Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 2636, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 25.10.2011

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Analgetika til pasient med polycystisk nyre- og leversykdom

Dato for henvendelse: 25.10.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 2636, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med polycystisk nyre- og leversykdom lurer på alternativer til paracetamol mot smerter, som han sier ikke hjelper. Han kan ikke bruke NSAIDs på grunn av sykdommen og fordi han bruker Aprovel (irbesartan). Han ønsker ikke å bruke opioider.

Farmasøyten spør om han kan bruke fenazon? Regnes fenazon som et NSAID?

SVAR: Generelle betraktninger
Pasientens lever- og nyrefunksjon til en hver tid vil være mer avgjørende for valg av medikament enn det faktum at pasienten har polycystisk nyre og lever. Det er en spesialistoppgave å vurdere nyrefunksjon basert på billeddiagnostikk, blant annet fordi kreatinin er en dårlig markør for sykdommens progresjon (1). Det er vanskelig å unngå at pasienter med polycystisk lever- og/eller nyresykdom vil måtte bruke legemidler som biotransformeres og utskilles i lever og nyre, siden så godt som alle legemidler er avhengige av lever, nyre eller begge deler for å elimineres eller omdannes til aktive metabolitter. Vi har ikke funnet generelle anbefalinger for hvilke analgetika som egner seg for pasienter med polycystisk lever- og/eller nyresykdom.

Fenazon
Fenazon regnes som et NSAID (2). Hos denne pasienten skal man være ekstra tilbakeholden med denne legemiddelgruppen fordi risikoen for nyreskade øker ved samtidig angiotensin-reseptorblokker. Det er antatt at fenazon virker ved å hemme cyklookygenase 1,2 og 3 (3), og en kan dermed ikke utelukke samme nyreskadelige effekter som for andre NSAIDs.

Dersom pasienten ikke har hatt effekt av paracetamol i full dose, er det heller usikkert om han vil ha noe særlig effekt fenazon. Den antipyretiske og analgetiske er relativt svak, tilsvarerende acetylsalisylsyre i samme dose (3).

I følge preparatomtalen (SPC) er svær nyreinsuffisiens kontraindikasjon for fenazon, og forsiktighet skal utvises ved nedsatt lever- og nyrefunksjon (4).

Fenazon metaboliseres i lever, vesentlig ved hydroksylering og konjugering med glukuronsyre. Forlenget halveringstid er sett ved nedsatt leverfunksjon og hos eldre. Medikamentet utskilles i urinen, ca. 5 % uomdannet og vesentlig som glukuronat. Som et kuriosum kan det nevnes at store doser kan farge urinen rød (4).

Konklusjon
Det vurderes som lite sannsynlig at fenazon vil gi tilfredsstillende analgetisk effekt dersom paracetamol er utprøvd i høyeste forsvarlige dose.

Fenazon bør forøvrig unngås dersom det foreligger kontraindikasjon for NSAIDs.

Forsiktighet skal utvises ved nedsatt lever. og nyrefunksjon, og nyresvikt er kontraindikasjon for bruk av fenazon.

Oppsummert virker fenazon lite egnet for denne pasienten. Vi vil anbefale pasienten å kontakte indremedisiner for vurdering av hvilke analgetika som vil være best egnet.


Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Polycystiske cystenyrer. http://www.legehandboka.no/ (21.10.2011).
  2. 2. Lexi-drugs in Lexicomp. Phenazone. http://www.helsebiblioteket.no/ (Oppdatert 11.10.2011).
  3. 3. DrugBank. Antipyrine http://www.drugbank.ca/drugs/DB01435 (21.10.2011).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Fenazon-Koffein. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 10.03.2008).