Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 4754, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 29.03.2017

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Acetylsalisylsyre og polynevropati

Dato for henvendelse: 29.03.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 4754, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: En pasient har brukt Albyl-E 75 mg (acetylsalisylsyre) i ett år grunnet grenarterietrombose i øyet. Siste 2 måneder prikking og parestesier på dorsalside av legger og lår. Muskelsmerter under belastning. Hva vet man om acetylsalisylsyre og fare for polynevropati som bivirkning?

SVAR: RELIS har tidligere svart på spørsmål om nevropati som eventuell bivirkning av acetylsalisylsyre. Her ble det konkludert med at nevropati eller liknende symptomer ikke er assosiert med acetylsalisylsyre, uten at det nødvendigvis utelukker en sammenheng (1).

Oppdaterte søk i medisinske databaser (2-4), bivirkningsoppslagsverket «Meyler’s side effect of drugs» (5), samt søk i PubMed og Embase med søkeord som «neuropathy», «polyneuropathy», «paresthesia», «muscle pain» og "myalgia" har ikke tilført ny informasjon.

Den norske bivirkningsdatabasen inneholder kun et par rapporter på polynevropati som mistenkt bivirkning av acetylsalisylsyre, med symptomer som parestesier, prikking og muskelsmerter (6*). Rapportene er imidlertid svært mangelfulle, og gir lite informasjon om pasientene og hendelsesforløp.

Bivirkningsdatabasen til Verdens helseorganisasjon (WHO) inneholder per i dag i underkant av 200 rapporter på nevropati som mistenkt bivirkning av acetylsalisylsyre, hvorav kun et fåtall var spesifisert å være polynevropati (7**). I de fleste rapportene hadde pasientene fått flere legemidler som sammen med acetylsalisylsyre var mistenkt årsak til nevropatien, og i flere av tilfellene kan nevropati også ha oppstått sekundært til andre bivirkninger eller sykdommer. Andre legemidler som ofte ble brukt samtidig med acetylsalisylsyre i disse rapportene var statiner, klopidogrel og warfarin med flere. Rapportene inneholder for øvrig bare begrenset informasjon om pasientene og hendelsesforløp, og det er vanskelig å si noe om sannsynligheten for en direkte årsakssammenheng med acetylsalisylsyre eller de andre legemidlene.

KONKLUSJON
Polynevropati er ikke en kjent bivirkning av acetylsalisylsyre. Vi oppfordrer likevel om at det sendes inn bivirkningsmelding på dette tilfellet.


*Statens legemiddelverk og RELIS understreker at spontanrapporterte bivirkningsmeldinger rapporteres på mistanke, og ikke dokumenterer årsakssammenheng mellom legemiddel og bivirkning

**WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2012; spm.nr. 4116, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. McEvoy GK, editor. Salicylates general statement. The AHFS Drug Information (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Lest: 28. mars 2017).
  3. 3. Lexicomp in UpToDate. Aspirin: Drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 28. mars 2017).
  4. 4. Micromedex® 2.0 (online). Aspirin (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 23. mars 2017).
  5. 5. Aronson JK, editor. Meylers side effects of drugs 2016; 16th ed., vol 7: 820.
  6. 6. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen (Søk: 29. mars 2017).
  7. 7. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 29. mars 2017).