Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3498, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 30.04.2014

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

5-fluorouracil, epirubicin, syklofosfamid, paklitaksel, docetaksel og trastuzumab til pasient som bruker karbimazol

Dato for henvendelse: 30.04.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3498, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: En pasient med hyperthyreose behandles med Neo-Mercazole (karbimazol) med god effekt. Nå operert for brystkreft, og bør ha adjuvant kjemoterapi i form av FEC 100 (5-fluorouracil, epirubicin, syklofosfamid)-kurer, så taxaner (paklitaksel/docetaksel) og trastuzumab. Hvordan blir det i forhold til interaksjoner/toksisitet med samtidig bruk av Neo-Mercazole?

SVAR: Karbimazol
Karbimazol hydrolyseres raskt til aktivt tiamazol, som elimineres via nyrene. Virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt men det antas at utskillelsen av tyreoideahormoner reduseres som et resultat av hemmet jodinering av tyrosyl i tyroglobulinet (1a).

Av bivirkninger som kan være relevante ved samtidig bruk av cytostatika nevner vi foruten kvalme spesielt benmargsdepresjon (nøytropeni, eosinofili, leukopeni, agranulocytose). Dødsfall er rapportert ved karbimazol-indusert agranulocytose. Sjeldne tilfeller av pancytopeni/aplastisk anemi, svært sjeldne tilfeller av hemolytisk anemi og isolert trombocytopeni er også rapportert. Utviklingen av benmargsdepresjon er reversibel ved tidlig seponering. Preparatomtalen angir forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler som kan indusere agranulocytose (2). En kilde angir insidensen av agranulocytose og leukopeni ved bruk av karbimazol til 0,3-1 %, med debut mellom 7 dager og 2-3 måneder etter behandlingsstart og varighet 1-2 uker etter seponering av karbimazol. Reeksponering har ført til nye episoder og det antas at underliggende mekanisme er hypersensitivitet (3).

5-FU
5-FU kan forårsake myelosuppresjon (inkludert, men ikke begrenset til, leukopeni, granulocytopeni, pancytopeni og trombocytopeni). Adekvat behandling med fluorouacil er vanligvis fulgt av leukopeni, som vanligvis normaliseres omkring dag 30. 5-FU per se er inaktiv i pattedyrceller, men omdannes til aktivt 5-flouro-deoxyuridin monofosfat (FdUMP) via ulike metabolske veier. FdUMP hemmer thymidylat syntetase og påvirker dermed DNA-syntesen. 5-FU kan også inkorporeres i RNA. Viktigste eliminasjonsvei er via lungene, og ca. 80 % av 5-FU blir omdannet til CO2 innen 12 timer (4).

Epirubicin
Epirubicin er et cytotoksisk aktivt antibiotikum fra antrasyklingruppen. Epirubicin elimineres hovedsaklig gjennom leveren. Virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt men hemming av nukleinsyresyntesen er trolig forbundet med legemidlets evne til å binde seg til DNA. Kvalme er en kjent bivirkning. Benmargsdepresjon er mindre uttalt for epirubicin enn for viss andre cytostatika (5).

Syklofosfamid
Alkyleringsmiddel, som hememr celledelingen ved alkylering av DNA og dannelse av broer mellom DNA-kjedene. Metaboliseres primært i lever til aktive metabolitter via cytokrom P450-enzymer. Syklofosfamid og dets metabolitter utskilles hovedsakelig via nyrene. Benmargsdepresjon er en kjent bivirkning, og behandlingen styres etter leukocyttall. Syklofosfamid er nyretoksisk (6).

Paclitaksel/docetaksel
Taksaner hemmer mitosen ved å stabilisere mikrotubuli i polymerisert form. Alvorlige bivirkninger er blant annet benmargsdepresjon (1b).

Interaksjoner mellom karbimazol og cytostatika
Vi har søkt i flere interaksjonsdatabser samt Medline og Embase uten å finne konkrete opplysninger om interaksjoner eller økt toksisitet som følge av behandling med 5-FU, epirubicin, syklofosfamid, paklitaksel, docetaksel eller trastuzumab hos pasient som også behandles med karbimazol. Imidlertid gjelder det generelt at samtidig bruk av flere legemidler med overlappende bivirkningsprofil kan øke risikoen for den aktuelle bivirkningen. Benmargsdepresjon forekommer med flere av de cytostatiske legemidlene som er aktuelle her, og også med karbimazol.

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet konkrete data på interaksjoner eller økt toksisitet relatert til samtidig bruk av karbimazol og 5-FU, epirubicin, syklofosfamid, taksaner eller trastuzumab. Karbimazol kan imidlertid, i likhet med flere av de aktuelle cytostatiske legemidlene, gi benmargsdepresjon, men da på grunn av hypersensitivitet og ikke på grunn av direkte benmargstoksiske effekter som for cytostatika. Dersom pasientens nyrefunksjon reduseres som følge av cytostatikabehandlingen vil dette redusere utskillelsen og dermed potensielt øke effekten av karbimazol, med hypotyreose som resultat.

Referanser
  1. 1. Rang HP, Dale MM et al (eds). Rang and Dale's pharmacology, 7th ed: a) 414, b) 682.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Neo-Mercazole. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 28.01.2011).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (electronic version). Carbimazole (Drugdex System). http://www.micromedexsolutions.com/ (30.04.2013).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Flurablastin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 28.01.2011).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Epirubicin Medac. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 12.10.2010).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sendoxan. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 13.05-2013).