Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 2436, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 24.03.2011

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bactrim tidlig i graviditet

Dato for henvendelse: 24.03.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 2436, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En kvinne fikk behandling med Bactrim (trimetoprim og sulfametoksazol) i 7-8 dager og oppdaget i ettertid at hun var gravid. Behandlingen ble gitt i tidsperioden 18 - 25 dager etter siste menstruasjons første dag. Legen spør om risiko for forsterskade.

SVAR: Trimetoprim og sulfa­metoksazol blokkerer to påfølgende enzymatiske trinn i bakterienes folsyresyntese. I følge preparatomtalen har dyrestudier vist reproduksjonstoksiske effekter (misdannelser, særlig ganespalte, og føtotoksisitet), noe som indikerer en mulig risiko for humane fostre (1).

Det er begrenset dokumentasjon på bruk av trimetoprim med eller uten sulfametoksazol hos gravide kvinner. Noen arbeider har indikert risiko for fosterskade, blant annet nevralrørsdefekter, men tallene er små og usikre. I det svenske medisinske fødselsregisteret finnes data på 1016 barn av mødre som har rapportert bruk av trimetoprim i graviditeten. Av disse barna hadde 25 (2,5 %) en form for misdanning, dette er i samme størrelsesorden som forventet i den generelle befolkningen. Noen av barna hadde relativt alvorlige misdannelser som for eksempel ekstremitetsreduksjon, leppe-ganespalte, øsofagusatresi, ventrikkelseptumdefekt, hydronefrose, hypospadi, epispadi, men tallene er for små til at det kan konkluderes med hensyn til en eventuell sammenheng med legmemiddelbruken (2).

På bakgrunn av manglende dokumentasjon frarådes i utgangspunktet bruk av trimetoprim i første trimester (1,2). Dersom behandling anses nødvendig anbefales tilskudd av folsyre. Eksponering for trimetoprim/sulfametoksazol anses ikke å være et grunnlag for diskusjon om abort (2).

Forfatterne av en oversiktsartikkel fastslår at infeksjoner tidlig i svangerskapet er den viktigste årsaken til spontanabort, og at det aldri er kontraindisert å behandle alvorlige infeksjoner hos gravide med antibiotika. Sulfonamider og trimetoprim angis imidlertid av forfatterne å være andrevalget etter penicilliner og cefalosporiner. Virkningsmekanismen til sulfametoksazol og trimetoprim (folatantagonisme) gjør at skadelige effekter tidlig i svangerskapet ikke kan utelukkes (3).

Eksponeringen har i det aktuelle tilfellet skjedd svært tidlig i graviditeten; 18 - 25 dager etter siste menstruasjons første dag, det vil si 5 - 12 dager etter befruktning. Organogenesen er en kritisk fase for induksjon av strukturelle misdannelser. Hos mennesker strekker organogenesen seg fra omlag dag 20 til dag 70 etter siste menstruasjons første dag. Denne tidsangivelsen er imidlertid ikke absolutt, og når det gjelder legemidler må blant annet farmakokinetiske forhold som metabolisme og utskillelse, biologisk halveringstid, aktive metabolitter med mere tas med i vurderingen (4). Halveringstiden for trimetoprim og sulfametoksazol er på omlag 11 timer (1), det vil si at alt legemiddel vil være eliminert omlag 40 - 50 timer etter siste dose. Generelt gjelder at eksponering for toksiske substanser i perioden fra konsepsjon og omlag 3 uker fremover, mens cellene er lite differensierte, ofte medfører såpass omfattende skader at resultatet blir abort ("all-or-none"-effekt).

Konklusjon
Trimetoprim og kombinasjoner med sulfametoksazol har vist reproduksjonstoksisitet i dyrestudier, men på grunn av manglende data er det usikkert hvordan og i hvilken grad humane embryo eller fostre blir påvirket. I det aktuelle tilfellet har eksponering sannsynligvis skjedd veldig tidlig i graviditeten, tildels før eller helt i starten av organogenesen. Vi anser risikoen for legemiddelinduserte misdannelser som liten.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Bactrim. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27.01.2010).
  2. 2. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Trimetoprim. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 01.03.2009).
  3. 3. Mylonas I. Antibiotic chemotherapy during pregnancy and lactation period: aspects for considerations. Arch Gynecol Obstet 2011; 283: 7-18.
  4. 4. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: 11.