Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3114, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 12.04.2013

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av acetylsalisylsyre ved flyreiser

Dato for henvendelse: 12.04.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3114, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: To farmasistudenter i apotekpraksis har lagt merke til at enkelte leger forskriver Albyl-E (acetylsalisylsyre, ASA) for seg selv og sine pasienter før flyreise. Dette for å unngå trombose.

Studentene viser til at ASA virker på arteriell side, og at det er venøse tromboser det er økt risiko for ved flyreiser. De mener at personer som er utsatt for trombose heller bør bruke lavmolekylært heparin som forebyggende behandling mot venøse tromboser.

Hva mener RELIS om denne saken? Hvilke råd bør farmasøyten gi pasienten og legen i forbindelse med denne problemstillingen?

SVAR: Lange flyreiser fører til en svært liten økning i absolutt forekomst av nyoppstått venøs tromboemboli. Relativ risiko er anslått til 2,8 (95% KI 2,2 - 3,7). Det er anslått at risikoen øker med 18% for hver andre time økt reiselengde. Likevel er absolutt insidens av symptomatik venetrombose i en måned etter flyreise med varighet på mer enn fire timer bare 1 per. 4600 flygninger. Asymptomatiske venetromboser er rapportert å forekomme i 0- 1,5% ved lange flyreiser. Vindusplass øker risikoen, særlig for overvektige personer. Spesielt høye eller spesielt korte personer har også økt risiko for venøse tromber ved flyreiser. Dehydrering, inntak av alkohol eller reise på økonomiklase ser derimot ikke ut til å øke risikoen. Venøs tromboserisiko er trolig også økt ved reiser med tog, bil og buss (1).

Acetylsalisylsyre som profylakse mot venøs tromboembolisme
Acetylsalisylsyre har på grunn av sine blodplatehemmende egenskaper først og fremst blitt sett på som et tromboseprofylaktikum i arterielle blodkar. Det har likevel blitt brukt en del forebyggende mot venøse tromber, særlig dersom det foreligger kontraindikasjon mot warfarin. Kunnskapsgrunnlaget er begrenset, men det finnes noe dokumentasjon som antyder at ASA kan motvirke venøse tromber.

I en randomisert klinisk studie undersøkte man primærprofylaktisk effekt på venøs tromboembolisme i forbindelse med hoftebrudd. I alt fikk 6679 pasienter 160 mg ASA i 35 dager, mens 6677 fikk placebo. Det ble sett en relativ risikoreduksjon for dyp venetrombose (DVT) på 29% (95% KI 3-48 %) og 43 % (18-60%) relativ risikoreduksjon for lungeemboli. Når disse dataene ble lagt sammen med tidligere metaanalyser, fant man en relativ risikoreduksjon på 37 % for DVT og 53 % for lungeemboli ved primærprofylaktisk bruk av ASA i ortopedikirurgisk sammenheng (2).

I en nyere studie ble 822 pasienter med spontant oppstått venøs tromboembolisme randomisert til 100 mg ASA eller placebo i inntil fire år etter avsluttet antikoagulasjonsbehandling. Det var en trend til lavere forekomst av ny venøs trombose i gruppen som fikk ASA, men den var ikke statistisk signifikant (hasard ratio 0,74 95% KI 0.52 - 1.05). Det var en signifikant reduksjon på 33 % i et "samleendepunkt" som inkluderte venøs tromboemboli, hjerteinfarkt, slag, større blødning eller død uansett årsak (hasard ratio 0,67, 95% KI, 0,49 - 0,91) (3).

Acetylsalisylsyre som profylakse ved flyreise
For å komme frem til strategier for tromboseprofylakse i forbindelse med flyreiser med over fire timers varighet, ble 300 pasienter med høy risiko for venøs trombose randomisert til enten ingen behandling, 400 mg ASA i tre dager (første dose 12 timer før flyreisen start) eller en vektjustert dose lavmolekylært heparin 2-4 timer før flyreisen. To hundre og førtini personer fullførte studien. Det ble ikke sett noen tilfeller av venøse tromber blant dem som fikk lavmolekylært heparin. Ingen signifikant i redusert forekomst av venøs tromboembolisme ble sett ved bruk av ASA (4).

Evidensbaserte retningslinjer anbefaler ikke noen form for medikamentell profylakse, heller ikke heparin, mot venøs tromboembolisme ved lange flyreiser. Av ikkefarmakologiske tiltak er hyppig gange og øvelser for leggmuskulatur anbefalt. Ved betydelig økt risiko anbefaler retningslinjene støttestrømper under kne med ankeltrykk på 15 til 30 mmHg. Det anbefales ikke å bruke støttestrømper for passasjerer uten økt risiko (1).

KONKLUSJON
Lange flyreiser kan øke risikoen for venøs tromboemboli, med den absolutte risikoøkningen er fortsatt svært lav.

Det kan ikke utelukkes at acetylsalisylsyre kan ha profylaktisk effekt på venøs tromboembolisme, selv om det bare er ved arteriell hjerte/karsykdom den har en etablert plass i behandlingen.

Tilgjengelig dokumentasjon tyder ikke på at acetylsalisylsyre forebygger venøse tromber ved flyreiser. Heparin ser ut til å ha en viss profylaktisk effekt, men ikke nok til å anbefale bruk ved flyreiser.

Ved lange flyreiser bør farmasøyter anbefale ikkefarmakologiske tiltak inkludert støttestrømper til personer med økt risiko for venøs tromboembolisme.

Referanser
  1. 1. Kahn SR, Lim W et al. Prevention of VTE in nonsurgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141(2 Suppl): e195S-226S.
  2. 2. Prevention of pulmonary embolism and deep vein thrombosis with low dose aspirin: Pulmonary Embolism Prevention (PEP) trial. Lancet 2000; 355(9212): 1295-302.
  3. 3. Brighton TA, Eikelboom JW et al. Low-dose aspirin for preventing recurrent venous thromboembolism. N Engl J Med 2012; 367(21): 1979-87.
  4. 4. Cesarone MR, Belcaro G et al. Venous thrombosis from air travel: the LONFLIT3 study—prevention with aspirin vs low-molecular-weight heparin (LMWH) in high-risk subjects: a randomized trial. Angiology 2002; 53(1): 1–6.