Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 4738, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 10.03.2017

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Unilateralt, perifert ødem ved bruk av kvetiapin

Dato for henvendelse: 10.03.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 4738, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient startet opp med Seroquel (kvetiapin) 25 mg om kvelden. Pasienten ble i løpet av den første behandlingsuka hoven i ikke-dominant hånd. Hånden blir periodisk verre utover dagen, er blåmarmorert og rød og huden står som et "trommeskinn". Ikke lymfeødem. Er dette beskrevet som en bivirkning av kvetiapin? Henvendelse fra lege.

SVAR: Perifert ødem er en vanlig bivirkning av kvetiapin, og det er publisert en rekke kasuistikker om perifert ødem under kvetiapinbehandling (1). Felles for disse kasuistikkene er imidlertid at det er snakk om bilaterale pittingødemer i underekstremitetene, og reaksjonene ser ut til å være doseavhengige (1). Vi har ikke funnet dokumentasjon om unilateralt, perifert ødem som bivirkning av kvetiapin.

I den internasjonale bivirkningsdatabasen til Verdens Helseorganisasjon (WHO) er det registrert over 500 tilfeller av perifert ødem/opphovning som mistenkt bivirkning av kvetiapin, men bare et titalls av rapportene er spesifikt registrert som håndødem/opphovning (2*). Det fremgår ikke av disse rapportene om det er snakk om uni- eller bilateralt håndødem.

Unilateralt ødem kan skyldes venøs insuffisiens/trombose (eller lymfeødem), men er da mer vanlig i underekstremitetene (3). Vi vil anta at legemiddelindusert ødem generelt vil gi mer generalisert, bilateralt ødem, men vi kan ikke utelukke at dette kan være en legemiddelbivirkning.

KONKLUSJON
Perifert ødem er en vanlig bivirkning av kvetiapin, men vi har ikke funnet liknende beskrivelser i litteraturen om unilateralt håndødem. Vi ber om at dette tilfellet meldes til RELIS i form av en bivirkningsmelding.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2013; spm.nr. 3032, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 10. mars 2017).
  3. 3. Sterns RH. Clinical manifestations and diagnosis of edema in adults. Version 18.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 29. august 2016).