Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 3765, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 23.12.2014

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ezetimib, myopati og rabdomyolyse

Dato for henvendelse: 23.12.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 3765, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Er rabdomyolyse eller myopati beskrevet som bivirkning av ezetimib?

SVAR: Ezetimib hemmer steroltransportøren Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1) i tarmen, og reduserer dermed opptaket av kolesterol og fytosteroler. Ezetimib kan gis som tilleggsbehandling til statin eller annen lipidsenkende behandling, eller som monoterapi når statin er uegnet eller ikke tolereres (1).

Muskelbivirkninger ved bruk av lipidsenkende legemidler
Muskelbivirkninger varierende fra mild myopati til potensielt livstruende rabdomyolyse er assosiert med bruk av statiner. Risikoen øker med økende doser. Underliggende mekanisme(r) er ikke klarlagt, men redusert syntese av koenzym Q10 (CoQ10, ubiquinon), som er viktig for musklenes energiomsetning, er foreslått. Andre mekanismer som endret muskulær lipidmetabolisme med redusert fettsyntese og økt betaoksydasjen, økt cellulært nivå av plantesteroler er også nevnt (2). Ezetimib er forskjellig fra statinene både med hensyn til virkningsmekanisme og kjemisk struktur.

Et oppslagsverk angir at det i kliniske studier ikke var rapportert overhyppighet av muskelbivirkninger eller rabdomyolyse med ezetimib sammenlignet med ezetimib + statin eller placebo. Forekomsten av myalgi var 3,2 % med ezetimib + statin, sammenlingnet med 2,7 % med statin alene. I placebokontrollerte kliniske studier på pasienter med primær hyperlipidemi var forekomsten av CK-økning > 10 x øvre referanseverdi ved bruk av ezetimib 10 mg daglig i 12 uker (n=2396) 0,2 %, sammenlignet med 0,1 % i placebogruppen (n=1159) (3).

Bivirkninger rapportert etter markedsføring
I preparatomtalen (SPC) er det rapportert tilfeller av myopati og rabdomyolyse etter at ezetimib ble markedsført (1). I den norske bivirkningsdatabasen* finnes noen titalls rapporter på ezetimib Smerter i muskler/skjelett er nevnt i mange av disse tilfellene, både hos pasienter som har fått ezetimib sammen med statin men også hos pasienter som har fått ezetimib alene. Det er ingen rapporter på rabdomyolyse ved bruk av ezetimib alene, og bare én enkelt rapport på CK-stigning (3). I bivirkningsdatabasen til Verdens helseorganisasjon (WHO**) er det nesten 400 rapporter på ezetimib og rhabdomyolyse. Også her er det i mange tilfeller snakk om kombinasjonsbehandling med ezetimib og statin/fibrat, og noen vurdering av en eventuell årsakssammenheng mellom ezetimib og mistenkt bivirkning foreligger som oftest ikke (5).

Forfatterne av en studie på pasienter med kronisk nyresvikt så på effekt (LDL-reduksjon) samt forekomst av bivirkninger ved behandling med henholdsvis statin alene og statin + ezetimib. Pasientene (n=356) fikk i utgangspunktet laveste dose statin, deretter ble de som ikke oppnådde tilstrekkelig LDL-reduksjon på denne behandlingen randomisert til to grupper der den ene fikk en dobling av statin-dosen (n=148) og den andre fikk tillegg av ezetimib (n=148). Over en oppfølgingsperiode på ett år fant forfatterne ingen forskjell mellom gruppene i grad av LDL-reduksjon. Når det gjaldt bivirkninger så fant forfatterne at tillegg av ezetimib ga signifikant mindre myopati enn en dobling av statindosen, og forskjellen var størst hos de med alvorligst nyresvikt (6).

Vi har ved søk i Medline og Embase ikke funnet artikler som beskriver rabdomyolyse hos pasienter behandlet med ezetimib som monoterapi.

KONKLUSJON
I de fleste rapporterte tilfellene av myopati og/eller rabdomyolyse ved bruk av ezetimib har pasientene også fått behandling med statin eller fibrat. Vi har ikke funnet opplysninger om rabdomyolyse hos pasienter behandlet med ezetimib alene.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ezetrol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 20.09.2013).
  2. 2. Rosenson RS. Statin myopathy. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 16.10.2014).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Ezetimibe (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 20.11.2014).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen (Søk: 23.12.2014).
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 23.12.2014).
  6. 6. Suzuki H, Watanabe Y et al. Comparative efficacy and adverse effects of the addition of ezetimibe to statin versus statin titration in chronic kidney disease patients. Ther Adv Cardiovasc Dis 2013; 7(6): 306–15.