litteratursøk i Pubmed og Embase gav ingen relevante treff, og vi har ikke funnet noen utdypende informasjon om tinnitus som bivirkning av buprenorfin utover at dette er en mindre vanlig bivirkning.

Oppsummering
Tinnitus er rapportert som en mindre vanlig (>1/1000, <1/100) bivirkning ved bruk av amitriptylin og buprenorfin. Vi har ikke funnet noen rapporter på debut av tinnitus etter seponering av amitriptylin, men i en kasuistikk var pasienten plaget med tinnitus flere måneder etter seponering. Vi har ikke funnet noen utdypende informasjon om tinnitus ved bruk av buprenorfin, men i dette tilfelle var det påfallende nær tidsmessig sammenheng mellom oppstart av buprenofin og debut av tinnitus.

RELIS oppfordrer spørsmålsstiller om å melde reaksjonen som en mistenkt legemiddelbivirkning av både buprenorfin og amitriptylin.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2009; spm.nr. 3103, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. Seligmann H, Podoshin L et al. Drug-induced tinnitus and other hearing disorders. Drug Saf 1996; 14(3): 198-212.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sarotex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 26.07.2010).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Norspan. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 20.10.2009).
  5. 5. Robinson SK, Viirre ES et al. Antidepressant therapy in tinnitus. Hear Res 2007; 226(1-2): 221-31.
  6. 6. Mendis D, Johnston M. An unusual case of prolonged tinnitus following low-dose amitriptyline. J Psychopharmacol 2008; 22(5): 574-75.