Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3101, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 03.04.2013

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mebendazol i svangerskapet

Dato for henvendelse: 03.04.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3101, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Hvordan er det med bruk av Vermox (mebendazol) i svangerskap?

SVAR: Mebendazol brukes mot småmark (Enterobius/oxyuris), spolorm (Ascaris), piskeorm (Trichuris), hakeorm (Ancylostomum og necator), Strongyloides stercoralis, samt forsøksvis ved bendelorm (Taenia spp.) og Echinococcus. I følge godkjent preparatomtale (SPC) finnes det data på bruk hos et begrenset antall (557) gravide kvinner i 1. trimester, og disse indikerer ingen skadelige effekter av mebendazol på svangerskapsforløpet eller på helsen til fosteret/det nyfødte barnet. Ingen andre relevante epidemiologiske data er tilgjengelige i dag. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter. Risikoen ved bruk av mebendazol under graviditet er ukjent og må veies opp mot den forventede terapeutiske fordelen. Mebendazol virker hovedsakelig lokalt i tarmen men omlag 20 % absorberes og omdannes i leveren til inaktive metabolitter. Samtidig inntak av fettrikt måltid kan øke opptaket, og legemidler som cimetidin og metronidazol er angitt å hemme metabolismen av mebendazol (1).

En kilde angir at 100 mg mebendazol gitt som engangsdose trolig ikke har noen fosterskadelig effekt, men at høyere doser bør unngås tidlig i graviditeten (2). Småmark (Enterobius/oxyuris) behandles med 100 mg som enkeltdose (gjentas etter 1 uke), mens det ved andre marksykdommer gis 200 mg daglig i 3 dager (1).

Smittevernboka angir at alle påviste marksykdommer i utgangspunktet bør behandles selv om pasienten ikke har plager (3). Når det gjelder gravide så gir imidlertid ikke denne kilden (per april 2013) lenger noen anbefaling for behandling av marksykdommer. RELIS har tidligere konkludert med at mebendazol bør kunne brukes i andre trimester uten risiko for fosteret (4). Et anerkjent oppslagsverk angir at mebendazol kan brukes ved graviditet mot marksykdommer som krever behandling, men at bruk i første trimester kun bør skje på streng indikasjon og i tilfeller der behandlingen ikke kan utsettes. For behandling av barnemark bør pyrvin (Vanquin) foretrekkes. Samme kilde angir at bruk av mebendazol i andre og tredje trimester har ført til bedre utkomme av graviditeten (færre dødfødsler og perinatale dødsfall samt økt fødselsvekt) i utviklingsland (5). Forholdene er annerledes i land medlangt bedre helse- og hygieneforhold, og vi har ikke funnet dokumentasjon for bruk av mebendazol i andre og tredje trimester hos gravide i vår del av verden. Risikoen for misdannelser er generelt lavere i denne delen av graviditeten sammenlignet med første trimester, og særlig når det som her gjelder legemiddelbehandling av kort tids varighet.

Risikoen ved ikke å behandle, eller ved å utsette behandlingen, er avhengig av type mark pasienten er infisert med. Vi oppfordrer spørsmålsstiller til å ta kontakt med infeksjonsmedisiner for nærmere avklaring av dette.

OPPSUMMERING
Det er begrenset erfaring med bruk av mebendazol i svangerskapet. Bruk i første trimester bør begrenses til tilfeller der behandling ikke bør utsettes. For vurdering av risiko ved manglende eller utsatt behandlingen hos en gravid til etter første trimester råder vi behandlende lege til å ta kontakt med infeksjonsmedisiner. Det mangler relevant dokumentasjon på bruk av mebendazol hos gravide i andre og tredje trimester , men generelt er risikoen for fosterskader i denne delen av graviditeten lav. For å begrense systemisk absorpsjon mest mulig bør mebendazol ikke tas sammen med fettrik mat, og heller ikke sammen med cimetidin eller metronidazol.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vermox. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 08.03.2012).
  2. 2. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterpåverkan. Mebendazol. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/ (Sist endret: 01.03.2011).
  3. 3. Folkehelseinstituttet. www.fhi.no. Smittevernboka. Kap 11 Marksykdommer (17.mars 2013).
  4. 4. RELIS database 2013; spm.nr. 7887, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  5. 5. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: 162.