Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 4611, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 02.12.2016

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Forskrivning av nandrolon mot kneplager

Dato for henvendelse: 02.12.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 4611, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: Er det greit å skrive ut nandrolon for kneplager hos en pasient i 40-årene? Eller er det å anse som illegalt?

SVAR: Nandrolon
Nandrolon er et anabolt steroid som ikke er markedsført som legemiddel i Norge. Preparatet Deca-Durabolin var markedsført frem til 2009 (nandrolondekanoat 50 mg/ml til intramuskulær administrasjon), og kan skaffes på registreringsfritak (1). Deca-Durabolin var indisert ved tilstander med negativ nitrogenbalanse, og forsøksvis ved osteoporose (2).

Godkjent indikasjon for bruk av nandrolon av amerikanske Food and Drug Administration (FDA) er anemi ved kronisk nyresvikt. Bruk utenfor godkjent indikasjon omfatter ifølge en kilde blant annet krefttilstander, hyperlipidemi, ernæringstilstander, Sjøgrens syndrom og kirurgiske prosedyrer (3).

Nandrolon mot kneplager
Det er ikke spesifisert i spørsmålet hva slags kneplager det dreier seg om i dette tilfellet. Vi har ved søk i PubMed funnet to artikler som omhandler bruk av nandrolon ved henholdsvis kneprotesekirurgi og patellofemoralt smertesyndrom. Disse oppsummeres kort under.

Den første er en liten pilotstudie som prospektivt undersøkte effekt og sikkerhet av anabole steroider etter kneprotesekirurgi. Fem pasienter mellom 58 og72 år fikk 50 mg nandrolondekanoat intramuskulært 2 ganger ukentlig i 6 måneder. En kontrollgruppe med 5 pasienter fikk saltvannsinjeksjoner. Oppfølging med funksjonelle tester og undersøkelse av muskelstyrke ble utført preoperativt, samt opptil 12 måneder etter oppstart av behandlingen. Resultatene viste signifikant bedring av muskelstyrke i quadriceps, og en signifikant høyere «Knee society score» for nandrolongruppen. Det ble ikke observert bivirkninger, verken i nandrolon- eller placebogruppen (4).

Cochrane gjennomgikk i 2004 farmakoterapi ved patellofemoralt smertesyndrom (patellofemoral pain syndrome; PFPS). De fant en enkelt studie av lav kvalitet utført på 1970-tallet som viste bedring hos 20 av 23 pasienter som ble behandlet med intramuskulære nandroloninjeksjoner sammenliknet med 1 av 20 pasienter i en placebogruppe. De konkluderer videre med at nandrolon kan være effektivt, men er for kontroversiell for behandling av PFPS, og at den assosierte risikoen ved slik behandling tilsier ekstrem forsiktighet. Vi har ikke funnet at det er tilkommet nyere data i ettertid som gir grunnlag for å endre disse anbefalingene (5).

Vi har ikke funnet informasjon om bruk av nandrolon ved øvrige tilstander i ledd, eller ved leddsmerter generelt hos mennesker.

KONKLUSJON
Forskrivning av nandrolon vil ikke være å anse som illegalt, men regnes som forskrivning utenfor godkjent indikasjon av et legemiddel som ikke er markedsført i Norge. Dette legger et særskilt ansvar på behandlende lege. Dokumentasjonsgrunnlaget for bruk av nandrolon ved tilstander i kne er for begrenset til at dette kan anbefales.

Referanser
  1. 1. Felleskatalogen. Preparater på godkjenningsfritak. http://www.felleskatalogen.no/medisin/godkjenningsfritak/preparatliste (Lest: 2. desember 2016).
  2. 2. Felleskatalogen. Deca-Durabolin «Organon» (Utgitt 2008).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Nandrolone decanoate (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 16. november 2016).
  4. 4. Hohmann E, Tetsworth S et al. Anabolic steroids after total knee arthroplasty. A double blinded prospective pilot study. J Orthop Surg Res 2010; 5: 93.
  5. 5. Heintjes E, Berger MY et al. Pharmacotherapy for patellofemoral pain syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2004; (3): CD003470.