Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 2433, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 22.03.2011

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Valg av p-piller til unge jenter med heterozygot APC-resistens

Dato for henvendelse: 22.03.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 2433, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En lege spør om gjeldende anbefalinger/dokumentasjon med hensyn til valg av p-piller til unge jenter med heterozygot APC-resistens. Legen har inntrykk av at "alle" slike pasienter nå får forskrevet Cerazette (desogestrel), og lurer på om det er finnes dokumentasjon eller anbefalinger for dette.

SVAR: Aktivert protein C (APC) er en av flere endogene forbindelser med antikoagulasjonsaktivitet. APC-resistens kan være genetisk eller arvelig betinget, men skyldes i 90 - 95 % av tilfellene heterozygot faktor V Leiden-mutasjon. Blant europeere er omlag 5 - 8 % av befolkningen heterozygote for faktor V Leiden. Personer med APC-resistens/faktor V Leiden har økt risiko for dyp venetrombose (DVT) med eller uten pulmonal emboli, og også for cerebrale og mesenteriske tromboser samt portvenetrombose. En kilde angir årlig risko for å utvikle en første episode med venøs tromboemblisk sykdom til (1):
- personer uten faktor V Leiden og som ikke er p-pillebruker: 1 per 12500
- brukere av p-piller (kombinasjonspreparater): 1 per 3333
- faktor V Leiden heterozygote: 1 per 1667
- faktor V Leiden heterozygote som bruker p-piller: 1 per 345

I en oversiktsartikkel angis følgende insidens av DVT hos ulike grupper kvinner (2):
- ikke faktor V Leiden mutasjon, ikke p-pillebruker: 0,8 per 1000 kvinneår
- p-pillebrukere: 3 per 1000 kvinneår
- faktor V Leiden-mutasjon og bruker p-piller: 28,5 per 1000 kvinneår

Det er østrogenkomponenten i kombinasjonsp-pillene som vanligvis forbindes med økt tromboserisiko, men bildet kompliseres av at progestogenene i ulik grad motvirker østrogeneffektene i vev, herunder i det kardiovaskulære system. Tromboserisiko varierer derfor mellom p-piller med innhold av ulike progestogener, og p-piller med 3. generasjons progestogener (som desogestrel og cyproteronacetat) anses å gi økt risiko sammenlignet med p-piller med eldre progestogener som levonorgestrel. Norske myndigheter anbefaler p-piller med etinyløstradiol og levonorgestrel som førstevalg ved bruk av kombinasjonsp-piller (3). Til kvinner med økt tromboserisiko, herunder APC-resistens eller faktor V Leiden, anbefales rene progestogenpreparater. Per i dag er det ingen grunn til å anta at ulike progestogener gir forskjellig risiko for trombose når disse gis alene, uten samtidig tilskudd av østrogen (4,5).

Konklusjon
Dersom kvinner med APC-resistens ønsker å bruke p-piller bør det fortrinnsvis velges et rent progestogenpreparat. Det er per i dag ikke grunnlag for å anta at det er forskjeller mellom ulike progestogener når det gjelder tromboserisiko når progestogen gis alene, og derfor heller ikke grunnlag for å anbefale ett rent progestogenpreparat fremfor et annet.

Referanser
  1. 1. Bauer KA. Activated protein C resistance and factor V Leiden. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: September 2010).
  2. 2. Blanco-Molina A, Monreal M. Venous thromboembolism in women taking hormonal contraceptives. Expert Rev Cardiovasc Ther 2010; 8(2): 211-5
  3. 3. Statens legemiddelverk. Referat fra møte i bivirkningsnemnda 28.januar 2009. www.legemiddelverket.no
  4. 4. RELIS database 2010; spm.nr. 3379, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  5. 5. Siddiqi T. Contraception for women with inherited thrombophilias. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 07.06.2010).