Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 4629, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 20.12.2016

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Sju eller ti dager penicillin ved lungebetennelse?

Dato for henvendelse: 20.12.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 4629, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: De nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten angir sju til ti dagers behandlingstid ved pneumoni, men når skal man velge hva?
Spørsmål fra allmennlege.

SVAR: Standard behandling ved bakteriell lungebetennelse er penicillin i sju til ti dager. Dette er angitt i flere kilder, som i Norsk elektronisk legehåndbok (NEL, 1), i legevakthåndboken (2) og i legemiddelhåndboken (3). Ingen av disse gir noen begrunnelse eller kriterier for behandlingsvarighet.

UpToDate (4) viser til retningslinjer om at pneumoni ervervet utenfor sykehus skal behandles i minst fem dager, og at pasienter som har god klinisk respons i løpet av de første to til tre dagene skal behandles i fem til sju dager totalt. Dette er noe kortere enn de norske retningslinjenes anbefaling om syv til ti dager. Anbefalingen i UpToDate er basert på en metaanalyse av 15 randomiserte studier som inkluderte 2 800 pasienter med mild til moderat pneumoni (5). Pasienter som fikk behandling med penicillin i mindre enn sju dager hadde tilsvarende klinisk utfall som de som fikk lenger behandling. UpToDate anbefaler at pasienten bør være afebril de siste 48 til 72 timene og ikke måtte ha oksygenbehandling (med mindre det skyldes annen tilstand fra før). Det bør heller ikke være tegn på klinisk ustabilitet definert som puls > 100 slag/minutt, respirasjonsfrekvens > 24 innåndinger per minutt eller systolisk blodtrykk < 90 mmHg.

Lengre varighet er nødvendig dersom behandlingen ikke er aktiv mot identifisert patogen (non-respons), dersom det er samtidig ekstrapulmonal infeksjon (for eksempel meningitt eller endokarditt, eller dersom pneumonien skyldes Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella eller sjeldnere agens som sopp eller Burkholderia.

Varigheten av antibiotikabehandling ved pneumoni må med andre ord individualiseres etter klinisk respons og komorbiditet.

For MRSA-pneumonier varierer anbefalingene i følge UpTo Date fra sju til 21 dager avhengig av omfanget av infeksjonen. For denne pasientgruppen er sju til ti dagers behandling tilstrekkelig ved behandlingsrespons innen 72 timer. Det er dokumentert at åtte dagers terapi ved MRSA-pneumoni er like effektivt som 15-dagers kur (4).

OPPSUMMERING
Varighet av antbiotikabehandling ved penumoni må tilpasses den enkelte pasient. For pasienter med klassisk lungebetennelse, er sju dager tilstrekkelig for førstevalget fenoksymetylpenicillin dersom pasienten har respondert innen to til tre dager. Pasienten bør være afebril de siste to til tre døgnene og klinisk stabil før antibiotika seponeres.

Pasienter behandles ofte for lenge med antibiotika. Kortere kurer bidrar til mindre totaleksponering for antibiotika i befolkningen og dermed mindre resistens og behov for bredspektrede antibiotika.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Lungebetennelse. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 29. november 2016).
  2. 2. Legevakthåndboken. Pneumoni. http://lvh.no/ (Lest:19. desember 2016).
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. T10.3.4 Pneumonier, bakterielle og med ukjent etiologi. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 27. januar 2016).
  4. 4. File TM. Treatment of community-acquired pneumonia in adults who require hospitalization. Version 65.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 27. oktober 2016).
  5. 5. Li JZ, Winston LG et al. Efficacy of short-course antibiotic regimens for community-acquired pneumonia: a meta-analysis. Am J Med 2007; 120(9): 783.
  6. 6. Combes A, Luyt CE et al. Impact of methicillin resistance on outcome of Staphylococcus aureus ventilator-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2004;170(7):786.