Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2906, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 29.08.2012

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Blemmer på penishodet ved bruk av piroksikam

Dato for henvendelse: 29.08.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2906, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En ca 50 år gammel mann har tatt Brexidol (piroksikam) 20 mg daglig i 3 dager og etter andre tablett fått to blemmer på penishodet. Han har ikke noen sykdomsfølelse, ikke ondt, betennelser er utelukket. Kan piroksikam gi slike bivirkninger ?

SVAR: Ulike former for hudreaksjoner er observert under behandling med piroksikam. Vesikulobulløse reaksjoner er i følge preparatomtalen blant de sjeldne bivirkningene (<1/1000) av piroksikam. Det er høyest risiko for slike bivirkninger tidlig i behandlingsperioden; de fleste tilfellene oppsto i løpet av den første behandlingsmåneden (1). En annen kilde angir at over halvparten av hudbivirkningene av piroksikam oppstår i løpet av de tre første behandlingsdagene (2). Piroksikam skal seponeres ved første tegn til hudutslett, slimhinnelesjoner eller andre tegn på hypersensitivitet da alvorlige hudreaksjoner også er rapportert (1). Flere oppslagsverk for legemiddelbivirkninger viser til at hudbivirkninger generelt er hyppig rapportert ved bruk av NSAIDs, men at insidensen er ukjent. NSAIDs-assosierte utslett kan arte seg på forskjellige måter; som urtikaria, maculopapulært, vesikulært eller eksfoliativt. Hudreaksjonene er ofte fototoksisk betinget, assosiert med systemisk hypersensitivitet eller andre allergiske reaksjoner, og er reversible ved seponering (3,4).

Vi har ikke funnet opplysninger om lignende reaksjoner som hos denne pasienten ved søk i databasene Medline og Embase. Den norske bivirkningsdatabasen inneholder omlag 80 rapporter på hudreaksjoner hos pasienter som har brukt piroksikam, herunder flere rapporter på urtikaria og noen få tilfeller av urtikaria vesikulosa, vesikulobulløst utslett og makulopapulært utslett. Blant de meldte bivirkningene finnes ett tilfelle av "genital eruption" og ett tilfelle av penis disorder (ikke nærmere angitt), begge hos voksne menn. I det første tilfellet hadde reaksjonen oppstått to ganger, begge ganger i tidsmessig relasjon til bruk av piroksikam, og det ble vurdert som sannsynlig at symptomene hadde sammenheng med legemiddelbruken.

Konklusjon
Piroksikam kan i likhet med andre NSAIDs gi ulike hudbivirkninger, deriblant blemmer. Det er vanskelig å vurdere i hvilken grad symptomene hos denne pasienten har sammenheng med legemiddelbruken, men det kan ikke utelukkes. Vi oppfordrer til at reaksjonen meldes som en mistenkt legemiddelbivirkning.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Brexidol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 07.09.2007).
  2. 2. Breathnach S, Hintner H (eds). Adverse drug reactions and the skin 1992: 188-9.
  3. 3. Klasco RK, editor. Piroxicam (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (28.08.2012).
  4. 4. Aronson JK, editor. Meylers side effects of analgesic and ati-inflammatory drugs 2010: 243.
  5. 5. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 28.08.2012.