Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 2633, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 24.10.2011

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hydroklortiazid, kaptopril, acetylsalisylsyre og karbamazepin som mulig årsak til leukocytoklastisk vaskulitt

Dato for henvendelse: 24.10.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 2633, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient i tenårene behandles med hydroklortiazid (Esidrex), kaptopril (Captopril), acetylsalisylsyre (Albyl-E), levetiracetam (Keppra) og karbamazepin (Trimonil R). Hun har hatt episoder med det som oppfattes som leukocytoklastisk vaskulitt. Hudbiopsier viste leukocytoklastisk vaskulitt, mens urinstiks og mikroskopi viste mulig nyreaffeksjon. Pasienten har til tross for flere prednisolonkurer med doser opp til 30 mg opplevd tilbakefall ved nedtrapping til 5 mg. Revmatolog finner ikke tegn til annen systemisk bindevevssykdom. Negative revmatologiske blodprøver (ANA, ANCA, komplement osv). Pasienten har på nytt fått proturi og aktivt urinsediment, mens øvrige blodprøver er upåfallende med normale inflammasjonsprøver, leverprøver og normal kreatinin. Pasienten har blitt stående på 10 mg prednisolon fra februar i år og er hudmessig nå fin. Har avtalt nedtrapping av prednisolon. Finnes det rapporter om at det har forekommet vaskulitt i hud, eventuelt med nyreaffeksjon som følge av bruk av noen av pasientens legemidler, spesielt epilepsilegemidlene? Henvendelse fra lege.

SVAR: Vaskulitt er nevnt som en sjelden bivirkning (0,01-0,1 %) i preparatomtalen for hydroklortiazid (1), men er ikke angitt blant de kjente bivirkningene for pasientens øvrige legemidler. En annen kilde angir også rapporter om kutanøs vaskulitt assosiert med hydroklortiazid. En av de vanligste bivirkningene av kaptopril er utslett; det er også rapportert om et såkalt "symptomkompleks" som involverer feber, utslett og artralgi, men også av og til vaskulitt ved behandling med kaptopril eller andre ACE-hemmere. Videre referer den samme kilden til enkeltrapporter om hypersensitivetsreaksjoner, inkludert utslett og vaskulitt, ved bruk av karbamazepin, der også nyrene har vært involvert (2). I UpToDate er tiaziddiuretika angitt blant de legemidlene som oftest er assosiert med hypersensitivitetsvaskulitt, men også acetylsalisylsyre, kaptopril og karbamazepin er nevnt. Levetiracetam er ikke angitt, men av andre antiepileptika er fenytoin og valproat nevnt (3).

Vi har ved søk i databasene MEDLINE og EMBASE ikke funnet ytterligere rapporter om leukocytoklastisk vaskulitt assosiert med pasientens legemidler.

Glomerulonefritt og interstitiell nefritt har vært assosiert med leukocytoklastisk vaskulitt. Nyrepåvirkningen er vanligvis mild med hematuri, proteuri og "cellular casts". Akutt nyresvikt er sjeldent, men kan inntreffe ved langvarig eksponering for antigenet/legemiddelet. Seponering av legemiddelet fører vanligvis til tilbakegang av symptomene i løpet av noen dager eller noen få uker (3). I dette konkrete tilfellet har vi funnet rapporter om leukocytoklastisk vaskulitt assosiert med fire av pasientens fem legemidler, men det finnes ikke grunnlag i litteraturen til å fremheve ett eller flere av disse legemidlene som sannsynlig årsak.

Konklusjon
Det er rapportert om (leukocytoklastisk) vaskulitt assosiert med hydroklortiazid, kaptopril, acetylsalisylsyre og karbamazepin, men ikke med levetiracetam. Dokumentasjonen i litteraturen er likevel for tynn til å antyde mer konkrete årsakssammenhenger mellom pasientens legemidler og vaskulitten.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Esidrex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 11. oktober 2010).
  2. 2. Klasco RK, editor. a) Hydrochlorothiazide (Sist endret: 23. september 2011), b) Captopril (Sist endret: 7. oktober 2011), c) Carbamazepine (Sist endret: 13. oktober 2011) (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/
  3. 3. Hunder GG. Hypersensitivity vasculitis in adults. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 20. juli 2009).