Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3615, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 22.08.2014

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Medikamenter mot tuberkulose og påvirkning av sædkvalitet

Dato for henvendelse: 22.08.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3615, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: Jeg har en pasient som er gravid i uke 7. Hennes mann behandles for tuberkulose. Er det noen av de vanligste antituberkuløse medikamentene som kan føre til redusert sædkvalitet og eventuelt fosterskader?

SVAR: Vi har i våre søk benyttet førstevalgsbehandling av tuberkulose; rifampicin, pyrazinamid, etambutol og isoniazid.

Et britisk teratologisenter angir på sine nettsider at det er uvanlig at økt risiko for misdannelser blir assosiert med fars bruk av legemidler, unntatt i de tilfellene der legemidlet forårsaker kromosonabnormaliteter og/eller punktmutasjoner (1).

RELIS har tidligere utredet om rifampicin kan gi redusert sædkvalitet, og har da vist til en dyrestudie der reduksjon i spermmotilitet og spermtall samt en økning unormale sædceller ble rapportert hos rotter behandlet med rifampicin (2). I annen randomisert dyrestudie fikk hannrottene enten placebo eller koadministrert rifampcin, pyrazinamid, etambutol og isoniazid. Forfatterne observerte nedsatt fertilitet med færre registrerte graviditeter i gruppen der hannen var blitt behandlet med tuberkulosemedisiner versus placebogruppen. Bruk av antituberkulosemidler hos hannrottene var i itillegg assosiert med en negativ effekt på embryoets overlevelse (både pre- og postimplantasjonsletalitet) (3). Man bør imidlertid være forsiktig i tolkningen av disse dataene, da resultat fra dyrestudier ikke uten videre er overførbare til humane forhold.

Vi har ikke funnet studier der human sædkvalitet og eventuell fosterpåvirkning er undersøkt ved bruk av de aktuelle legemidlene.

Bruk av tuberkulosemidler hos gravide
I følge tuberkulosehåndboken utgitt av Folkehelseinstituttet kan de fleste preparatene brukes under graviditet. Standardbehandling av tuberkuløs sykdom skal gis på tross av graviditet. Inntruffet graviditet under tuberkulosebehandling er alene ikke indikasjon for provosert abort. Streptomycin er imidlertid kontraindisert hos gravide på grunn av fare for skader på hørselsnerven hos fosteret. Etionamid/protionamid kan potensielt også være teratogene. Bruk av legemidler hos far omtales ikke i denne sammenheng (4).

OPPSUMMERING
Vi har ikke funnet humane studier som gir holdepunkter for at fars bruk av rifampicin, etambutol, pyrazinamid og/eller isoniazid medfører redusert fertilitet eller teratogene effekter. Dyrestudier har vist en mulig sammenheng med redusert fertilitet og embryotoksisitet når hannrotter har fått tuberkulosemidler, men resultat fra dyrestudier kan ikke direkte overføres til humane forhold. Vi poengterer også at de nevnte legemidlene anses å kunne brukes av gravide som har behov for behandling av tuberkulose.

Referanser
  1. 1. The UK Teratology Information Service. Paternal exsposures to drugs and chemicals. www.uktis.org. (Publisert: Januar 2008).
  2. 2. RELIS database 2011; spm.nr. 7115, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  3. 3. Shayakhmetova GM, Bondarenko LB. Damage of testicular cell macromolecules and reproductive capacity of male rats following co-administration of ethambutol, rifampicin, isoniazid and pyrazinamide. Interdiscip Toxicol 2012; 5(1): 9-14.
  4. 4. Folkehelseinstituttet, Tuberkuloseveilederen, behandling av tuberkulose. www.FHI.no. (Sist oppdatert: 29. juli 2014).