Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2729, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 31.01.2012

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Flukonazol og makulopapulært utslett

Dato for henvendelse: 31.01.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2729, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient som bruker Diflucan (flukonazol) har fått makulopapulært utslett og erytem på hender og føtter. Behandlende lege spør hvilke hudreaksjoner som er rapportert for flukonazol

SVAR: I følge preparatomtalen er utslett blant de hyppigst observerte bivirkningene i kliniske studier med flukonazol. Under Forsiktighetsregler står følgende: "Utvikles utslett som man mener er relatert til flukonazol hos pasienter som behandles for overflatiske soppinfeksjoner, må videre behandling unngås. Utvikles utslett hos pasienter med invasive/systemiske soppinfeksjoner, må de følges nøye opp, og behandlingen må avbrytes hvis det utvikles bulløse lesjoner eller erythema multiforme. Under behandling med flukonazol har pasienter i sjeldne tilfeller utviklet eksfoliative hudreaksjoner som Stevens-Johnsen syndrom og toksisk epidermal nekrolyse" (1).

En kasuistikk beskriver en pasient med uttalt kløende makulopapuløst utslett på kroppen og senere også på leggene ved bruk av flukonazol. Utslettet startet fire timer etter første dose (150 mg). Flukonazol ble seponert og pasienten ble behandlet med systemisk antihistamin og glukokortikoid, med symptomlindring i løpet av 10 dager. Allergiutredning gav motstridende resultater, men oral provokasjonstest bekreftet at utslettet skyldtes flukonazol. Det kan for øvrig nevnes at pasienten senere tolererte itrakonazol (2).

Blant andre hudreaksjoner som er rapportert ved bruk av flukonazol er urtikaria, pruritus, erythema multiforme, fiksert medikamentutslett ("fixed drug eruption"), akutt generalisert eksantematøs pustulosis, eksfoliativ dermatitt og angioødem (3-7). I flere tilfeller har pasientene fått samme hudreaksjon ved senere reeksponering (4,5). Eksfoliative hudreaksjoner er oftest sett hos HIV-positive pasienter (eller pasienter med kreftsykdom), men er også rapportert hos immunkompetente pasienter (6,7).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Diflucan. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 8. juni 2010).
  2. 2. Di Leo E, Nettis E et al. Maculopapular rash due to fluconazole. Clin Exp Dermatol 2009; 34(3): 404.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Fluconazol Kirka. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 19. mai 2011).
  4. 4. Klasco RK, editor. Fluconazole (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (Lest: 27. januar 2012).
  5. 5. Dalle S, Skowron F et al. Erythema multiforme induced by fluconazole. Dermatology 2005; 211(2): 169.
  6. 6. Monastirli A, Pasmatzi E at al. Fluconazole-induced Stevens-Johnson syndrome in a HIV-negative patient. Acta Derm Venereol 2008; 88(5): 521-2.
  7. 7. McEvoy GK, editor. Fluconazole. The AHFS Drug Information. http://www.medicinescomplete.com/ (Lest: 27. januar 2012).