Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3225, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 17.07.2013

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Paliperidon og ødemer

Dato for henvendelse: 17.07.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3225, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En ung kvinne fikk sin første vedlikeholdsdose (75 mg intramuskulært) av Xeplion (paliperidon) i slutten av juni, etter å ha fulgt vanlig oppstartsregime. Neste dose er planlagt i slutten av juli. Hun har nå tatt kontakt med legen på grunn av perifere ødemer. Legen ønsker mer informasjon om varighet og eventuell doseavhengighet av denne mulige bivirkningen av paliperidon. Hvordan skal en serum-konsentrasjonsmåling som tas i denne perioden tolkes (med tanke på eventuell dosejustering)? Det opplyses at pasienten tidligere har hatt lignende ødemer ved bruk av risperidon.

SVAR: Paliperidon
Bivirkninger
Ødemer (generalisert ødem, perifert ødem, pitting ødem) er nevnt blant de kjente, men mindre vanlige (1/100-1/1000) bivirkningene av paliperidon (1). Et annet oppslagsverk angir forekomsten av slike ødemer til <2 % (2).

Ved evaluering av sikkerheten ved bruk av paliperidon (og risperidon) har særlig risikoen for hjerterelaterte bivirkninger (plutselig død) vært i fokus. En metaanalyse av 64 randomiserte kontrollerte studier med paliperidon eller risperidon fant en signifikant, omlag 1,6 ganger økt risiko for ødemer ved bruk av disse legemidlene sammenlignet med placebo (3). Ødemer er ikke nevnt i en randomisert placebokontrollert studie studie der forfatterne undersøkte effekt og sikkerhet av 3 ulike doser paliperidon depotinjeksjon hos voksne schizofrene pasienter (4).

Farmakokinetikk
Paliperidon er en metabolitt av risperidon. Depotinjeksjon med paliperidon gis en gang per måned i vedlikeholdsfasen, men ofte brukes et oppstartregime (150 mg i.m dag 1, 100 mg i.m dag 8) for å komme raskere opp i terapeutisk serumkonsentrasjon. Etter 1 enkelt intramuskulær dose øker plasmakonsentrasjonen av paliperidon gradvis før maksimal serumkonsentrasjon (Cmax) oppnås etter omlag 13 dager. Paliperidon metaboliseres nesten ikke men utskilles uendret gjennom nyrene. Halveringtiden for paliperidon varierer mellom 25 og 49 dager (1).

Avdeling for Laboratoriemedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge angir at prøve til måling av serumkonsentrasjon av paliperidon tas like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt, det vil si minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring. For paliperidon vil 5 halveringstider være omlag 5 måneder. Serumkonsentrasjonsmålinger tatt før likevekt er oppnådd kan kun vise tendenser; i hvilken grad nivået øker eller går ned for eksempel ved doseendring. Prøvene må tas ved slutten av hvert doseringsintervall.

Foreløpig referanseområde for paliperidon er 20-120 nmol/L, men dette er på nåværende tidspunkt ikke veldefinert (4).

KONKLUSJON
Paliperidon er den aktive metabolitten av risperidon, og perifere ødemer er kjente (men mindre vanlige) bivirkninger av disse legemidlene. Paliperidon har svært lang halveringstid. Terapeutisk serumkonsentrasjonsområde er på nåværende tidspunkt ikke veldefinert, det vil si at det ikke er etablert noen klar sammenheng mellom dose/serumkonsentrasjon og effekt. Serumkonsentrasjonsmålinger foretatt i løpet av doseringsintervallet vil derfor være vanskelig å tolke. Vi anbefaler at serumkonsentrasjonen av paliperidon måles rett før neste planlagte dose. En eventuell justering av neste vedlikeholdsdose av paliperidoen må vurderes ut fra klinisk effekt, bivirkninger samt målt serumkonsentrasjon (bunnivå).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Xeplion. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27.06.2012).
  2. 2. Lexi-drugs in Lexicomp. Paliperidone. http://www.helsebiblioteket.no/ (17.07.2013).
  3. 3. Gopal S, Hough D et al. Risk of cardiovascular morbidity with risperidone or paliperidone treatment. J Clin Psychopharmacol 2013;33: 157-61
  4. 4. Laboratoriehåndboka. Universitetssykehuset Nord-Norge. http://www.unn.no (lest 17.07.2013).
  5. 5. Pandina G, Lindenmayer J-P et al. A Randomized, Placebo-Controlled Study to Assess the Efficacy and Safety of 3 Doses of Paliperidone palmitate in Adults With Acutely Exacerbated Schizophrenia. J Clin Psychopharmacol 2010;30: 235-44.