Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 4440, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 23.06.2016

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Akutt nyresvikt etter bruk av amoksicillin og litium

Dato for henvendelse: 23.06.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 4440, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra sykehuslege: En mann i 40-årene med kjent alvorlig sinnslidelse utviklet akutt nyresvikt og litiumintoksikasjon i forbindelse med amoksicillin-behandlet eksaserbasjon av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og viral gastroenteritt med dehydrering. Fins det kjente interaksjoner mellom amoksicillin og litium? Begge har renal eliminasjon.

SVAR: Etter søk i en rekke interaksjonsdatabaser, har vi ikke funnet dokumentasjon for en potensiell interaksjon mellom amoksicillin og litium. I en liten observasjonsstudie ble det funnet en sammenheng mellom samtidig bruk av andre legemidler (ikke-steroide antiinflammatoriske midler, diuretika, renin–angiotensin-hemmere, teofyllin og antibiotika) og økt serumkonsentrasjon av litium (1). Assosiasjonen ble primært tilskrevet bruk av antibiotika (ikke nærmere spesifisert type). Forfatterne forklarer imidlertid ikke dette som en direkte effekt av antibiotika, men som en effekt av den underliggende infeksjonen (feber, væsketap).

Interstitiell nefritt og krystalluri er angitt som svært sjeldne bivirkninger av amoxicillin. Krystalluri har i noen tilfeller resultert i nyresvikt (2). Risikofaktorer for krystalluri ved bruk av penicilliner er høye doser, lav urin-pH og lav urinproduksjon (3). Interstitiell nefritt har blitt rapportert ved bruk av en rekke penicilliner (3). Det er også rapporter om elektrolyttforstyrrelser ved bruk av penicilliner, først og fremst tap av kalium (3).

Tap av natrium kan føre til litiumintoksikasjon på grunn av økt reopptak av litium i de proksimale tubuli (4). Generelt kan redusert natriuminntak, væsketap og elektrolyttap føre til litiumintoksikasjon (5). Litium kan også gi nedsatt nyrefunksjon, men alvorlig nyresvikt er sjeldent og i hovedsak forbundet med serumkonsentrasjoner over referanseområdet (5).

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet holdepunkter for en potensiell interaksjon mellom amoksicillin og litium. Penicilliner har, i svært sjeldne tilfeller, vært assosiert med nyrebivirkninger og elektrolyttforstyrrelser. En mer plausibel forklaring er likevel pasientens infeksjon og væsketap som kan ha ført til litiumintoksikasjon og nyresvikt.

Ut i fra spørsmålet oppfatter vi dette som en meldepliktig bivirkning ("krever eller forlenger en sykehusinnleggelse"), og vi oppfordrer til at den mistenkte bivirkningen rapporteres til RELIS.

Referanser
  1. 1. Wilting I, Movig KL et al. Drug-drug interactions as a determinant of elevated lithium serum levels in daily clinical practice. Bipolar Disord 2005; 7(3): 274-80.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) [Monografi]. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 23. mai 2016).
  3. 3. Aronson JK, editor. Meylers side effects of antimicrobial drugs 2010: 297, 300-1.
  4. 4. Rang HP, Dale MM et al. Rang and Dale's pharmacology 2016; 8th ed.: 587.
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L5.5.1 Litium. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 22. desember 2015)