Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 4593, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 18.11.2016

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Høydosebehandling med vitamin D ved Parkinsons sykdom

Dato for henvendelse: 18.11.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 4593, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: En pasient med Parkinsons sykdom har hørt at høydosebehandling med vitamin D kan ha effekt på diverse nevrologiske lidelser, og lurer på om det finnes dokumentasjon i forhold til hennes sykdom.

SVAR: Vitamin D ved nevrodegenerative lidelser
Forfatterne av en nylig publisert oversiktsartikkel har gjennomgått datagrunnlaget bak eventuell betydning av vitamin D-status ved ulike nevrologiske lidelser. De angir at serumkonsentrasjoner av vitamin D synes å være lavere hos pasienter med blant annet Parkinsons sykdom. Det er imidlertid uavklart om lave vitamin D-nivåer gir høyere risiko for sykdom, eller om lave D-vitaminnivå er en konsekvens av immobilisering og andre faktorer som følge av sykdommen. Til tross for at det finnes dokumentasjon som tyder på at vitamin D-status kan være av betydning ved nevrodegenerative lidelser understreker forfatterne at det ikke er grunnlag for å anbefale supplementering med vitamin D, verken for å forebygge eller behandle noen av disse lidelsene (1).

Flere prekliniske modellsystemer har også vist en potensiell nevroprotektiv effekt av vitamin D (1, 2). Data fra dyrestudier kan imidlertid ikke uten videre ekstrapoleres til mennesker, og det er derfor usikkert hvilken klinisk betydning dette har.

Vitamin D og Parkinsons sykdom
I følge en annen oversiktsartikkel har flere studier vist høyere alvorlighetsgrad av symptomer ved Parkinsons sykdom hos pasienter med lavere vitamin D-nivå. Tilsvarende som ovenfor er imidlertid kausalitetsforholdet uavklart (2).

Det er til nå kun publisert én intervensjonsstudie med vitamin-D tilskudd ved Parkinsons sykdom. I denne dobbeltblindede studien ble 114 pasienter randomisert til å motta enten vitamin D3-tilskudd (1200 IE daglig) eller placebo i 12 måneder. Resultatene viste at vitamin D3-tilskudd signifikant forhindret forverring av Parkinsons sykdom hos pasienter med bestemte vitamin D-reseptor genotyper. Hos øvrige pasienter var det ingen signifikant effekt. Forfatterne påpeker imidlertid at det er uklart om vitamin D-tilskudd spesifikt utsetter progresjon av Parkinsons sykdom, eller om den observerte bedringen skal skyldes D-vitaminassosierte uspesifikke forbedringer i muskelstyrke og balanse hos eldre (3).

KONKLUSJON
Begrenset dokumentasjon antyder at vitamin D muligens kan ha beskyttende eller symptomatisk effekt hos enkelte pasienter med Parkinsons sykdom. Det er likevel ikke grunnlag for å aktivt anbefale høydose vitamin D til disse pasientene på nåværende tidspunkt, med mindre det foreligger en behandlingskrevende mangeltilstand.

Referanser
  1. 1. Yeshokumar AK, Saylor D et al. Evidence for the importance of vitamin D status in neurologic conditions. Curr Treat Options Neurol 2015; 17(12): 51.
  2. 2. Peterson AL. A review of vitamin D and Parkinson's disease. Maturitas 2014; 78(1): 40-4.
  3. 3. Suzuki M, Yoshioka M et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of vitamin D supplementation in Parkinson disease. Am J Clin Nutr 2013; 97(5): 1004-13.