Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2941, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 11.10.2012

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Benzosyre som konserveringsmiddel til premature og nyfødte

Dato for henvendelse: 11.10.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2941, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra sykehusfarmasøyt: På intensivavdelinger for nyfødte brukes Vitamin E mikstur. Den som for tiden benyttes ved vårt sykehus er Vitamin E suspensjon 100 mg/ml fra Cambridge Laboratories. Denne er konservert med benzosyre (benzoic acid). Mitt spørsmål er: Hvordan vurderes benzosyre som konserveringsmiddel i miksturer/preparater til nyfødte?

SVAR: I følge preparatomtalen inneholder Vitamin E mikstur fra Cambridge Laboratories følgende: Ricinusolje, polyetylenglykol, benzosyre, sorbinsyre, glyserol, sirup, bringebærsmak og renset vann (1). Vi har ikke funnet hvilken mengde benzosyre som er tilsatt preparatet. I følge to ulike kilder anvendes benzosyre som konservering i konsentrasjoner fra 0,01-0,2 % avhengig av formulering (2, 3).

RELIS har tidligere fått spørsmål om konservering med benzylalkohol i preparater til barn (4,5). Disse utredningene viser til at benzylalkohol oksideres hurtig til benzosyre som deretter konjugeres med glysin i leveren til hippursyre. Konjugering er en av metabolismeveiene som er lite utviklet hos spedbarn, og enda mindre hos premature barn, slik at dette kan føre til en akkumulering av benzosyre som igjen kan føre til metabolsk acidose og i verste fall død (4). Det har vært rapportert om alvorlig toksisitet hos nyfødte ved parenteral administrasjon av benzylalkohol i doser i området 99 - 405 mg/kg/dag.

RELIS har ikke funnet retningslinjer for om det er tilrådelig eller ikke å bruke benzosyre som konserveringsmiddel i miksturer til nyfødte. WHO har satt en øvre grense for akseptabel daglig inntak (ADI) av benzosyre og natriumbenzoat på 5 mg/kg/døgn (7). ADI verdier er imidlertid beregnet utfra inntak hos voksne, og kan ikke automatisk overføres til å gjelde premature barn.

I det aktuelle tilfellet benyttes E-vitaminmiksturen i mengder på 0,15 ml som standarddose, også til premature. Dersom man teoretisk beregner at miksturen (tetthet anslått til 1 g/ml) inneholder høyest mengde benzosyre (0,2%) vil den teoretiske verdien benzosyre tilsvare 0,0003 ml. Hvilket tilsier at administrert dose omtrentlig vil inneholde 0,3 mg benzosyre.

RELIS er gjort kjent med at de europeiske legemiddelmyndighetene vil komme med en anbefaling vedrørende bruk av tilsetningsstoffer i legemidler til barn i løpet av nær fremtid (8). Hvorvidt informasjon om bruk av tilsetningsstoffer til premature barn er inkludert i denne anbefalingen vites ikke.

KONKLUSJON
RELIS har ikke funnet dokumentasjon som vurderer bruk av benzosyre som konservering i miksturer som skal inntas av premature eller nyfødte barn. Den teoretisk beregnet mengde benzosyre i den etterspurte miksturen ligger under daglig akseptabelt inntak av benzosyre som er satt til 5 mg/kg/døgn.

Referanser
  1. 1. Preparatomtale Vitamin E Suspension 100 mg/ml. www.drugs.com/uk/vitamin-e-suspension-100mg-ml-cambridge-laboratories-spc-281.html
  2. 2. Rowe RC, Sheskey PJ et al., editors. Handbook of Pharmaceutical Excipients. Benzoic acid. www.medicinescomplete.com/ (Søk:26.09.2012).
  3. 3. Norges Apotekerforening. Konservering av legemidler i apotek. Temaskriv desember 1996.
  4. 4. RELIS database 2004; spm.nr. 1200, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  5. 5. RELIS database 2011; spm.nr. 605, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  6. 6. European Medicines Agency. Pre-authorisation evaluation of medicines for human use. www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003782.pdf (Lest: 8. oktober 2012)
  7. 7. WHO. Benzoic acid and sodium benzoate. Concise International Chemical Assessment Document 26. 2000. s. 29 http://who.int/ipcs/publications/cicad/en/cicad26.pdf (lest 8. oktober 2012).
  8. 8. Personlig meddelse 11. oktober 2012 fra Ingrid Grønlie, Farmasøyt, Barneavdelingen, Haukeland sykehus, Bergen.