Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 4366, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 21.04.2016

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Pantoprazol og HIV-proteasehemmere, cellegift og kvalmestillende medikamenter

Dato for henvendelse: 21.04.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 4366, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Oppfølgingsspørsmål til tidligere utredning nr 4329 RELIS Nord-Norge. En pasient bruker ritonavir, darunavir, abakavir, får cellegift (etoposid, cisplatin), metylprednisolon, samt aprepitant, palonosetron og metoklopramid. Dessuten metoprolol, lisinopril og furosemid på grunn av hjerte- og nyresvikt. Pasienten har nå behov for Somac (pantoprazol), som har vært brukt før, og spørsmålet er om dette kan gis sammen med de andre medikamentene.

SVAR: Pantoprazol
I preparatomtalen gis følgende opplysninger om pantoprazol: samtidig inntak av pantoprazol og HIV-proteasehemmere som er avhengig av sur intragastrisk pH, som atazanavir, anbefales ikke på grunn av redusert biotilgjengelighet av disse. Pantoprazol gir en kraftig og langvarig hemming av saltsyresekresjonen og kan påvirke absorpsjonen av andre legemidler hvor gastrisk pH er en avgjørende faktor for oral biotilgjengelighet. Hvis kombinasjonen av HIV-proteasehemmer og pantoprazol anses å være uunngåelig, anbefales nøye klinisk overvåking (f.eks. virusbelastning). En daglig dose på 20 mg pantoprazol skal ikke overskrides. Det kan være nødvendig å justere dosen av HIV-proteasehemmer. Pantoprazol metaboliseres via CYP2C19 og 3A4, men verken hemming eller induksjon av enzymene er angitt (1).

HIV-proteasehemmere
Denne pasienten bruker ikke atazanavir (som er spesifikt nevnt som interagerende legemiddel i SPC for pantoprazol), men ritonavir, darunavir og abakavir. For disse kan følgende opplysninger i SPC være relevante:

Ritonavir: protonpumpehemmere og H2-antagonister kan redusere plasmakonsentrasjonen av proteasehemmere (3).
Darunavir: darunavir sammen med en lav dose ritonavir kan gis samtidig med protonpumpehemmere uten dosejustering (4).
Raltegravir: Samtidig bruk av legemidler som øker pH i magen (f.eks. omaprazol og famotidin) kan gi økt absorpsjon og føre til økte plasmanivåer av raltegravir. Sikkerhetsprofilen til pasienter som bruker protonpumpehemmere eller H2-antagonister er sammenlignbar med de som ikke bruker disse, og ingen dosejustering er derfor nødvendig (5).
Abakavir: ingen relevante opplysninger.

Ved interaksjonssøk via Felleskatalogen finner vi angitt at bruk av omeprazol og dermed økt pH i magesekken har gitt en 3-4 ganger økt absorpsjon av raltegravir. Den kliniske relevansen av dette angis imidlertid å være usikker da HIV-pasienter ofte har forhøyet pH i ventrikkelen fra før. Noen fraråder kombinasjonen, mens andre mener at det kan gis uten spesielle forholdsregler. Ved søk i andre interaksjonsdatabaser har vi ikke funnet opplysninger om konkrete interaksjoner mellom pantoprazol og HIV-proteasehemmere (5-7). Kombinert med protonpumpehemmeren omeprazol er det sett en moderat økning i serumkonsentrasjon av raltegravir (6).

Vi har ved søk i de nevnte kildene ikke funnet opplysninger om at pantoprazol interagerer med aprepitant, palonosetron, metoklopramid, etoposid, cisplatin, metoprolol, lisinopril eller furosemid.

OPPSUMMERING
Vi har ikke funnet spesifikke opplysninger om interaksjoner mellom pantoprazol og de aktuelle HIV-proteasehemmerne eller de andre legemidlene denne pasienten bruker. Det fins opplysninger flere steder om mulige endringer i opptak/biotilgjengelighet av HIV-proteasehemmere som følge av økt intragastrisk pH, men klinisk relevans virker å være usikker. I preparatomtalen til pantoprazol advares det mot samtidig bruk, og en maks-dose på 20 mg daglig anbefales dersom man velger å behandle pasienter som også bruker HIV-proteasehemmere.

Protponpumpehemmere har generelt kort halveringstid (pantoprazol: 1 time), men virketiden er likevel lang fordi legemidlet akkumuleres i parietalcellene. For omeprazol angir en lærebok i farmakologi at syresekresjonen hemmes i 2-3 døgn etter en enkeltdose med protonpumpehemmer (8). Siden det såpass sparsomt med opplysninger om effekten av pantoprazol og andre protonpumpehemmere på konsentrasjon/effekt av HIV-proteasehemmere vil vi foreslå lavest mulig dose (maksimalt 20 mg) og unngå fast bruk av pantoprazol over tid i dette tilfellet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Somac. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 10.12.2015).
  2. 2. Sundhedsstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (Søk: 13.04.2016).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Prezista. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (lest: 13.04.2016).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Isentress. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (lest: 13.04.2016).
  5. 5. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 13.04.2016).
  6. 6. Micromedex® 2.0 (online). Interactions (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 13.04.2016).
  7. 7. Sundhedsstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (Søk: 13.04.2016).
  8. 8. Rang HP, Ritter JM et al (eds). Rang and Dale's pharmacology 8th ed 2016: 371.