Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3352, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 29.11.2013

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pityriasis rosea eller pityriasis lichenoides under behandling med agalsidase beta og lamotrigin

Dato for henvendelse: 29.11.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3352, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: Jeg følger en ungdom med Fabrys sykdom. Hun bruker Lamictal (lamotrigin) 75 mg x 2 og får Fabrazyme (agalsidase beta) annenhver uke iv. Hun har utviklet uttalt utslett som ligner på pityriasis rosea eller pityriasis lichenoides chronica i løpet av 2 uker. Utslettet hverken klør eller er smertefullt. Pasienten har brukt lamotrigin i ca 3 år, og dosen er nylig redusert. Det er relativt nylig byttet fra Replagal (agalsidase alfa) til agalsidase beta. Vi har aldri sett et slikt utslett i forbindelse med agalsidase beta, men kan det være lamotriginutløst?

SVAR: Agalsidase beta og hudutslett
Vi har ved søk i aktuelle oppslagsverk (1,2) og databaser som PubMed og Embase ikke funnet at det er dokumentert at agalsidase beta kan gi hudreaksjoner i form av pityriasis rosea eller pityriasis lichenoides chronica. I følge den norske godkjente preparatomtalen til agalsidase beta er hudreaksjoner som blant annet erytem og makulopapulært utsett vanlige (= 1/100 til < 1/10) bivirkninger (3). En annen kilde angir at utslett forekommer hos 20 % av pasientene som behandles med agalsidase beta, uten at dette er nærmere spesifisert (2). Bivirkningsdatabasen til Verdens Helseorganisasjon (WHO) inneholder ingen rapporter om pityriasis rosea eller pityriasis lichenoides chronica mistenkt forårsaket av agalsidase beta (4).

Lamotrigin og hudutslett
En nylig publisert kasuistikk beskriver en pityriasis rosea-lignende hudreaksjon assosiert med lamotriginbehandling hos en 33 år gammel kvinne med epilepsi. Utslettet oppstod 2 uker etter oppstart med lamotrigin, og vedvarte så lenge behandlingen pågikk (om lag 5 måneder). Etter seponering forsvant utslettet i løpet av 3 dager. I følge forfatterne er dette en sen hypersensitivitetsreaksjon av uvanlig karakter, og de spekulerer i om den kan ha oppstått som en del av et legemiddelindusert hypersensitivitetssyndrom (5). Vi har ved søk i aktuelle oppslagsverk (1,2) samt PubMed og Embase ikke funnet ytterligere dokumentasjon på at lamotrigin kan gi bivirkninger i form av pityriasis rosea eller pityriasis lichenoides chronica. WHOs* bivirkningsdatabase inneholder et fåtall rapporter (<10) om pityriasis rosea mistenkt forårsaket av lamotrigin. I noen tilfeller hadde pasientene også brukt flere andre legemidler, og rapportene inneholder generelt lite utdypende informasjon om pasientene og hendelsesforløp. Det er dermed vanskelig å vurdere eventuell årsakssammenheng. Det er ingen rapporter på pityriasis lichenoides chronica ved bruk av lamotrigin i denne databasen (4).

Hudreaksjoner er en kjent bivirkning av lamotrigin. Reaksjonene er vanligvis milde og begrensede, men sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner som Steven-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er rapportert (6). Det er vanskelig å forutsi hvilke pasienter som vil utvikle alvorlige lamotrigininduserte hudreaksjoner, og det bør generelt være lav terskel for å seponere lamotrigin dersom utslett oppstår, men mindre det opplagt ikke skyldes lamotrigin. Reaksjonene kommer som oftest i løpet av de første åtte ukene, men kan i noen tilfeller debutere på et senere tidspunkt (1,6). En artikkel beskriver for eksempel to pasienter som fikk akneliknende utslett ca 6 måneder etter oppstart med lamotrigin (7). Lokalisert purpura er i en kasuistikk rapportert å oppstå 23 måneder etter påbegynt lamotriginbehandling (8).

Lamotrigin kan også gi utslett som ledd i et hypersensitivitetssyndrom. Symptomene oppstår da vanligvis mellom 5 dager og 8 uker etter oppstart med lamotrigin, men kan også oppstå etter 3 måneder eller lenger (9). Risikoen for lamotrigin-hypersensitivitetsreaksjon øker ved bruk av høye initiale doser og hurtig doseøkning. Ved lamotrigin hypersensitivitetsreaksjoner kan pasientene få utslett samt et varierende mønster av systemiske symptom blant annet med feber, ansiktsødem og patologiske lever- og/eller hematologiske parametere av varierende alvorlighetsgrad (6).

KONKLUSJON
Hudreaksjoner er dokumenterte bivirkninger av både agalsidase beta og lamotrigin. Det er ikke kjent at agalsidase beta kan gi pityriasis rosea eller pityriasis lichenoides chronica, men en enkelt kasuisikk beskriver en pityriasis rosea-lignende hudreaksjon som oppstod 2 uker etter oppstart av lamotrigin. Det er ikke mulig å si med sikkerhet om pasientens utslett kan skyldes bruk av agalsidase beta eller lamotrigin. Vi oppfordrer om at pasientens hudreaksjon meldes som mistenkt bivirkning til RELIS.


*WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
 1. 1. Micromedex® 2.0 (electronic version). A) Agalsidase beta, B) Lamotrigine (Drugdex System). http://www.micromedexsolutions.com/ (Lest: 29.november 2013).
 2. 2. Lexi-drugs in Lexicomp. A) Agalsidase beta, B) Lamotrigine. http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 29. november 2013).
 3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Fabrazyme. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22. november 2011).
 4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 29. november 2013.
 5. 5. Papadavid E, Panayiotides I et al. Pityriasis rosea-like eruptions associated with lamotrigine. J Am Acad Dermatol 2013; 68(6): e180-1.
 6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamictal. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 26. august 2013).
 7. 7. Nielsen JN, Licht RW et al. Two cases of acneiform eruption associated with lamotrigine. J Clin Psychiatry 2004; 65(12): 1720-2.
 8. 8. Amlie-Lefond CM, Felgenhauer JL et al. Localized purpura associated with lamotrigine. Pediatr Neurol 2006; 35(3): 227-8.
 9. 9. Drug allergy and idiosyncratic reactions. Lamotrigine allergy, in Lexicomp. http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 29. november 2013).