Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 2382, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 28.01.2011

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjon mellom enoksaparin og cytostatika

Dato for henvendelse: 28.01.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 2382, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient har tidligere fått påvist APC-resistens, og datter fikk DVT under svangerskap. Pasienten er nå operert for mammacancer, og behandles med FEC-100 (5-fluorouracil, epirubicin og cyklofosfamid), og har fått overfladisk tromboflebitt i arm der cytostatika infunderes. Behandling med Hirudoidsalve i én uke har gitt mindre rødme, men økt hevelse. Hematolog anbefaler oppstart med Klexane (enoksaparin) i terapeutiske doser. Er det noen interaksjoner mellom enoksaparin og 5-fluorouracil, epirubicin eller cyklofosfamid? I Felleskatalogen står det at cytostatika kan øke antikoagulasjonseffekten. DRUID-søk ga ingen relevante interaksjoner.

SVAR: Interaksjoner
Vi har ved søk i ulike interaksjonsdatabaser og ved litteratursøk i medisinske databaser ikke funnet dokumentasjon for kjente interaksjoner mellom enoksaparin og henholdsvis 5-fluorouracil, epirubicin eller cyklofosfamid (1-5). Den godkjente norske preparatomtalen for Klexane nevner heller ikke noe spesifikt om risiko ved kombinasjon med cytostatika (6).

Bivirkninger
Som for andre antikoagulantia kan det under behandling med enoksaparin oppstå blødninger hvis det er andre risikofaktorer tilstede, eksempelvis bruk av medikamenter som påvirker hemostasen (6).

I de godkjente preparatomtalene for fluorouracil og cyklofosfamid er trombocytopeni oppgitt som en vanlig (>1/1000, <1/10) bivirkning (7,8), og dermed kan det potensielt være økt risiko for blødning ved samtidig administrering av antikoagulantia. Det er også rapportert om økt risiko for trombose eller emboli hos kreftpasienter ved behandling som inkluderer cyklofosfamid (8). For epirubicin er trombocytopeni observert hos svært få pasienter (selv etter høye doser), men det er rapportert om tilfeldige tilfeller av tromboemboliske hendelser, inklusive lungeemboli (9).

Oppsummering
Vi har ved søk i interaksjonsdatabaser ikke funnet dokumentasjon på kjente interaksjoner mellom enoksaparin og 5-fluorouracil, epirubicin eller cyklofosfamid. Behandling med 5-fluorouracil, epirubicin og cyklofosfamid kan imidlertid gi trombocytopeni, og dermed potensielt økt risiko for blødninger ved kombinasjon med antikoagulatia. Monitorering av blodverdier med blant annet platetall anbefales.

Produsenten ble kontaktet fordi interaksjonsavsnittet i felleskatalogen ikke samsvarer med teksten i godkjent preparatomtale. Produsenten svarte at de skal harmonisere felleskatalogtekst med dagens godkjente preparatomtaletekst.

Referanser
 1. 1. Eiermann B, redaktør. Janusinfo - Swedish Finnish Interaction X-referencing. http://www.janusinfo.se/sfinx/interactions/index_menus.jsp (Søk: 27.01.2011).
 2. 2. Klasco RK (Ed): USP Drug Interactions (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (Søk: 27.01.2011).
 3. 3. Lægemiddelstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (Søk: 27.01.2011).
 4. 4. Spigset O, redaktør. Drug Information Database (DRUID) http://www.interaksjoner.no/ (27.01.2011).
 5. 5. Baxter K, editor. Stockley's Drug Interactions. London: Pharmaceutical Press. Electronic version. (Søk: 27.01.2011).
 6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Klexane. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 12.03.2010).
 7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Flurablastin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 05.01.2004).
 8. 8. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sendoxan. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 30.03.2004).
 9. 9. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Epirubicin Actavis. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 17.08.2009).