Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3362, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 12.12.2013

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjoner mellom desmopressin og valproat, rufinamid eller zonisamid?

Dato for henvendelse: 12.12.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3362, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: Har en pasient, et barn med Cri du chat, som har en besværlig epilepsi. Pasienten væter i sengen hver natt i relativt store mengder. Drikker ikke på natten. Muligens er epileptisk aktivitet frontalt årsaken til sengevætingen. Pasienten bruker Orfiril long (valproat), Inovelon (rufinamid) og Zonegran (zonisamid). Finnes det noen interaksjoner mellom pasientens medisiner og desmopressin? Har desmopressin noen annen sentralnervøs effekt som kan påvirke pasienten? Er det noen sammenheng mellom epilepsi og SIADH (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion)?

SVAR: Farmakokinetiske interaksjoner
Vi har ved søk i interaksjonsdatabaser ikke funnet dokumentasjon for interaksjoner mellom desmopressin og valproat, rufinamid eller zonisamid (1-3). Desmopressin skilles hovedsakelig uforandret ut via nyrene. Det er lite sannsynlig at desmopressin vil interagere med legemidler som påvirker levermetabolismen ettersom desmopressin i in vitro-studier med humane mikrosomer ikke er vist å gjennomgå signifikant levermetabolisme (4). Desmopressin er heller ikke kjent å kunne påvirke CYP-metabolismen til andre legemidler (5). Det er imidlertid ikke utført formelle interaksjonsstudier in vivo (4).

Desmopressin og bivirkninger
Desmopressin er en syntetisk strukturanalog til det humane hypofysehormonet arginin vasopressin. Antidiuretisk effekt er et resultat av økt reabsorpsjon av vann fra nyrene som gir et redusert volum med mer konsentrert urin i blæren (4,6).

Hyponatremi
Alvorlige bivirkninger av desmopressin er sjeldne (6). En potensiell risiko ved bruk av desmopressin er vannintoksikasjon med påfølgende hyponatremi. Hurtig fall av natriumkonsentrasjonen i serum kan resultere i krampeanfall. Risikoen er størst hos spedbarn og hos pasienter som får intravenøs hypoton væske, og slike pasienter må monitoreres nøye (7). Pasienter med tilstander assosiert med væske- og elektrolyttforstyrrelser, polydipsi, samt pasienter som bruker legemidler som kan forstyrre ADH-sekresjonen eller føre til væskeretensjon (for eksempel karbamazepin og NSAIDs) har også høyere risiko for hyponatremi ved bruk av desmopressin (4). En rapport indikerer behov for redusert dose desmopressin etter oppstart med lamotrigin, men mekanismen er uavklart (8). Ved bruk av desmopressin mot nattlig enurese eller nocturi er det viktig at anbefalte væskerestriksjoner følges (4). Når det gjelder de legemidlene som den aktuelle pasienten bruker angir preparatomtalen til valproat hyponatremi som en svært sjelden bivirkning (9), og det er publisert flere kasuistikker som beskriver hyponatremi og SIADH som bivirkning av valproat (10).

Psykiatriske bivirkninger
Flere nevrologiske og psykiatriske bivirkninger er rapportert ved bruk av desmopressin. I følge den norske godkjente preparatomtalen er hodepine den vanligste bivirkningen ved bruk av desmopressin hos barn, rapportert hos 1 %. For øvrig er følgende psykiatriske/nevrologiske bivirkninger rapportert hos barn: affektlabilitet (0,1 %), aggresjon (0,1 %), angst (0,05 %), humørsvingninger (0,1 %), mareritt (0,05 %) og somnolens (0,01-0,1 %). Abnormal oppførsel, emosjonelle lidelser, depresjon, hallusinasjoner, insomni, oppmerksomhetsforstyrrelser, og psykomotorisk hyperaktivitet er rapportert med ukjent frekvens (4).

En rapport beskriver to tilfeller av henholdsvis hyperaktivitet og pseudohallusinasjoner hos barn behandlet med desmopressin for primær nattlig enurese. Hos begge barna forsvant symptomene ved seponering (11).

Vi har ved litteratursøk ikke funnet omtale av desmopressinbruk hos pasienter med Cri du chat.

Epilepsi og SIADH
Desmopressin er kontraindisert ved SIADH. RELIS svarer for øvrig bare på spørsmål om legemiddelrelaterte problemstillinger, og eventuell sammenheng mellom epilepsi og SIADH er utenfor vårt kompetanseområde.

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet dokumentasjon for farmakokinetiske interaksjoner mellom desmopressin og valproat, rufinamid eller zonisamid. Bruk av desmopressin kan føre til hyponatremi og i sjeldne tilfeller krampeanfall. Valproat er rapportert å kunne gi hyponatremi i svært sjeldne tilfeller. Anbefalte væskerestriksjoner må følges nøye. Sentralnervøse bivirkninger som hodepine og psykiatriske lidelser er rapportert ved bruk av desmopressin hos barn.

Referanser
 1. 1. Micromedex® 2.0 (electronic version). Drug Interactions. http://www.micromedexsolutions.com/ (Søk: 9. desember 2013).
 2. 2. Baxter K, Preston CL editors. Stockleys Drug Interactions. http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 9. desember 2013).
 3. 3. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelverket.no/interaksjonssok (Søk: 10. desember 2013).
 4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Minirin smeltetabletter. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 3. mai 2013).
 5. 5. Micromedex® 2.0 (electronic version). Desmopressin (Drugdex System). http://www.micromedexsolutions.com/ (Søk: 9. desember 2013).
 6. 6. Glazener CMA, Evans JHC. Desmopressin for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database Syst Rev 2002; (3): CD002112.
 7. 7. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.2: 1077-8.
 8. 8. Mewasingh L, Aylett S et al. Hyponatremia associated with lamotrigine in cranial diabetes insipidus. Lancet 2000; 356(9230): 656.
 9. 9. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Orfiril long. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 6. september 2013).
 10. 10. Patel KR, Meesala A et al. Sodium valproate-induced hyponatremia: a case report. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2010; 12(5). pii: PCC.09l00941.
 11. 11. Von Gontard A, Lehmkuhl G. Desmopressin side effects. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996; 35(2): 129-30.