Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2719, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 20.01.2012

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering av trimetoprim-sulfametoksazol

Dato for henvendelse: 20.01.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2719, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En kreftsyk pasient på 26 år har fått resept på Bactrim (trimetoprim (TMP) og sulfametoksazol (SMX)) til forebygging av lungebetennelse med doseringen: 2 tabletter morgen og 2 tabletter kveld, kun lørdager og søndager. Er dette tilstrekkelig? T1/2 er i følge preparatomtalen (SPC) 11 timer, og da vil vel ikke pasienten ha høy nok konsentrasjon de dagene han ikke tar legemidlet?

SVAR: Forskjellige doseringsregimer for trimetoprim-sulfametoksazol (TMP/SMX) er beskrevet i litteraturen. Det vanlige er to daglige doser som beskrevet i prearatomtalen (1), eventuelt en daglig dose 3 dager per uke på grunn hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og dermed forlenget halveringstid (2).

Dosering av TMP/SMX på to påfølgende ukedager er beskrevet i litteraturen. Forfatteren av en studie på barn med akutt lymfatisk leukemi konkluderer med at dosering to ganger per uke gir like god forebyggende effekt mot Pneumocystis jirovecii pneumoni som daglig dosering, men etterlyser studier som kan fastslå optimal dosering (3). I en studie på pasienter med B-cell non-Hodgkins lymfom ble profylakse mot Pneumocystis jirovecii gitt enten daglig (80 mg TMP/400 mg SMX) eller lørdag og søndag (320 mg TMP/1600 mg SMX daglig) med tilsynelatende god effekt, men her var det svært få pasienter. Forfatterne angir at ulike kjemoterapi-regimer gir varierende risiko for Pneumocystis jirovecii pneumonia, og at antall CD4+-lymfocytter også er av betydning (4).

Konklusjon
Det er publisert studier der profylaktisk behandling med TMP/SMX mot Pneumocystis jirovecii penumoni er gitt på to påfølgende ukedager. Uten kjennskap til den aktuelle pasientens krefttype, kjemoterapi-regime eller andre risikofaktorer for pneumoni er det vanskelig å gi en konkret vurdering av angitt doseringsregime for TMP/SMX i dette tilfellet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Bactrim. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27.januar 2010).
  2. 2. Lexi-drugs in Lexicomp. Trimethoprim. http://www.helsebiblioteket.no/ (16.januar 2012).
  3. 3. Agrawal AK, Chang PP et al. Twicw weekly Pneumocystis jiroveci pneumonia prophylaxis with trimethoprim-sulphamethoxazole in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia. J Pediatr Hematol Oncol 2011; 33: e1-e4.
  4. 4. Hashimoto K, Kobayashi Y et al. Pneumocystis jirovecii pneumonia in relation to CD4+ lymphocyte count in patients with B-cell non-Hodgkin lymphoma treated with chemotherapy. Leuk Lymphoma 2010; 51(10): 1816-21.