Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2849, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 14.06.2012

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dapson og tilbakevendende hevelser i ansikt og tannkjøtt

Dato for henvendelse: 14.06.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2849, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra farmasistudent: Det dreier seg om en pasient som lenge har vært plaget med munntørrhet og tørre øyne, og ved besøk hos forskjellige spesialister har legene kommet til at den foreløpige diagnosen er bulløs pemfigoid (spekuleres også i Sjøgrens syndrom).

Pasienten har fått vite at det er få alternativer til behandling av sykdommen, men har fått forskrevet Dapson, 2 tabletter daglig. Pasienten responderte med rar følelse i kroppen og legen reduserte dermed dosen til 1+1 3 dager i uken og 1 tbl daglig de resterende dagene. Ved senere tid er pasienten plaget med store hevelser i ansiktet; rundt munnen (spesielt i tannkjøttet) og også i hakepartiet. Hevelsene kommer ved jevne mellomrom og opptrer relativt uventet og forsvinner etter alt fra 3-24 timer. Pasienten bruker også Simvastatin 20 mg og Nexium (esomeprazol) 40 mg daglig. Kan disse hevelsene være en bivirkning av Dapson? Det spekuleres også i at sykdommen i seg selv kan gi hevelser, men legen ønsker i så fall å vite om dette kan forverre dette? Finnes det andre medikamentelle alternativer pasienten kan prøve?

SVAR: Dapson og tilbakevendende ødem
Vi har ikke funnet rapporter om tilbakevendende ødem/angioødem ved bruk av dapson. Tvert i mot angis dapson å kunne brukes i behandlingen av idiopatisk tilbakevendende angioødem (1,2).

Dapson hypersensitivitetssyndrom
Bruk av dapson kan føre til utvikling av et hypersensitivitetssyndrom, "dapsone hypersensitivity syndrome" (DHS) eller diaminodifenylsulfon (DADPS) syndrom, som det omtales som i preparatomtalen. DHS er estimert å forekomme hos 0,5 % - 3 % av pasientene. DHS består typisk av feber, utslett, lymfadenopati og ulike grader av organaffeksjon. Levertoksisitet i form av hepatitt eller annen leveraffeksjon er vanlig, men hematologiske forstyrrelser og pulmonale komplikasjoner samt andre toksiske reaksjoner kan også oppstå (3-9). I noen tilfeller kan syndromet minne om infeksiøs mononukleose (4). Blant DHS-assosierte hudreaksjoner nevnes eksfoliativ dermatitt, erytematøs makulopapulær, pustular eller vesikulobulløs erupsjon, oral erosjon, erytroderma og fotosensitivitet. I sjeldne tilfeller kan Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse utvikles (3,8). DHS anses å være en variant av DRESS ("Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms") (3).

Ødem, deriblant angioødem, er nevnt i enkelte kasuistikker på DHS, blant annet i en kasuistikk på dapsonindusert mononukleoselignende syndrom. I disse tilfellene har imidlertid ødemene oppstått sammen med andre tegn på DHS, og det er ikke nevnt at ødemene har vært tilbakevendende slik det beskrives hos den aktuelle pasienten (4,6,8). Ødem på andre deler av kroppen (som for eksempel føtter) synes å være relativt vanlig ved DHS (7).

Syndromet oppstår vanligvis innen 3-8 uker etter behandlingsstart, men latenstiden kan variere fra 7-10 dager opp til 6 måneder (3,6,9). Reaksjonen går som regel tilbake innen 14 dager etter seponering av dapson. Risikoen for DHS er ikke doseavhengig og reaksjonen antas å være idiosynkratisk, men eksakt patomekanisme er ikke kjent (3-9).

Behandlingen av DHS består i rask seponering av dapson, symptomatisk behandling samt glukokortikoider. Det gjøres oppmerksom på at dapson kan gjenfinnes i kroppen i opp til 35 dager etter seponering på grunn av proteinbinding og entrerohepatisk sirkulasjon (3,6).

Dapson og forverring av bulløs pemfigoid
En oversiktsartikkel fra 2009 viser til dokumentasjon på bruk av dapson hos til sammen 170 pasienter med bulløs pemfigoid, hvorav 82 pasienter fikk bare dapson og 88 fikk dapson og glukokortikoider. Totalt viste 81 % av pasientene kliniske bedring etter oppstart med dapson i doser varierende fra 50-300 mg/dag. Det er ikke angitt at dapson førte til forverring av sykdommen (10).

Vi har heller ikke i andre kilder funnet dokumentasjon for at dapson kan forverre bulløs pemfigoid eller Sjøgrens syndrom. Det kan imidlertid nevnes at dapson også brukes mot lepromatøs lepra, og det er rapportert om forverring av denne sykdommen ("reversal reactions" og erytema nodusum leprosum) etter oppstart med dapson. Ved "reversal reactions" kan tidligere lesjoner bli erytematøse og ødematøse (5).

Alternative behandlingsvalg
Det er vanskelig å gi noen konkrete forslag til alternativ behandling for denne pasienten siden diagnosen synes å være usikker, og det i tillegg er uavklart hva som er årsaken til pasientens tilbakevendende angioødem/opphovning. Det henvises derfor til oversiktsartikler på behandling av bulløs pemfigoid, der ulike behandlingsalternativer er omtalt (11,12).

Konklusjon
Vi har ikke funnet dokumentasjon for at dapson kan gi tilbakevendende ødem/angioødem, eller forverre bulløs pemfigoid eller Sjøgrens syndrom. Dapson kan imidlertid gi et hypersensitivitetssyndom (DHS) karakterisert med feber, utslett, lymfadenopati og ulike grader av organaffeksjon. Ødem/angioødem er beskrevet i enkelte kasuistikker på DHS, men ødemene har da oppstått sammen med andre tegn på DHS, og det er ikke nevnt at ødemene har vært tilbakevendende slik som beskrevet i dette tilfellet.

Det er vanskelig å gi noen konkrete råd om videre tiltak hos denne pasienten da vi har begrenset informasjon om tilfellet. Legen kan om ønskelig kontakte RELIS direkte for nærmere diskusjon.

Referanser
 1. 1. Frigas E, Park M. Idiopathic recurrent angioedema. Immunol Allergy Clin North Am 2006; 26(4): 739-51.
 2. 2. González P, Soriano V et al. Idiopatic angioedema treated with dapsone. Allergol Immunopathol (Madr) 2005; 33(1): 54-6.
 3. 3. Kosseifi SG, Guha B et al. The Dapsone hypersensitivity syndrome revisited: a potentially fatal multisystem disorder with prominent hepatopulmonary manifestations. J Occup Med Toxicol 2006;1:9.
 4. 4. Zhou JG, Cai SQ et al. Dapsone-induced infectious mononucleosis-like syndrome in a patient with pemphigus vulgaris. Chin Med J (Engl) 2007; 120(12): 1111-3
 5. 5. McEvoy GK, editor. Dapsone. The AHFS Drug Information. http://www.medicinescomplete.com/ (Lest: 29.05.2012).
 6. 6. Bucaretchi F, Vicente DC et al. Dapsone hypersensitivity syndrome in an adolescent during treatment during of leprosy. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2004; 46(6): 331-4.
 7. 7. Agrawal S, Agarwalla A. Dapsone hypersensitivity syndrome: a clinico-epidemiological review. J Dermatol 2005; 32(11): 883-9.
 8. 8. Chun JS, Yun SJ et al. Dapsone hypersensitivity syndrome with circulating 190-kDa and 230-kDa autoantibodies. Clin Exp Dermatol 2009; 34(8): e798-801.
 9. 9. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. Dapsone. http://www.medicinescomplete.com/ (Lest: 29.05.2012).
 10. 10. Gürcan HM, Ahmed AR. Efficacy of dapsone in the treatment of pemphigus and pemphigoid: analysis of current data. Am J Clin Dermatol 2009; 10(6): 383-96.
 11. 11. Goldstein BG, Goldstein AO. Bullous pemphigoid and other pemphigoid disorders. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 3.oktober 2011).
 12. 12. Norsk elektronisk legehåndbok. Pemfigoid. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 01.07.2011).