Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 4528, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 13.09.2016

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Makulopapulære utslett etter bruk av amoksicillin, metronidazol og pantoprazol

Dato for henvendelse: 13.09.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 4528, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Pasient med to ukers gradvis progredierende epitelialt utslett på både truncus og ekstremiteter. Enkelte av lesjonene er gått tilbake og er nesten helt borte, men det kommer stadig nye. Utslettene er ikke smertefulle og ikke kløende. Det har ikke vært sårdannelse eller løsning av huden og det er ingen slimhinneaffeksjon. Hudtilsyn beskriver det som erytematøse makler som er relativt dyprøde, hvor enkelte har sentral oppklaring slik at de nærmest ser ut som kokarde lesjoner. Pasienten utredes for en vaskulitt da lesjonene ikke er avblekbare. Ønsker en tilbakemelding på om denne type hudreaksjoner er beskrevet for metronidazol, amoksicillin eller pantoprazol, som er de legemidlene som nylig er startet opp. Ellers bruker pasienten atorvastatin 20 mg. Henvendelse fra farmasøyt.

SVAR: Av metronidazol, amoksicillin og pantoprazol er spesielt amoksicillin assosiert med liknende typer hudreaksjoner. Metronidazol kan også i sjeldne tilfeller gi hudreaksjoner, mens det er mindre beskrevet for pantoprazol.

Amoksicillin er rapportert å kunne gi hypersensitivitetsreaksjoner, inkludert akutt generalisert eksantematøs pustelose (AGEP) (1a). Kasuistikker beskriver blant annet eksfoliativt eksantem, diffust makulært erytem og erytematøse papulopustler, i tillegg til eythema multiforme (1a).

For metronidazol er det særlig beskrevet kasuistikker med «fixed drug eruption», blant annet én kasuistikk med erytematøse lesjoner (hyperpigmentering og erytematøs halo) (1b).

Vi har ikke funnet liknende beskrivelser for pantoprazol, men kun en generell insidens for utslett på to prosent (1c).

Forsinkede hypersenstivitetsreaksjoner kan gi makulopapulære (morbilliforme) eksantemer (2). Slike reaksjoner er imidlertid rapportert sjeldent («anekdotisk») for metronidazol (2). Penicilliner er blant legemidlene som har vært assosiert med hypersensitivitetsvaskulitt (der symptomene inkluderer markant purpura og makulopapulært utslett; se referansen for detaljer) (3).

Ellers henviser vi til UpToDate som har en lang rekke, detaljerte artikler om hudbivirkninger av legemidler (2, 3).

Referanser
  1. 1. Micromedex® 2.0 (online). a) Amoxicillin (Sist oppdatert: 12. august 2016), b) Metronidazol (Sist oppdatert: 6. september 2016), c) Pantoprazole Sodium (Sist oppdatert: 17. august 2016) (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/.
  2. 2. Solensky R. Hypersensitivity reactions to macrolides, aminoglycosides, tetracyclines, clindamycin, and metronidazole. Version 3.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 22. januar 2016).
  3. 3. Samel AD, Chu C-Y. Drug eruptions. Version 5.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 21. august 2014).