Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 4082, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 03.09.2015

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Pentamidin og trombocytopeni

Dato for henvendelse: 03.09.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 4082, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det gjelder en pasient med en rekke sykdommer. Pasienten har det siste året fått månedlige inhalasjoner med 300 mg pentamidin. Pasienten har nå fått trombocytopeni. Kan dette skyldes pentamidin inhalasjonene?

SVAR: I preparatomtalen er en rekke hematologiske reaksjoner oppført som kjente bivirkninger av parenteral pentamidin, slik som leukopeni, trombocytopeni og anemi. Trombocytopeni angis å forekomme hos 3 % av pasientene. Videre angis det at pentamidin bør brukes med forsiktighet hos pasienter med tegn på og/eller tidligere historikk på hematologiske lidelser (1). Risikoen for trombocytopeni øker ved langtidsbehandling (2). Samtidig bruk med andre benmargsdempende midler kan øke risikoen for myelotoksisitet.

Når det gjelder pentamidin til inhalasjon angir preparatomtalen at den systemiske absorpsjonen er begrenset. Likevel angis anemi som en kjent hematologisk bivirkning ved denne administrasjonsformen (1). I følge et oppslagsverk var Cmax 2,3 ng/mL hos AIDS-pasienter med mistenkt pneumocystis jiroveci lungebetennelse behandlet med en enkeltdose av pentamidin 300 mg via forstøver (3). I en studie ble systemisk farmakokinetikk undersøkt hos HIV-pasienter som ble behandlet forebyggende med høydose pentamidin til inhalasjon. Pasientene fikk enten 300 mg to ganger i måneden eller 600 mg én gang i måneden, og gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon i de to gruppene var henholdsvis 5,3 og 8,8 ng/mL. Akkumulering av legemidlet ble ikke observert (4). Disse studiene tyder på at en viss systemisk absorpsjon må forventes også når pentamidin inhaleres.

I følge et oppslagsverk har lave verdier på blodcelletelling også blitt rapportert i forbindelse bruk av med pentamidin inhalasjon (2). Christie og medarbeidere beskriver en pasient med AIDS som utviklet alvorlig, men reversibel trombocytopeni etter intravenøs pentamidin. Pentamidinavhengig IgG antistoffer ble funnet i pasientens akuttfase serum, og disse forsvant helt når pasientens trombocytter normaliserte seg. I følge forfatterne viste deres analyser at intravenøs pentamidin kan utløse dannelsen av antistoffer som induserer immunologisk trombocytopeni. Selv om det ikke er rapportert, mener forfatterne at det er teoretisk mulig at også pantamidin til inhalasjon kan forårsake legemiddelmediert immunologisk trombocytopeni (5). Det ble også registrert ett tilfelle av trombocytopeni i en studie av sikkerheten ved månedlig inhalasjon av 300 mg pentamidin profylaktisk mot pneumocystis jiroveci lungebetennelse hos lever- og nyretransplanterte pasienter (6).

Bivirkningsdatabasen til Verdens Helseorganisasjon (WHO*) inneholder 5 rapporter hvor pentamidin til inhalasjon, alene eller sammen med andre legemidler, er mistenkt å ha forårsaket trombocytopeni. I noen av rapportene hadde pasientene også leukopeni, anemi, eosinofili og/eller agranulocytose, og i ett tilfelle hadde pasienten også hepatitt og pankreatitt. I en av rapportene er bare trombocytopeni oppgitt. Rapportene inneholder for øvrig begrenset informasjon om pasient og hendelsesforløp, og årsakssammenhengen er i de fleste tilfellene ikke vurdert (7).

Konklusjon
Trombocytopeni er nevnt som bivirkning ved parenteral administrasjon av pentamidin i preparatomtalen. Studier tyder på at en viss systemisk absorpsjon må forventes også når pentamidin inhaleres, og det er rapportert enkelt tilfeller av trombocytopeni også ved denne administrasjonsformen. Det kan derfor ikke utelukkes at pentamidin inhalasjon kan forårsake trombocytopeni.

Tilfellet ble også meldt som bivirkning til RELIS.


*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Pentamidine: Drug information in Lexicomp in UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 31.08.2015).
  2. 2. Aronson JK, editor. Meylers side effects of antimicrobial drugs 2010: 893.
  3. 3. Klasco RK, editor. Pentamidine (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (31.08.2015).
  4. 4. Conte JE, Golden JA. Intrapulmonary and systemic pharmacokinetics of aerosolized pentamidine used for prophylaxis of pneumocystis carinii pneumonia in patients infected with the human immunodeficiency virus. J Clin Pharmacol 1995; 35(12): 1166-73 [Abstract].
  5. 5. Christie DJ1, Sauro SC et al. Severe thrombocytopenia in an acquired immunodeficiency syndrome patient associated with pentamidine-dependent antibodies specific for glycoprotein IIb/IIIa. Blood 1993; 82(10): 3075-80.
  6. 6. Saukkonen K, Garland R et al. Aerosolized pentamidine as alternative primary prophylaxis against Pneumocystis carinii pneumonia in adult hepatic and renal transplant recipients. Chest 1996; 109(5): 1250-5.
  7. 7. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 03.09.2015.