Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3372, RELIS Nord-Norge

Publisert: 02.01.2014

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Forskrivning av cannabinoid munnspray mot ADHD

Dato for henvendelse: 02.01.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3372, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: En pasient med ADHD spør fastlegen sin om å få forsøke Sativex (delta-9-tetrahydrocannabinol/cannabidiol). Pasienten har ikke hatt effekt/fått bivirkninger ved bruk av medikamenter godkjent for bruk ved ADHD, og følgelig autoseponert disse. Vedkommende angir at Sativex er godkjent for bruk ved ADHD i Nederland, og hevder også at enkelte pasienter i Norge har fått dette forskrevet til bruk mot ADHD. Legen spør om hvordan hun bør forholde seg til dette.

SVAR: Sativex og innehold
Norsk godkjent indikasjon for Sativex er behandling av spastisitet ved multippel sklerose (MS). Sativex er en munnspray, og en spraydose er omtrenlig på 100 mikroliter spray og inneholder:

 • 2,7 mg delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
 • og
 • 2,5 mg cannabidiol (CBD)


 • Sativex selges i pakning på 3x10 ml med en utsalgspris på ca 4700 kroner og har ikke generell refusjon (1). Det betyr at lege eventuelt må søke om individuell refusjon for den enkelte pasient. Preparatet påvirker en del av det humane endocannabinoide systemet. Cannabinoidreseptorer, CB1 og CB2, er hovedsakelig lokalisert ved nerveender der de har en rolle i retrograd regulering av den synaptiske funksjonen. THC fungerer som delvis agonist ved både CB1- og CB2-reseptorene og etterligner effekten av endocannabinoidene, hvilket kan modulere effektene av enkelte nevrotransmittere. CB-reseptoragonister lindrer stivhet i ekstremiteter og forbedrer motorisk funksjon (1).

  Cannabinoide stoffer og ADHD
  Vi har søkt etter dokumentasjon for bruk av Sativex, de enkelte virkestoffene, samt bruk av cannabis/cannabinoide legemidler i behandling av ADHD i både PubMed og Embase samt i andre medisinske databaser. Vi har ikke funnet vitenskapelige studier som har undersøkt effekten av cannabinoide legemidler i behandling av ADHD. Flere artikler viser imidlertid til en sammenheng mellom diagnosen ADHD og misbruk av illegale rusmidler som blant annet cannabis/marijuana og kokain (2). I en norsk studie ble 100 brukere av cannabis spurt om deres medisinske motiv for bruken. Alle brukte det illegalt og noen oppgav å bruke det i egenbehandling av ADHD (3). En annen kilde angir at noen brukere av cannabis/marijuana oppgir å oppnå en beroligende effekt på indre urolighet ved slik egenbehandling (4).

  Vi har ikke gjenfunnet dokumentasjon som tilsier at Sativex er godkjent for behandling av ADHD i Nederland. Det finnes imidlertid et eget offentlig organ for bruk av medisinsk cannabis (tørkede blomster av planten Cannabis sativa L) i Nederland. På nettsidene foreligger blant annet informasjon for leger og farmasøyter som er involvert i forskrivning og utlevering av medisinsk cannabis. Det finnes fire ulike produkter som skiller seg fra hverandre med hensyn på innhold av THC og CBD og forholdet mellom disse to. Produktene dyrkes frem under standardiserte forhold for at innholdet skal være konsistent. Det angis at cannabis brukes for ulike sykdommer når konvensjonell terapi ikke har gitt ønskede resultater eller har medført bivirkninger. Tilstander som nevnes er blant annet symptomer ved MS, kreft og AIDS. ADHD nevnes ikke eksplisitt, men det angis at cannabis og cannabinoide legemidler også brukes ved andre tilstander basert på den enkelte forskrivers og/eller pasients erfaring med hva som fungerer for ulike sykdommer (5). Produktene som omtales er beregnet til inhalasjon gjennom en spesiell beholder som varmer opp bladene, eller til å lage te på. Det angis videre at hovedeffekten fra cannabis antas å komme fra THC, men det kan ikke utelukkes at CBD eller andre innholdsstoffer bidrar (6).

  RELIS er kjent med at det har vært omtale av bruk av "medisinsk marijuana/cannabis" i media. Blant annet har en sak vedrørende en pasient som selv importerte produktet fra Nederland vært omtalt. Personen ble først fratatt produktet ved passering av grensen, men etter 6 måneder fikk han produktet tilbake. Personen hadde fått produktet lovlig forskrevet i Nederland for sin ADHD med posttraumatisk stress (7). Dette kan ha skapt økt fokus i Norge på bruk av cannabis/cannabinoide legemidler ved ulike sykdommer.

  RELIS har tidligere utredet spørsmål relatert til bruk av cannabis ved ulike tilstander, blant annet søvn. I en utredning fra 2012 angis det at cannabisproduktene hasj og marijuana inneholder cannabinoidene THC og CBD, men også mange andre cannabinoider, terpener og flavonoider. Det kan være store innbyrdens mengdevariasjoner mellom produktene, ikke minst med tanke på den prosentvise mengden THC. Dette, samt den spesielle administasjonsformen man vanligvis benytter ved inntak av hasj og marijuana (røyking) gjør at man ikke uten videre kan forvente at cannabisbaserte legemidler skal utøve samme effekt som rusmiddelet cannabis (8).

  En norsk oversiktsartikkel fra 2007 beskriver bakgrunn og ulik bruk av cannabis i medisinen. Bruk ved ADHD omtales ikke her, men det advares blant annet mot utvikling av psykoser som en mulig bivirkning (9).

  Statens legemiddelverk angir at alle leger som har rett til å forskrive legemidler som er klassifisert som narkotika, også kan forskrive Sativex. Statens legemiddelverk advarer i tillegg om at det foreligger et mulig misbrukspotensiale for Sativex (10).

  OPPSUMMERING
  Vi kan ikke finne at Sativex er godkjent for bruk i behandling av ADHD i Nederland, og vi har heller ikke funnet vitenskapelig dokumentasjon for bruk av cannabis/cannabinoide legemidler ved ADHD. Tilgjengelige data synes å være basert på enkelte pasienters selvrapporterte effekt. I dette konkrete tilfellet angir pasienten å ikke ha effekt av standard behandling for ADHD. Det er ikke opplyst hvilke medikamenter som er forsøkt, men vi vil anbefale videre utredning av denne pasienten i forhold til ulike behandlingsalternativer. Dette bør fortrinnsvis gjøres av lege med erfaring i behandling av ADHD. RELIS fraråder forskriving av Sativex utenfor godkjent indikasjon for sykdom der vitenskapelig dokumentasjon for behandlingseffekt mangler.

  Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sativex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 19. oktober 2012).
  2. 2. Torgersen T, Gjervan B et al. Prevalence of comorbid substance use disorder during long-term central stimulant treatment in adult ADHD. Atten Defic Hyperact Disord 2013; 5(1): 59-67.
  3. 3. Pedersen W, Sandberg S. The medicalisation of revolt: a sociological analysis of medical cannabis users. Sociol Health Illn 2013; 35(1): 17-32.
  4. 4. Wilens TE, Fusillo S. When ADHD and substance use disorders intersect: relationship and treatment implications. Curr Psychiatry Rep. 2007; 9(5): 408-14.
  5. 5. Office for Medicinal Cannabis, Nederland. Information for pharmacists and doctors. http://www.cannabisbureau.nl/en/MedicinalCannabis/Doctorsandpharmacists/ (Sist oppdatert: oktober 2013)
  6. 6. Office for Medicinal Cannabis, Nederland. Information for patients. http://www.cannabisbureau.nl/en/doc/pdf/5089-A5-BMC-Pat-ENG-web_35842.pdf (Utgitt: 12. februar 2011)
  7. 7. Aftenposten. Tollerne leverte tilbake beslaglagt marihuana. http://www.aftenposten.no/nyheter (Publisert 27. mai 2012)
  8. 8. RELIS database 2012; spm.nr. 4252, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database).
  9. 9. Khiabani HZ, Mørland J. Cannabis og cannabinoider som legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 579–82.
  10. 10. Statens legemiddelverk. Cannabislegemidlet Sativex godkjent i Norge. http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Andre/Sider/Cannabislegemiddelet-Sativex-godkjent-i-Norge.aspx (Publisert: 28. oktober 2012)