Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3196, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 27.06.2013

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ropinirol, nærsynkope, bradykardi og SA-blokk

Dato for henvendelse: 27.06.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3196, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Vi har nylig hatt innlagt en pasient med nærsynkope. Hun bruker kun Requip Depot (ropinirol) 200 mg 2 tabletter daglig mot Parkinson. Hun har episoder med bradycardi og enkelte SA-blokkeringer på telemetri. Er dette noe som er tidligere rapportert som bivirkning av Requip Depot?

SVAR: Ropinirol er en D2/D3-dopaminagonist, indisert ved Parkinsons sykdom som monoterapi eller i kombinasjon med levodopa og dekarboksylasehemmer. Ropinirol virker i hypothalamus og hypofysen ved å hemme utskillelsen av prolaktin. Individuell dosetitrering i henhold til effekt og toleranse anbefales. Startdose er 2 mg en gang daglig den første uken, dosen bør deretter økes til 4 mg en gang daglig fra andre uke av behandlingen. Terapeutisk respons kan oppnås med 4 mg en gang daglig. Pasientene bør behandles med lavest mulig dose som gir symptomatisk kontroll. Maksimal daglige dose er 24 mg (1). Terapeutisk plasmakonsentrasjonsområde er 0,4 - 0,6 ng/ml (2).

Det er angitt i spørsmålet at pasienten bruker 200 mg x 2; dette antar vi må være feil da tablettene kun finnes i styrkene 2, 4 og 8 mg (1).

Svimmelhet og (postural) hypotensjon er vanlige bivirkninger av roprinol. Pasienter med alvorlige kardiovaskulære sykdommer (spesielt koronarinsuffisiens) bør behandles med forsiktighet. Blodtrykks-overvåkning anbefales, spesielt ved behandlingsstart, på grunn av risikoen for postural hypotensjon (1). Atrieflimmer er i følge et oppslagsverk sett hos 2 % av pasientene (3).

Effektene av ropinirol på det kardiovaskulære systemet kan forklares med at sunbstansen også har affinitet for adrenerge alfa2-reseptorer. De kardiovaskulære effektene av ropinirol er ofte mest uttalt i starten av behandlingen; toleranse angis å utvikles i løpet av om lag en ukes tid (4).

Forfatterne av en kasuistikk som beskriver et tilfelle av fatal overdosering med ropinirol angir at substansen ikke har affinitet for 5-HT1-, benzodiazepin-, GABA-, muskarin-, alfa1- eller beta-reseptorer. Det er lite data på toksisitet, men både ventrikkelarytmier (TdP, via økt QT-tid) og andre hjerterytmeforstyrrelser er i følge forfatterne observert ved bruk av ropinirol. Det er antatt at overdosering kan gi proarytmisk aktivitet da ropinirol i supraterapeutiske doser hemmer "the rapid delayed rectifier K+ current". Ropinirol øker vagusaktiviteten, og dette kan resultere i bradykardi og/eller atrieflimmer. I kasuistikken ble det målt en ropinirol-konsentrasjon på 64 ng/ml i blodet post-mortem, og etter obduksjon ble det konkludert med at den sannsynlige dødsåraken var plutselig hjertedød (2).

Vi har ved søk i Medline og Embase ikke funnet opplysninger om at ropinirol skal ha effekt på sninoatrial-knutens funksjon. Bradykardi ved bruk av ropinirol er beskrevet i en dyrestudie (katt) men ikke i humane studier. Bivirkningsdatabasen til Verdens helseorganisasjon (WHO)* inneholder imidlertid noen titalls rapporter på bradykardi, 132 rapporter på synkope og 1 rapport på SA-blokk ved bruk av ropinirol (5). Årsakssammenhengen med legemiddelbruken er i de fleste tilfellene ikke vurdert, og pasientene har brukt flere andre legemidler samtidig med ropinirol.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

KONKLUSJON
Ropinirol har affinitet for mange ulike reseptorer, og kardiovaskulære effekter er beskrevet. Svimmelhet og (postural)hypotensjon er beskrevet. Dersom det ikke finnes andre, mer sannsynlige forklaringer på pasientens bradykardi og SA-blokk kan det etter vår vurdering ikke utelukkes at bruk av ropinirol kan være en (medvirkende) årsak. Vi oppfordrer spørsmålsstiller om å melde tilfellet som en mistenkt legemiddelbivirkning.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Requip Depot. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 25.05.2011).
  2. 2. Shill HA, Stacy M. Update on ropinirole in the treatment of Parkinson's disease. Neuropsychiatr Dis Treat. 2009; 5: 33–36.
  3. 3. Lexi-drugs in Lexicomp. Ropinirole. http://www.helsebiblioteket.no/ (27.06.2013).
  4. 4. Duband S, Bidat C et al. A fatal intoxication case involving ropinirole. J Forensic Leg Med. 2012;19(7):422-5.
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 26.07.2013.