Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 374, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 02.11.2001

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Overdose med fluoksetin

Dato for henvendelse: 02.11.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 374, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det dreier seg om en kvinne som tok en overdose med fluoksetin under et ferieopphold i utlandet. Den eksakte dosen er ikke kjent, men var trolig i området 600-1000 mg. I tillegg tok hun en ukjent mengde paracetamol og acetylsalicylsyre. Hun har ikke fått acetylcystein, og hun har nå normal lever- og nyrefunksjon. Det er nå ti dager siden overdosen, og det foreligger ikke svar på analyse av plasmakonsentrasjonen. Pasienten har ikke fått fluoksetin i mellomtiden, og legen spør om det er tilrådelig å starte behandling.

SVAR: Den gjenværende fraksjonen i kroppen (F) av en dose kan beregnes etter ligningen F = (1/2 opphøyd i n), der n er antall halveringstider av substansen som er forløpt etter inntak av dosen.

Fluoksetin har en halveringstid fra 1-3 døgn, mens den aktive metabolitten norfluoksetin har en halveringstid fra 4-16 døgn. Etter 10 døgn vil altså mellom 90 og 99,9% av fluoksetinet være eleminert, mens tilsvarende for norfluoksetin vil være mellom 35 og 82%.

Konklusjon
Det er tilrådelig å starte behandling, men pasienten bør informeres om symptomer på overdose.

Referanser