Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3140, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 29.04.2013

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vareniklin til pasient med kronisk pankreatitt

Dato for henvendelse: 29.04.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3140, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det gjelder en pasient med kronisk pankreatitt som skal bruke Champix (vareniklin). Vi ser at magesmerter er nevnt i felleskatalogen, men ikke pankreatitt. Kjenner dere mer til dette?

SVAR: Pankreatitt er heller ikke nevnt som bivirkning i den offisielle norske preparatomtalen (1). I utenlandske preparatomtaler er imidlertid pankreatitt nevnt som sjelden bivirkning assosiert med vareniklinbruk, men noe mer utfyllende informasjon er ikke gitt (2). Vi har søkt i både MedLine og Embase uten å finne relevante treff om vareniklin og pankreatitt.

I den norske bivirkningsdatabasen finner vi ingen meldinger om pankreatitt mistenkt som bivirkning i forbindelse med vareniklinbruk (3). I WHOs bivirkningsdatabase (4*)finner vi i perioden 2008-2013 er 87 meldinger om pankreatitt, 21 meldinger om akutt pankreatitt, 3 meldinger om kronisk pankreatitt og 2 meldinger om tilbakefall av pankreatitt. Bivirkningsmeldingene har imidlertid varierende kvalitet, og ble meldt av både leger, farmasøyter og annet helsepersonell, men også i stor grad av pasientene selv. Bare i 3 av disse totalt 113 meldingene var årsakssammenhengen mellom vareniklin og pankreatitt vurdert.

VURDERING
Pankreatitt er nevnt som bivirkning i utenlandske preparatomtaler for vareniklin, og vi finner en del treff i WHOs bivirkningsdatabasen. Dette gir imidlertid ikke grunnlag for å gi noen klare råd om bruk av vareniklin hos pasienter med kronisk pankreatitt. Vår vurdering er at det bør utvises tilbakeholdenhet med tanke på at vareniklin kun har en begrenset effekt på varig røykeslutt og at prankreatitt kan være alvorlig.


*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) [Monografi]. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 20.03.2013).
  2. 2. Lexi-drugs in Lexicomp. Varenicline (Lexi-Drugs (NOKC)). http://www.helsebiblioteket.no/ (29.04.2013).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 29.04.2013.
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 29.04.2013.