Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2819, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 07.05.2012

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Samtidig bruk av digoksin og digitoksin

Dato for henvendelse: 07.05.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2819, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: I forbindelse med planlagt overgang fra digitoksin til digoksin har en pasient i en periode tatt både Lanoxin (digoksin) og Digitoxin (digitoksin). Hva bør gjøres? Henvendelse fra farmasøyt.

SVAR: Henvendelsen ble besvart per telefon. Ved tegn på bivirkninger eller overdosering må pasienten oppsøke lege. Vårt råd er at begge legemidlene seponeres umiddelbart. Behandling med digoksin kan startes opp igjen når serumkonsentrasjonen av digitoksin er lav nok (anslagsvis under 8 nmol/L, det vil si under nedre grense for terapeutisk serumkonsentrasjonsområde). Dersom pasienten i utgangspunktet har hatt høy serumkonsentrasjon av digitoksin kan det være nødvendig å vente i flere uker før oppstart med digoksin. Serumkonsentrasjonsmålinger bør foretas for å fastslå nødvendig behandlingspause. Videre er det viktig at oppstartdosen med digoksin tilpasses pasientens nyrefunksjon. Det vises for øvrig til veiledning for overgang fra digitoksin til digoksin utgitt av Statens legemiddelverk (1).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. http://www./legemiddelverket.no. Overgang fra digitoksin til digoksin hos voksne (Sist oppdatert: 23.03.2012).