Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3565, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 23.06.2014

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Østrogentilskudd og gallestein

Dato for henvendelse: 23.06.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3565, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra farmasøyt: Det gjelder en kunde som er under utredning for gallestein, men ikke helt bekreftet enda. Hun har plager tilknyttet overgangsalder, og har fått resept på Activelle (østriol/noretisteron) av legen. Det angis under forsiktighetsregler og i andre kilder at østrogentilskudd kan øke risikoen for gallesteinsepisoder. Hvordan er risikoforholdet her, og gjelder det alle administrasjonsformer? Er det eventuelt bedre med syntetisk østrogen, som for eksempel tibolon (Livial)? Noen kilder angir at østrogenplaster kan være bedre enn tabletter ved gallestein, stemmer dette?

SVAR: Gallestein dannes i galleblæren. Noen har bare en liten stein, og vanligvis finnes 5-10 steiner, men man kan også finne flere hundre steiner eller steiner så store som egg. Størrelse og antall steiner har imidlertid ingen betydning for i hvilken grad man får symptomer; en liten stein kan gi like mye besvær som 50 steiner eller en stor stein. Ca 10 % av dem som har symptomgivende gallestein, har stein også i gallegangen. Disse steinene har i de fleste tilfeller beveget seg ned i gallegangen fra galleblæren, men i noen tilfeller er de dannet i gallegangen. De fleste gallesteiner er bygd opp av kolesterol, men kan i sjeldne tilfeller bestå av bilirubin (1).

Gallestein/galleblæresykdom og HRT
Mange ulike faktorer har blitt assosiert med økt risiko for gallestein, deriblant kvinnelig kjønn, overvekt, raskt vekttap og leversykdom. Flere studier har i tillegg vist en assosiasjon med substitusjonsbehandling (hormone replacment Theraphy, HRT) og økt risiko for galleblæresykdom (gallestein og/eller kolecystitt) (2). En prospektiv kohortestudie med over 1 million kvinner viste en relativ risiko på 1,64 (tilsvarer en risikoøkning på 64 %) for galleblæresykdom hos brukere av HRT sammenlignet med en kontrollgruppe som aldri hadde brukt slik behandling (3). Kolecystitt oppstår ofte som en komplikasjon av gallestein (4). Observasjonsdata fra den store studien nevnt ovenfor (the Million Women Study) viste at risikoen (1 ekstra kolecystektomi per 140 behandlede pasienter) muligens kan reduseres ved bruk av transdermal HRT- sammenlignet med oral HRT-behandling (3).

Mulig mekanisme
Flere mekanismer har vært fremmet for å forklare sammenhengen mellom HRT og økt risiko for gallestein. En av mekanisme kan være at østrogen gir økning av innehold av kolesterol i gallen, og/eller nedsatt/forsinket tømming av galleblæren. Dette kan igjen gi økt krystallisering av gallesaltene, og dermed øke risikoen for gallestein (5).

I preparatomtalen for Activelle angis det at pågående eller tidligere tilfelle av gallestein krever ekstra oppfølging ved forskrivning (6). Slik vi oppfatter det er utredning for pågående gallesten ingen kontraindikasjon mot bruk av Activelle. Det kan imidlertid på bakgrunn av tilgjengelige data ikke utelukkes at slik bruk kan forverre underliggende sykdom.

Tibolon og galleblæresykdom
Vi har ikke funnet humane studier på sammenheng mellom bruk av tibolon og risiko for gallestein. I preparatomtalen angis det under forsiktighetsregler at behandling med tibolon kan gi tilbakefall eller forverring av pågående gallesteinssykdom (7). Forfatterne av en dyrestudie (rotte) angir at tibolon kan gi økt utskillelse av kolesterol i gallen og dermed påvirke formasjonen av gallestein (8). Relevansen av dette hos mennesker er uviss.

OPPSUMMERING
Det er i flere studier vist en assosiasjon mellom bruk av HRT og med økt risiko for gallesteinssykdom (galleblæresykdom) hos pasienter som får HRT-behandling sammenlignet med ikke-brukere. Noen studier har vist en lavere risikoøkning ved bruk av transdermal behandling. For tibolon har vi ikke funnet relevante data, men dyrestudier antyder mulig økt risiko også for denne

Referanser
  1. 1. Oslo Universitetssykehus. Gallestein. http://www.oslo-universitetssykehus.no/pasient/diagnoser-og-sykdommer/gallestein. (Sist oppdatert 6. mars 2014).
  2. 2. Afdahl, NH. Epidemiology of and risk factors for gallstones. Version 3.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 9. juli 2013).
  3. 3. Liu B, Beral V et al. Gallbladder disease and use of transdermal versus oral hormone replacement therapy in postmenopausal women: prospective cohort study. BMJ 2008; 337: 386
  4. 4. Norsk elektronisk legehåndbok. Akutt kolecystitt. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 21. mai 2013).
  5. 5. Nordenvall C, Oskarsson V et al. Postmenopausal hormone replacement therapy and risk of cholecystectomy: a prospective cohort study. Scand J Gastroenterol. 2014; 49(1): 109-13.
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Activelle. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 6. mars 2013).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Livial. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 7. desember 2012).
  8. 8. Czerny B, Teister M et al. Effect of tibolone on turnover of cholesterol to bile acids in ovariectomized rats. Menopause. 2005; 12(5): 609-12.