Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3107, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 09.04.2013

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Adalimumab og tannhelse

Dato for henvendelse: 09.04.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3107, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra sykepleier: En pasient som behandles med Humira (adalimumab) 40 mg sc hver 14. dag har brukt denne behandlingen i vel 2 år og tolererer denne godt. Han har Crohnkolitt og behandles i tillegg med Pentasa sachet (mesalazin) 2 gram daglig. Ved siste kontroll hos meg spør han om jeg vet noe om at Humira kan påvirke tannhelsa. Han sier han går oftere til tannbehandling, har flere hull enn tidligere, og har også skiftet gamle fyllinger i større grad den siste tiden. Nå er det slik at Crohn også kan oppstå i munnhulen, men han har ikke hatt sår eller forandringer i munnhulen som kan tilskrives Crohn diagnosen. Problemstillingen er diskutert med gastroenterolog. Har RELIS noe kunnskap om dette?

SVAR: Adalimumab og tannbivirkninger
Humira inneholder adalimumab, som i likhet med andre tumor nekrose faktor alfa (TNF-alfa)-hemmere kan øke risikoen for infeksjoner. I følge preparatomtalen er munninfeksjoner, inkludert tanninfeksjoner, en vanlig bivirkning ved bruk av adalimumab, rapportert hos 1-10 % av pasientene. Adalimumab kan for øvrig også gi andre bivirkninger som kan medføre dårlig tannhelse; blant annet er dyspepsi, refluksøsofagitt og Sjøgrens syndrom (som blant annet innebærer munntørrhet) angitt å være vanlige bivirkninger (1).

Ut over denne informasjon i den norske preparatomtalen har vi funnet lite opplysninger om tannhelse og tannbivirkninger ved bruk av adalimumab. Den amerikanske preparatomtalen nevner ikke noe spesifikt om tannbivirkninger ved bruk av adalimumab (2), og dette er heller ikke omtalt i flere oppslagsverk over legemiddelbivirkninger (3-5). Sjøgrens syndrom/munntørrhet/xerostomi er heller ikke spesifikt nevnt i disse kildene (2-5).

Litteratursøk i Medline og Embase avdekket generelt lite relevant litteratur om tannbivirkninger ved bruk av adalimumab eller andre TNF-alfa-hemmere. Noen artikler omtaler mulig terapeutisk effekt av TNF-alfa-hemmere ved periodontitt (betennelse i vevet som omgir tennene), en tilstand som ofte ses hos pasienter med autoimmune sykdommer, i disse artiklene omtalt hos pasienter med revmatoid artritt. Det fremgår ikke noe i disse kildene om at TNF-alfa-hemmere er spesielt ugunstige med tanke på tannbivirkninger eller tannhelse generelt, bortsett fra at enkelte studier har vist forverring av gingivitt ved bruk av TNF-alfa-hemmer (6-9).

Tannbehandling hos pasienter som bruker TNF-alfa-hemmere
Det er ikke spesifikt nevnt i spørsmålet, men vi omtaler her også kort eventuelle problemstillinger i forhold til bruk av TNF-alfa-hemmer ved tannbehandling. Det har i de kliniske studiene inngått flere pasienter som har fått tannbehandling under pågående behandling med TNF-alfa-hemmer. Dokumentasjon på sikkerheten ved bruk av TNF-alfa-hemmer under tannbehandling anses likevel å være begrenset (10), og risikoen for infeksjon bør tas i betraktning. I følge en kilde er det trolig ikke behov for særskilte tiltak ved ikke-invasiv tannbehandling, mens man bør vurdere perioperativ antibiotikaprofylakse ved for eksempel tanntrekking og kirurgiske inngrep (11).

Det kan også nevnes at det foreligger enkeltrapporter på osteomyelitt etter tannkirurgi hos pasienter som har brukt TNF-alfa-hemmeren infliksimab. TNF-alfa-hemmere har på den andre siden vært brukt for å behandle visse ikke-bakterielle osteomyelitter (som kronisk tilbakevendende multifokal osteomyelitt). En kilde viser for øvrig til en studie hvor man undersøkte om TNF-alfa-hemmeren etanercept kunne redusere postoperativ smerte og hevelse etter fjerning av visdomstenner. Resultatene fra denne studien er foreløpig ikke publisert (11).

KONKLUSJON
I følge den norske preparatomtalen kan adalimumab gi bivirkninger i form av tanninfeksjoner, samt dyspepsi, refluksøsofagitt og Sjøgrens syndrom, som sekundært kan føre til dårlig tannhelse. Vi har imidlertid ikke funnet informasjon i andre kilder om at adalimumab eller TNF-alfa-hemmere generelt er spesielt assosiert med tannbivirkninger eller dårlig tannhelse for øvrig. Det er dermed vanskelig å vurdere om pasientens dårlige tannhelse skyldes adalimumab, eller om det kan skyldes andre forhold for eksempel knyttet til pasientens grunnsykdom.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Humira. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22.11.2012).
 2. 2. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Humira. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (Godkjent: 28.09.2012).
 3. 3. Klasco RK, editor. Adalimumab (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (Lest: 3.april 2013).
 4. 4. Lexi-drugs in Lexicomp. Adalimumab. http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 3.april 2013).
 5. 5. McEvoy GK, editor. Adalimumab. The AHFS Drug Information, In Lexi-Comp. http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 3.april 2013).
 6. 6. Pers JO, Saraux A et al. Anti-TNF-alpha immunotherapy is associated with increased gingival inflammation without clinical attachment loss in subjects with rheumatoid arthritis. J Periodontol 2008; 79(9): 1645-51.
 7. 7. Mayer Y, Elimelech R et al. Periodontal condition of patients with autoimmune diseases and the effect of anti-tumor necrosis factor-a therapy. J Periodontol 2013; 84(2): 136-42.
 8. 8. Savioli C, Ribeiro AC et al. Persistent periodontal disease hampers anti-tumor necrosis factor treatment response in rheumatoid arthritis. J Clin Rheumatol 2012; 18(4): 180-4.
 9. 9. Mayer Y, Balbir-Gurman A et al. Anti-tumor necrosis factor-alpha therapy and periodontal parameters in patients with rheumatoid arthritis (abstract). J Periodontol 2009; 80(9): 1414-20.
 10. 10. Segal B, Rhodus NL et al. Tumor necrosis factor (TNF) inhibitor therapy for rheumatoid arthritis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 106(6): 778-87.
 11. 11. O'Neill ID, Scully C. Biologics in oral medicine: principles of use and practical considerations. Oral Dis 2012; 18(6): 525-36.