Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3738, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 04.12.2014

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hudreaksjon ved bruk av alendronat - risiko ved bytte til zoledronat?

Dato for henvendelse: 04.12.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3738, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: En av mine pasienter fikk betydelig bivirkning ved Fosamax (alendronat) 70 mg x 1/uke: dermatitt/urticaria. Må man forvente tilsvarende bivirkningsreaksjon dersom hun nå får Aclasta (zoledronat) intravenøst, eller er dette trygt?

SVAR: Hudreaksjoner forekommer, men er relativt sjeldent rapportert ved bruk av bisfosfonater. Det foreligger rapporter for alle markedsførte bisfosfonater, og flest for de som har vært lengst på markedet. Det er blant annet rapportert om urtikaria, eksantem, erytem, pruritus, ødemer og fotosensitivitetsreaksjoner. Noen tilfeller av mer alvorlige hudreaksjoner (som for eksempel Steven Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) er også rapportert. Mekanismen(e) for hudreaksjoner av bisfosfonater er ikke klarlagt. Aminobisfosfonater, som alendronat og pamidronat, kan indusere histidin dekarboksylase, enzymet som danner histamin. Forløp i de publiserte kasuistikkene tyder, ifølge forfatterne, imidlertid heller på at det kan dreie seg om en IgE-mediert hypersensitivitetsreaksjon fremfor en ren farmakodynamisk histamineffekt (1-6).

Bisfosfonatinduserte hudreaksjoner og hypersensitivitetsreaksjoner er sparsomt beskrevet i litteraturen, og vi har ikke funnet systematiske undersøkelser av alternativ behandling til pasienter som har fått hudreaksjon ved bruk av et bisfosfonat. Det foreligger noen få kasuistikker der pasienter som har reagert på ett bisfosfonat har tolerert bytte til et annet bisfosfonat, for eksempel:


 • En pasient som fikk makulopapulært utslett 4 måneder etter oppstart med alendronat 10 mg/dag tolererte senere risedronat 5 mg/dag (5).


 • En pasient som fikk lichenoid dermatose 2 måneder etter oppstart med alendronat 70 mg/uke tolererte senere risedronat (6).


 • En pasient som tidligere hadde tålt risedronat utviklet kløende ødematøst og erytematøst utslett gjentatte ganger etter månedlige inntak av ibandronat 150 mg. Pasienten tolererte senere risedronat (3).


 • En pasient som tidligere hadde tolerert risedronat og etidronat utviklet etter 10 måneders bruk av ibandronat (150 mg/mnd) ødematøst erytematøst utslett, med lignende reaksjon også etter neste inntak. Pasienten tolererte senere risedronat (3).


 • En pasient som fikk pamidronat 60 mg iv på grunn av malign sykdom utviklet urtikaria etter 4 dager, med tilsvarende reaksjon ved en senere re-eksponering. En oral testdose alendronat 10 mg (lignende kjemisk struktur) ga ingen reaksjon. Pasienten tolererte senere oral klodronat (4).


 • En pasient med malign sykdom utviklet urtikaria etter tredje infusjon av pamidronat, med tilsvarende reaksjon ved en senere re-eksponering. Også denne pasienten tolererte en oral testdose med alendronat 10 mg. Pasienten ble imidlertid ikke videre behandlet med bisfosfonater (4).

Vi har ikke funnet publiserte tilfeller på bytte til zoledronat hos pasienter som har fått hudreaksjon ved bruk av alendronat. Vi har videre ikke funnet noen publiserte tilfeller på kryssreaksjoner mellom ulike bisfosfonater, men dette synes som sagt ikke å være godt undersøkt.

Enkelte forfatterne angir generelt at man ved betydelig hudreaksjon ved bruk av en type osteoporosemedisin bør velge osteoporosemedisin fra en annen terapeutisk klasse, eller i alle fall velge et alternativ som har forskjellig kjemisk struktur fra det som utløst reaksjonen (7, 8). Forfatterne av flere av de nevnte kasuistikkene poengterer at pasientene tolererte et alternativt bisfosfonat (3-6). Alle bisfosfonater har samme grunnskjelett, men type og størrelse på sidekjeder varierer. Risedronat fremheves av flere som et bisfosfonat med relativt ulik kjemisk struktur fra alendronat (5, 6). Når det gjelder zoledronat angir den norske preparatomtalen at Aclasta (zoledronat) er kontraindisert hos pasienter som er overfølsom for zoledronat eller bisfosfonater. Det fremgår ikke om produsenten kjenner til kryssreaksjon med andre bisfosfonater eller om dette er et føre-var prinsipp (9). Dersom man vurderer bytte av bisfosfonat etter hudreaksjon på ett, bør man etter vår vurdering uansett ikke velge et høydosert preparat som doseres sjelden slik som Aclasta (årlig injeksjon), da man da mangler mulighet til seponere ved en eventuell reaksjon.

VURDERING
Dokumentasjon på risiko for kryssreaksjon mellom ulike bisfosfonater er sparsom, men enkelte kasuistikker viser til pasienter som har tolerert bytte mellom bisfosfonater etter hudreaksjon på ett middel. Det er imidlertid vanskelig å generalisere ut fra disse få publiserte tilfellene, og mulighet for kryssreaksjon kan ikke sikkert utelukkes. Vi har ikke funnet tilfeller på bytte til zoledronat hos pasienter som har fått hudreaksjon ved bruk av alendronat, og vi vil ut fra administrasjonsmåte og den lange virketiden til zoledronat (Aclasta) ikke tilråde et slik bytte. Annen osteoporosebehandling bør vurderes, og eventuelt eksponeringsforsøk med annet oralt bisfosfonat bør skje under kontrollerte forhold, fortrinnsvis i samråd med allergolog.

Referanser
 1. 1. RELIS database 2014; spm.nr. 5243, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
 2. 2. RELIS database 2010; spm.nr. 4679, RELIS Sør. (www.relis.no/database)
 3. 3. Weber I, Olaiwan A et al. Adverse cutaneous drug reactions to ibandronate. Eur J Dermatol 2011; 21(4): 591-4.
 4. 4. Phillips E, Knowles S et al. Skin reactions associated with bisphosphonates: a report of 3 cases and an approach to management. J Allergy Clin Immunol 1998; 102(4 Pt 1): 697-8.
 5. 5. Brinkmeier T, Kügler K et al. Adverse cutaneous drug reaction to alendronate. Contact Dermatitis 2007; 57(2): 123-5.
 6. 6. Husein-Elahmed H, Aneiros-Fernandez J et al. Lichenoid dermatosis induced by alendronate: an unusual skin drug reaction. Acta Derm Venereol 2010; 90(3): 309-10.
 7. 7. Musette P, Kaufman JM et al. Cutaneous side effects of antiosteoporosis treatments. Ther Adv Musculoskelet Dis 2011; 3(1): 31-41.
 8. 8. Thompson LA, Lewis DA et al. Drug selection in a patient with a history of hypersensitivity reactions: a practical approach for the orthopedist. Orthopedics 2007; 30(11): 920-4.
 9. 9. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Aclasta. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 2. september 2013).