Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2828, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 18.05.2012

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bupropion og øresus

Dato for henvendelse: 18.05.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2828, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient fikk plager med øresus i forbindelse med bruk av Wellbutrin (bupropion). Plagene forsvant etter seponering. Hun har brukt preparatet tidligere uten å få øresus. Pasienten ønsker å forsøke medikamentet igjen. Er det mulighet for at bivirkningen kan bli irreversibel? Hun bruker i tillegg Seroquel (kvetiapin), Fontex (fluoksetin) og Spirix (spironolakton).

SVAR: Øresus (tinnitus) kan i følge en kilde ha mange årsaker; fra relativt banale og forbigående forhold (ørevoks, forkjølelse, støypåvirkning, ørebetennelse med mere) til mer alvorlige, behandlingstrengende lidelser som for eksempel hypertensjon, anemi, diabetes, eller svulst på hørselsnerven (1). En kilde angir at depresjon og søvnvansker kan være assosiert med tinnitus, og viser også til at enkelte legemidler trolig kan forårsake eller forverre tinnitus. Bupropion er imidlertid ikke nevnt her (2).

De patofysiologiske forholdene ved tinnitus er ikke klarlagt. Lopez-Gonzales og medarbeidere diskuterer en mulig rolle for dopamin, ut fra teoretiske betraktninger relatert til at nevrotransmittoren dopamin er involvert i persepsjon. Forfatterne foreslår dopaminantagonister (for eksempel antipsykotika) som en mulig behandling mot tinnitus (3). Forfatterne av en oversiktsartikkel diskuterer flere ulike hypoteser både for patofysiologi og behandling av tinnitus, herunder hvordan modulering av dopaminerg transmisjon i ulike deler av hjernen kan påvirke persepsjon av tinnitus. Blant annet angis at noradrenalin- og dopamin-reopptakshemmere som for eksempel bupropion mimikerer "transient ischemic attack", noe som kan indusere tinnitus (4).

Tinnitus er i følge preparatomtalen (SPC) en vanlig (1/10-1/100) bivirkning av bupropion (5). Vi har ved søk i relevante medisinske databaser ikke funnet studier som gir grunnlag for å vurdere om tilstanden kan bli irreversibel.

Et anerkjent oppslagsverk angir insidens for tinnitus ved bruk av bupropion på 3-6 % sammenlignet med 1-3 % med placebo i kliniske studier (produktinformasjon fra produsent) (6). Vi har ikke funnet opplysninger som tilsier at kvetiapin eller spironolakton kan forårsake eller forverre tinnitus. I preparatomtalen (SPC) for fluoksetin angis tinnitus som en bivirkning med ukjent frekvens (7). Det er ellers publisert studier der ulike typer psykofarmaka (blant annet kvetiapin og den selektive serotonin-reopptakshemmeren paroksetin) har vært forsøkt som behandling mot tinnitus, men uten at effekt er dokumentert.

Konklusjon
Tinnitus kan være en bivirkning av bupropion. Vi har ikke funnet dokumentasjon som gir grunnlag for å vurdere om tinnitus kan bli irreversibel ved fortsatt bruk av bupropion. Tinnitus har også vært rapportert ved bruk av fluoksetin.

Pasientens plager oppstod i tidsmessig relasjon til behandling med bupropion. En årsakssammenheng kan derfor ikke utelukkes, selv om andre forhold også kan ha bidratt. På teoretisk grunnlag kan antidepressiva med mindre effekt på dopaminerg transmisjon gi mindre risiko for tinnitus enn bupropion.

Referanser
  1. 1. Norsk helseinstitutt. Øresus, veiviser. http://nhi.no (Sist revidert: 04.11.2011).
  2. 2. Dinces EA. Treatment of tinnitus. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 23.12.2011).
  3. 3. Lopez-Gonzalez MA, Esteban-Ortega F. Tinnitus dopaminergic pathway. Ear noises treatment by dopamine modulation. Med Hypotheses 2005; 65(2): 349-52.
  4. 4. Fornaro M, Martino M. Tinnitus psychopharmacology: A comprehensive review of its pathomechanisms and management. Neuropsychiatr Dis Treat. 2010; 6: 209–218.
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Wellbutrin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 16.02.2012).
  6. 6. Klasco RK, editor. Bupropion (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (18.05.2012).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Fontex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 12.03.2012).